پایان نامه رایگان درباره نوسان پذیری و مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه
335
24.12
بر اساس خروجی آمار توصیفی، میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم با فراوانی 335 در طی بازه 5 ساله برابر با 12/24 واحد می باشد در حالی که این مقدار در بازه زمانی 5 ساله تحقیق ، بازه ای از 18 تا 25 را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان دهنده دامنه تغییر 39% در میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در طی سال های 1388 الی 1392 می باشد.
4- 4 – ارزیابی فروض کلاسیک رگرسیون :
رگرسیون را می توان از جمله ابزارهای اساسی در ارزیابی تاثیر متغیرها و همچنین ابزاری برای پیش بینی رفتار آتی متغیرها دانست ولی در بکارگیری رگرسیون بایستی به مسائل مهمی توجه داشت. اصولا بکارگیری ابزار رگرسیون در تحقیقات، با در نظر گرفتن پیش فرض هایی همراه است که محقق فرض را بر برقراری این مفروضات گذاشته و بر آن اساس از ابزار رگرسیون برای ارزیابی مدل رفتاری متغیرها استفاده می نماید (البته در تحقیق حاضر مفروضات مورد نظر مورد آزمون قرار گرفته اند).
مدل رگرسیونی زیر را در نظر بگیرید :
مسئله مهمی که در خصوص رگرسیون وجود دارد آن است که آیا واقعا در عمل نیز این مفروضات برقرار می باشد، که در غیر این صورت نمی توان به نتایج تحقیق اتکاء نمود به این معنا که در صورتی که مفروضات زیر برقرار نباشند دیگر بکارگیری رگرسیون توجیهی نخواهد داشت. برای بررسی این موضوع که آیا پیش فرض های مد نظر ما برای بهره گیری از رگرسیون برقرار بوده اند یا خیر فروض کلاسیک رگرسیون مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در ادامه آزمون های 5 گانه ای را با هدف آزمون فروض کلاسیک رگرسیون انجام داده و نتایج آن ها را ارائه خواهیم نمود. آزمون های مورد نظر به شرح زیر می باشند :
نرمالیتیِ توزیع جملات خطا (باقیمانده ها)
آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی)
حد ضریب تعیین مدل رگرسیونیِ برآوردی
استقلال خطی متغیرها
میانگین صفر جملات خطا
براساس نتایجی که از آزمون های اختصاصیِ فروض کلاسیک به دست می آید، چنانچه فروض کلاسیک فوق برقرار باشند می توان از رگرسیون به عنوان ابزاری برای ارزیابی تاثیر و همچنین ابزاری برای پیش بینی رفتار و تغییرات متغیرها استفاده نمود. در ادامه هر یک از آزمون ها با استفاده از ابزار اختصاصیِ خود اجرا خواهد شد.
4-4-1 – آزمون نرمالیتی متغیرها وجملات خطا (باقیمانده ها) :
رگرسیون ترکیبی بر این فرض استوار است که تک تک متغیرهای تابع تحقیق دارای توزیع نرمال بوده و همچنین توزیع باقیمانده ها(جزء خطا) نیز نرمال بوده است. این موضوع بایستی با ابزاری مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد که در این تحقیق از ابزار آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای آزمون نرمالیتی توزیع داده های تحقیق استفاده می شود.
برای آزمون نرمالیتی توزیع داده های تحقیق ابتدا فرض های آماریِ زیر طرح و در ادامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت :
H0 :داده‌های تحقیق دارای توزیع نرمال می‌باشد
H1 : داده‌های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی‌باشد
جهت ارزیابی نرمالیتیِ داده های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده خواهد شد که در این بخش نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ارائه می گردد :
جدول ( 4- 5) : آزمون نرمالیتیِ توزیع متغیرها
متغیرها
شاخص های آماری
نوسان پذیری قیمت سهام
نسبت سود تقسیمی