پایان نامه مقیاس انتظار از ازدواج و شادمانی زناشویی

دانلود پایان نامه

نتایج تکمیلی
«بین دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف در ابعاد انتظار از ازدواج تفاوت معنی دار وجود دارد».
جدول زیر نتایج آزمون تی مستقل به منظور بررسی تفاوت نمرات دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف در ابعاد انتظار از ازدواج را نشان می دهد.
جدول ‏4 9 آزمون تی مستقل به منظور بررسی تفاوت نمرات دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف در ابعاد انتظار از ازدواج
ارتباط با جنس مخالف میانگین انحراف استاندراد مقدار تی درجه آزادی معنی داری
واقع گرایانه بله 61.14 8.72 1.17 248 0.24
خیر 59.84 6.98
ایده آل گرایانه بله 53.04 7.44 0.39 248 0.70
خیر 52.68 5.85
بدبینانه بله 15.16 3.13 1.33- 248 0.18
خیر 15.74 3.24
نتایج جدول فوق نشان می دهد که هیچکدام از مقادیر تی بدست آمده درمتغیر های انتظار واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه و انتظار بدبینانه معنی دار نمی باشند (p>0.05). بنابراین بین دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف در هیچکدام از ابعاد انتظار از ازدواج تفاوت معنی دار وجود ندارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) و همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرج می باشند. تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گریدند.. از پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز، پرسشنامه شخصیتی نئو (فرم کوتاه) (NEO-FFI)، مقیاس انتظار از ازدواج (MES) به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید. از آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سن آزمودنی های پژوهش 21.72 سال و انحراف استاندارد 3.93 بود. تمام آزمودنی های پژوهش مجرد بودند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین انتظار واقع گرایانه با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر با کاهش باور های غیر منطقی مذکور میزان انتظار واقع گرایانه از ازدواج افزایش می یابد و بالعکس. بنابراین می توان گفت که افرادی که از باور های غیر منطقی نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی برخوردارند انتظارات واقع گرایانه ای همچون حفظ رابطه عاشقانه برای شادمانی زناشویی، توافق بر سر مسایلی همچون زمان بچه دار شدن، مسایل جنسی، بیان احساسات خود و حل مدبرانه مشکلات از ازدواج خود ندارند. همچنین نتایج نشان داد که بین انتظار ایده آل گرایانه با بی مسئولیتی هیجانی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش انتظار ایده آل گرایانه بی مسئولیتی هیجانی کاهش می یابد. منظور از بی مسئولیتی هیجانی اینست که فرد آشفتگی ها و ناراحتی های روحی خود را ناشی از مسائل، مشکلات و حوادث زندگی می داند. اگر مضطرب، افسرده، غمگین و آشفته است به خاطر مسائل و حوادثی است که در زندگی اش وجود دارد. این رویدادها و حوادث خارجی هستند که سبب حالت عاطفی و هیجانی وی هستند نه خود او و برداشت هایش از آنها. در این باور فرد به بیرونی سازی علل حوادث و مشکلات خود می پردازد. نهایتاً نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین انتظار بدبینانه با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توأم با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی، درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد (P<0.05). با توجه به اینکه نمره بالاتر در مقیاس انتظار بدبینانه به معنای بدبینی کمتر نسبت به ازدواج می باشد می توان گفت افرادی که از باورهای غیر منطقی بیشتری برخوردارند از انتظار بدبینانه تری نسبت به ازدواج نیز برخوردارند. این یافته ها همسو با مطالعات گاننگ (2004)، استنلی و همکاران (2006)، جونز و نلسون (1999) و نوابی نژاد (1380) می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که افراد دارای انتظار بدبینانه نسبت به ازدواج دارای بدبینی نسبت به درک یکدیگر، بدبینی نسبت به دوست داشتن یکدیگر، بدبینی نسبت به خانوده همسر و مشاجرات زناشویی میباشند. این بدبینی به طور کلی در روابط بین فردی آنها نیز یافت می شود به عبارت دیگر باور ها و افکار غیر منطقی که ناشی از روابط گذشته آنها می باشد بر تصور آنها از روابط بین فردی در آینده و زندگی زناشویی تأثیر می گذارد. . رفتارهایی که فرد خود تجربه کرده، ‌یا از شخص دیگری در خانواده مشاهده می کند از تجارب یا مشاهدات،‌ مثبت یا منفی باشد، به همان نسبت انتظاراتی اتخاذ می شود که رفتار را هدایت خواهد کرد (دیلون و همکاران، 2005). فرد با مشاهده روابط و تعارضات بین والدین راجع به روابط صمیمانه یاد گرفته و انتظارات او از ازدواج شکل می گیرد. پس به طور کلی الگوهای دلبستگی ناایمن و ادراکات فرد از تعارضات والدین با انتظارات ناسازگار از ازدواج رابطه دارد (استینبرگ، داویلا و فینچام، 2006).
نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین انتظارات واقع گرایانه، ایده آل گرایانه و بدبینانه با ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. این یافته حاکی از آن است که افرادی که از ویژگی روانرنجور خویی کمتری برخوردارند انتظارات واقع گرایانه، ایده آل گرایانه و همراه با خوش بینی نسبت به ازدواج دارند. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین انتظار واقع گرایانه با ابعاد برونگرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین انتظار ایده آل گرایانه با ابعاد برونگرایی و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد نهایتاً بین انتظار بدبینانه با ابعاد برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. این یافته ها همسو با مطالعات جنتی جهرمی، معین و یزدانی (2010)، شاکل فورد و همکاران (2007)، موریسون (2000) می باشد. در تبیین این یافته می توان بیان داشت که افرادی که از ویژگی روانرنجورخویی بالایی برخوردارند از تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت برخوردارند. همچنین سازگاری روانشناختی این افراد پایین است. این نتایج نشان می دهد که افرادی که دارای ویژگی روانرنجور خوبی می باشند به احتمال بیشتری دارای انتظارات بدبینانه و غیر واقع گرایانه نسبت به ازدواج برخوردارند. دوست داشتن مردم، ترجیح گروه‌های بزرگ، با جرئت بودن، فعال بودن و پر حرف بودن نیز از صفات برونگرا هاست. آن‌ها برانگیختگی جنسی و نیز تحریک را دوست دارند و تمایل دارند که بشاش باشند. هم چنین سر خوش، با انرژی و خوش بین نیز هستند. مقیاس‌های حیطه E به طور قوی به ریسک‌های بزرگ در مشاغل همبستر است (کوستا و مککری 1984، به نقل از گروسی فرشی، 1383). این ویژگی ها منجر به روابط بین فردی صمیمانه می شود. این افراد به علت گستردگی روابط بین فردی نسبت به علایق و انتظارات دیگران آگاهی بیشتری دارند. عناصر انعطافپذیری، تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت، پذیرش عقاید جدید و ارزش‌های غیر متعارف بوده و بیشتر و عمیق تر از افراد غیرانعطاف پذیر هیجان‌های مثبت و منفی را تجربه می‌کنند. مردان و زنانی که نمرده پایینی در انعطافپذیری می‌گیرند، متمایلند که رفتار متعارف داشته و دیدگاه خود را حفظ نمایند. این افراد تازه‌های آشنا تر را ترجیح می‌دهد و پاسخ‌های عاطفی آنان خیلی محدود است (گروسی فرشی، 1383). این ویژگی باعث می شود که این افراد دارای انتظارات غیر واقع بینانه نباشند و در مقابل رویداد های مختلف زندگی انعطاف پذیر باشند. در تبیین ارتباط بین مسئولیت پذیری با انتظار ایده آل گرایانه می توان گفت که افرادی که از ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری بالایی برخوردارند افرادی با وجدان، مصمم و هدفمند و با اراده هستند و در جستجوی ایده آل ها می باشند بنابراین انتظار می رود که این افراد انتظارات ایده آل گرایانه ای همچون توافق بالا در زمینه های مختلف زندگی با همسر داشته باشند.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین روانرنجورخویی با واکنش نسبت به ناکامی و بی مسئولیتی هیجانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد همچنین بین برونگرایی با تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، اجتناب از مشکل، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بین انعطاف پذیری با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، بی مسئولیتی هیجانی و درماندگی نسبت به تغییر همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد . بین دلپذیر بودن با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، اجتناب از مشکلات، وابستگی، درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. نهایتاً بین مسئولیت پذیری با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، اجتناب از مشکلات، درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این یافته ها همسو با پژوهش نجارپور استادی و همکاران (1389) در این زمینه می باشد. به طور کلی این یافته حاکی از آن است که برخورداری از ویزگی روانرنجور خویی با باور های غیر منطقی همراه است در حالیکه سایر ویژگی های شخصیتی با باورهای غیر منطقی رابطه عکس دارند.
نهایتاً نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان می دهد که بین دختران و پسران از نظر انتظارات از ازدواج تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر انتظارات هر دو جنس در مورد ازدواج به یکدیگر شبیه است. در تبیین این همسانی می توان گفت که آزمودنی های پژوهش اغلب از یک فرهنگ (شهر تهران) بوده و بنابراین اختلفات و بالتبع انتظارات فرهنگی مختلفی بین آنها وجود ندارد. این یافته ها برخلاف پژوهش نیلفروشان و همکاران (1390) می باشد. آنها در پژوهش خود در دانشجویان ایرانی نشان می دهند که دختران انتظار بدبینانه تری نسبت به پسران در مورد ازدواج دارند. تحقیقات پیشین نیز نشان داده اند که مردان نسبت به زنان انتظار بالاتری از ازدواج دارند به طوری که نسبت به مشکلات حساس تر بوده و پس از ازدواج از شوهرانشان نقطه ضعف بیشتری می گیرند. همچنین با بررسی گزار ه های مربوط به انتظارات بدبینانه احتمالاً انتظار بدبینانه دختران می تواند به شرایط اجتماعی مربوط باشد. همچنین بر اساس شرایط اجتماعی ممکن است دختران ایرانی بیشتر انتظار داشته باشند که با شوهر خود مشکل پیدا کنند.
پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان موارد زیر را ببان داشت :