پایان نامه رایگان درباره مدل رگرسیون و اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

معناداری
0215/0
000/0
000/0
000/0
براساس نتایج، بین متغیر اندازه شرکت و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1061/0 وجود داشته است که نشان از همبستگی ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده و همچنین بین متغیر اندازه شرکت و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1115/0- وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگیِ پیرسون، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق (نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها) خود همبستگی وجود ندارد. بین متغیر نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با -0.0256وجود داشته است که نشان از همبستگی معکوس ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد و نیز بین متغیر سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها به نسبت سود تقسیمی ضریب همبستگی برابر با -0.033 وجود داشته است که نشان از همبستگی معکوسِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده است و همچنین بین متغیر بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با -0.01988 وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگیِ پیرسون، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق (نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها) خود همبستگی ای که بتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده و مخدوش نماید وجود ندارد.
با توجه به اینکه در این بخش به ارزیابی همبستگی ساده بین متغیرها پرداخته شده (در حالی که تمامی متغیرها دارای همبستگی داخلی بین یکدیگر می باشند)، لذا در ادامه و در بخش های آتی با هدف ارزیابی همخطی بین متغیرهای توضیحی به ارزیابی همبستگی جزئی بین متغیرها خواهیم پرداخت.
4-4-6- میانگین صفرِ جملات خطا
با توجه به فروض کلاسیک رگرسیون، جملات خطا دارای میانگین صفر می باشند و از طرفی در شرایطی که معادله رگرسیون دارای عرض از مبداء بوده می توان موضوع عدم میانگین صفر در میان جملات خطا را منتفی دانست. چرا که در شرایطی که معادله رگرسیون دارای عرض از مبداء نباشد، میانگین جملات خطا نیز صفر نبوده و به دنبال آن پارامترها دچار تورش خواهند گردید و همچنین جهت تورش در پارامترها با جهت عرض از مبداء همخوانی خواهد داشت.
با توجه به اینکه فروض کلاسیک رگرسیون مور ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آزمون های انجام شده این فروض برقرار می باشد لذا در این بخش به ارائه سایرآزمون ها می پردازیم :
4-5- آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون :
از جمله مفروضات اساسی در شرایطی که از رگرسیون استفاده می شود آن است که ضرایب در طول دوره تحقیق ثابت هستند. چنانچه این موضوع صحت نداشته باشد می تواند ضرایب و پارامترهای مدل رگرسیون را تحت تاثیر قرار داده و آنها را دچار تورش نماید. برای آزمون این موضوع از میان روش هایی از جمله آزمون چاو آزمون و بهره گیری از متغیرهای مجازی، در این تحقیق از آزمون چاو برای آزمون این موضوع استفاده شده است. بدین منظور دوره تحقیق به دو دوره طبقه بندی و سپس برای هر یک از دوره ها و همچنین برای کل دوره تحقیق مدل رگرسیون اختصاصی برآورد می گردد. در ادامه از آزمون f برای آزمون معناداری ضرایب استفاده خواهد شد. فرضیه ای آماری نیز به شرح زیر در خصوص ثبات ضرایب طرح می گردد :
ضرایب ثابت هستند
H0 :
ضرایب ثابت نیستند
H1 :
در تحقیق حاضر براساس نتایج حاصل از آزمون “چاو” در خصوص متغیرهای اندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی و نسبت سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها و همچنین نسبت مجموع بدهیها به مجموع دارائیها، مقدار f در آزمون چاو از مقدار جدول کوچکتر بوده و همچنین با توجه به اینکه احتمال آن که از 5 درصد بزرگتر و برابر با 1508/0 است لذا فرضیه ثبات ضرایب رد نمی شود و می توان اطمینان یافت که ضرایب مدل رگرسیون در طول دوره 5 ساله تحقیق ثابت بوده است.
4- 6- مدل ریاضی و رگرسیونی تحقیق :
از جمله مکانیزم های کارا جهت ارائه مدل رفتاری متغیرها و نمایش ارتباط آنها با یکدیگر می توان به ارائه مدل ریاضی و مدل رگرسیونیِ تحقیق اشاره نمود که می تواند تصویری کلی از رفتار آنها را در قالب روابط ریاضی که نشان دهنده جهت و شدت این روابط است نمایش دهد. در این بخش پارامترهای مدل، روابط بین متغیرها، معنی داری مدل رگرسیونی تحقیق و امکان تعمیم ارائه خواهد شد.
4- 6-1 – برآورد مدل رگرسیونی و مدل ریاضی :
وقتی از ابزار رگرسیون ترکیبی استفاده می شود فرض بر وجود رابطه ای خطی میان متغیرهاست اگر چه به طور قطع نمی توان وجود رابطه ای خطی را اثبات نمود چرا که برخی متغیرها اساسا دارای رابطه خطی نبوده و همچنین برخی متغیرها در کنترل محقق نیستند لذا وقتی که مقایسه ای بین داده های واقعی و برآوردی می نمائیم در می یابیم که رابطه موجود روابطی تماما خطی نیستند ولی بنا به دلایل فنی محقق فرض را بر وجود روابط خطی خوهد گذاشت. حال در این بخش به ارائه مدل رگرسیونی تحقیق خواهیم پرداخت :
مدل کلی رگرسیون به صورت زیر است :
حال با توجه به اینکه به دلیل وجود برخی متغیرهای توضیحی که قابل کنترل نبوده اند، در اجرا و واقعیت مقادیر برآوردیِ متغیر وابسته متفاوت از مقادیر واقعی بوده لذا مدل کلی رگرسیون ترکیبی تجربی به صورت زیر بیان خواهد شد :
برای تحقیق حاضر می توان مدلی رگرسیونی به شرح زیر ارائه نمود :