پایان نامه رایگان درباره نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عوامل موثر بر ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه
آزمون فرضیه های تحقیق :
بر اساس نتایج آزمون فرضیه اولِ تحقیق، بین دو متغیر درصد مالکیت نهادی و ساختار سرمایه، رابطه ای وجود نداشته و دیگر نتایج بیانگر این مطلب بوده است که در سطح کل شرکت ها، رابطه تمام متغیرهای مستقل پژوهش به جز درصد مالکیت نهادی با ساختار سرمایه معنادار بوده. این موضوع نشان داده که متغیرهای مستقل سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت ها از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در سطح کل شرکت ها بوده اند. در بین این عوامل، دو عامل نقدینگی و رشد شرکت ها اثر منفی و سایر عوامل اثر مثبت بر ساختار سرمایه شرکت ها در طی دوره پژوهش داشته اند. نتایج مربوط به آماره F نیز نشان داده که مدل در حالت کلی معنادار بوده و با توجه آماره دوربین واتسون، فاقد مشکل خودهمبستگی است. بر اساس ضریب می توان گفت که 49% تغییرات در ساختار سرمایه شرکت ها تحت تاثیر متغیرهای مستقل این پژوهش است. در بخشی دیگر از تحقیق، آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف انجام و نتایجِ آن حاکی از آن است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکت ها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی، ساختار داراییها و اندازه شرکت؛ در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛ در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولا ت دارویی، نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده اند
2-11- 9 – (رضوانی راز و همکاران ،1388) محققین در تحقیقی با عنوان “رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، طی دوره زمانی سال های 1383 الی 1386 و در میان 125 شرکت انتخاب شده بعنوان نمونه به مطالعه موضوع تحقیق پرداخت. در این تحقیق از ماتریس همبستگی و رگرسیون چند متغیره بعنوان ابزار تحلیل استفاده شد. هدف از اجرای این تحقیق تشخیص سیاست های انبساطی و انقباظی تقسیم سود (تغییرات تقسیم سود) و همچنین تعیین منبع تامین مالی جهت توزیع سود سهام که برای مدیران، سهامداران و سرمایه گذاران شرکت های بزرگ و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآور حایز اهمیت است که در تحقیق حاضر به بررسی روابط بین 2 متغیر یعنی جریان های نقدی آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به 2 گروه متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر طبقه بندی شده اند :
متغیرهای مستقل :
جریان نقدی آزاد (FCF)
متغیرهای وابسته :
سیاست تقسیم سود (DP)
در این تحقیق در مجموع 2 فرضیه به شرح زیر تدوین گردیده است :
در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بین جریان نقدی آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه وجود دارد.
در شرکت های بزرگ بین جریان نقدی آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول با بکارگیری 3 نسبت تعریف شده (MBVA، MBVE ،EP) و با استفاده از ماتریس همبستگی و روش چند متغیره آماری مولفه های اصلی معیار مناسبی به عنوان فاکتور مشترک برای فرصت های سرمایه گذاری محاسبه شده. بر اساس نتایج تحقیق بین جریان های نقدی آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه خطی وجود دارد به عبارت دیگر در شرکت های با فرصتهای سرمایه گذاری(IOS) پائین ارتباط بین جریان های نقدی آزاد و تغییرات تقسیم سود مثبت بوده است.
در آزمون فرضیه دوم بر مبنای میانه اندازه شرکت شرکت های انتخابی به دو گروه شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ تقسیم شده و رابطه بین تغییرات تقسیم سود و جریان نقد آزاد برای شرکت های بزرگ مورد آزمون قرار گرفت. در آزمو ن فرضیه دوم نیز از مدل رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پییرسون برای بررسی رابطه بین تغییرات تقسیم سود و جریان نقد آزاد شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق بین جریان های نقدی آزاد و تغییرات تقسیم سود در شرکت ها بزرگ رابطه خطی وجود دارد.بر اساس تئوری فرضیات انتظار می رود که شرکت های دارای IOS پایین به دلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و همچنین از شرکت های بزرگ به دلیل دارا بودن امکان و روش های مختلف استقراض و توانایی تامین مالی بالا دارای جریان نقدی آزاد بالایی باشند.
2-11 – 10 – ایزدی نیاو رسائیان(1388) در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین اهرم مالی و نقدشوندگی دارائیها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، از نوع توصیفی- همبستگی، طی دوره زمانی سال های 1376 الی 1385 و در میان 154 شرکت انتخاب شده بعنوان نمونه و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعاتِ اسنادکاوی و بهره گیری از رگرسیون چند متغیره به تحلیل داده ها پرداختند. نتایج بیانگر مواردی به شرح زیر می باشد :
رابطه منفی و معنی دار بین ROA و اهرم مالی در سطح اطمینان 95%
رابطه منفی و معنی دار بین اندازه شرکت (SIZE) و اهرم مالی در سطح اطمینان 95%
رابطه منفی ولی غیرمعناداری بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اهرم مالی در سطح اطمینان 95%
رابطه مثبت و بدون معنی بین نقدشوندگی دارائیها و اهرم مالی در سطح اطمینان 95%
تنها متغیرهای موثر بر اهرم مالی(از میان متغیرهای مستقل این تحقیق)، سودآوری و اندازه شرکت هستند بنابراین سرمایه گذاران بایستی به این عوامل به عنوان عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها توجه نمایند.
2- 11-11– پناهیان و مجتهدی (1387)در تحقیقی توصیفی- تحلیلی و نیمه تجربیو با رویکرد گذشته نگر با عنوان ” بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه بین شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران” در قلمرو زمانی 1381 الی 1385 و در میان 19 نمونه آماری(از میان 60 شرکتِ جامعه آماری ) به بررسی و نتیجه گیری در خصوص 2 موضوع به شرح زیر پرداختند :
با توجه به فرض اساسیِ این تحقیق، آیا بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد
بررسی رابطه ریسک تجاری وسود خالص با نسبت بدهی
جهت نیل به هدف اول، یک بار این رابطه برای کل اعضای نمونه بررسی و سپس با تفکیک شرکت ها به دو گروه اهرمی و غیر اهرمی(یک گروه به عنوان گروه آزمایش وگروه دیگر گروه کنترل) این موضوع مورد بررسی قرار داده شد. با توجه به مبانی نظری و اهداف تحقیق، در مجموع 5 فرضیه به شرح زیر ارائه گردید :
بین هزینه سرمایه ونسبت بدهی رابطه معنی داری وجود دارد
با افزایش نسبت بدهی بازده حقوق صاحبان سهام عادی افزایش می یا بد