پایان نامه رایگان درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
2-11-6 – (کریمی و همکاران ، 1389)، تحقیقی را با عنوان “بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” باهدف کاربردی و روش توصیفی- همبستگی در بازه زمانی سال های 1380 تا 1387 و در میان 104 شرکت بورسی انجام دادند(از یک طرف وضعیت موجود را تشریح و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای تحقیق را با استفاده از تحلیل رگرسیون به عنوان ابزار تحلیل تعیین نموده).
متغیرهای تحقیق مورد نظر به 4 گروه متغیرهای مستقل، ‌متغیر وابسته، متغیرهای کنترلی و مجازی طبقه بندی شده اند :
متغیر وابسته :
تصمیمات سرمایه گذاری(شاخص سرمایه گذاری) IFA
متغیرهای مستقل :
اهرم مالی Lev) )
فرصت رشد شرکت ( Q )
متغیرهای کنترلی :
نسبت جریان وجه نقد به داراییهای ثابت ( CFA )
نسبت فروش خالص به داراییهای ثابت ( SFA )
متغیرهای مجازی ( D ) :
اگر شاخص فرصت رشد بزرگتر از 1 باشد ارزش آن 1 و در غیر اینصورت صفر است.
جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از معیارهای زیر استفاده می شود :
متغیر وابسته (شاخص سرمایه گذاری): در این تحقیق از نسبت کل سرمایه گذاری های شرکت به کل دارایی ها ثابت استفاده شده است.
متغیرهای مستقل : جهت اندازه گیری اهرم مالی(Lev) از ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها و جهت اندازه گیری فرصت رشد(Q) شرکت از نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام وارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری دارائیها استفاده شده.
از مدل رگرسیون زیر جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است:
فرضیه های تحیقق :
بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فرصت رشد و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج فرضیه های تحقیق به شرح زیر تعیین گردید :
بر اساس آزمون فرضیه اول، بین متغیر مستقلِ اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد و بر اساس آزمون فرضیه دوم، بین متغیر مستقلِ فرصت رشد و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود ندارد و ضریب همبستگی( ) با مقدار 67%، رابطه بالای بین متغیر مستقل و وابسته را بیان می کند. در مجموع بر اساس نتایج، اینگونه نتیجه گیری شده است که شرکت های با بدهی(اهرم مالی) بیشتر، کمتر سرمایه گذاری می نمایند و شرکت های دارای بدهی کمتر، بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. نتایج این تحقیق با مبانی نظری مربوط به فرصت رشد و تصمیمات سرمایه گذاری همخوانی نداشته است که بر اساس تحلیل محققین می توانسته به دلیل تاثیر سایر عوامل تاثیرگذار از جمله شرایط اقتصادی،سیاسی و … در طی دوره پژوهش باشد.
2-11-7- صالح نژاد و همکاران (1388) تحقیقی تحت عنوان “تاثیر نرخ بازده دارایی هاو نرخ بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی برقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انجام دادند. هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درقالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیراین نسبت ها برقیمت سهام شرکت های موردمطالعه است. بدین منظورازاطلاعات مالی 97 شرکت ازمجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی 1378 تا 1383 به صورت مقطعی استفاده شده است و فرضیه های تحقیق با بهر ه گیری ازالگوهای رگرسیون چندمتغیره ومدل متغیرهای تاخیری در دوسطح کلی وتفکیکی شرکت هادرصنایع مختلف آزمون شده اند. نتایج حاصل ازآزمون فرضی ه ها نشان می دهدکه درسطح کل شرکت ها، نسبت های roa و ROE برقیمت سهام ROE,ROA نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان می دهدکه درسطح کل شرکت ها، نسبت های موثراست، ولی اهرم مالی تاثیرمعناداری ندارد. درسطح تفکیکی صنایع،نتایج تاثیرنسبت های مالی برقیمت سهام درهرصنعت باصنایع دیگرمتفاوت است که بیانگراستقلال صنایع ازیکدیگراست.
2-11-8 – ستایش و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان ” بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “در قالب تحقیق توصیفی در محدوده زمانی سال های 1383 الی 1388 در میان 117 شرکت نمونه در قالب 7 گروه صنعتی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت (در نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS ) به ارزیابی و تحلیل ارتباط بین متغیرها پرداختند. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی بوده بطوری که تاثیر مالکیت نهادی در کنار سایر عوامل سنجیده شده است. نمونه های انتخاب شده در این تحقیق به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.
مدل مورد استفاده در این تحقیق که بر اساس آن به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شده است به شرح زیر میباشد: