پایان نامه رایگان درباره عدم وجود خود همبستگی و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
بر اساس نتایج جدول همبستگی بین متغیرها می توان ای گونه تحلیل نمود که :
بین متغیر اندازه شرکت و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1061/0 وجود داشته است که نشان از همبستگی ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده و همچنین بین متغیر اندازه شرکت و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1115/0- وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگیِ پیرسون، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق (نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها) خود همبستگی وجود ندارد.
بین متغیر نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 256/0- جود داشته است که نشان از همبستگی معکوس ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد و نیز بین متغیر سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها به نسبت سود تقسیمی ضریب همبستگی برابر با 033/0- وجود داشته است که نشان از همبستگی معکوسِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده است و همچنین بین متغیر بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 01988/0- وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگیِ پیرسون، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق (نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها) خود همبستگی ای که بتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده و مخدوش نماید وجود ندارد.
4- 9 – جمع بندی :
تحقیق حاضر بر اساس مبانی نظری موجود مبتنی بر وجود رابطه بین متغیرهای نوسان پذیری قیمت سهام با اندازه شرکت، سود قبل از بهره و مالیات، نسبت سود تقسیمی و نسبت اهرمی شکل گرفته است. بر این اساس در طول فرایند تحقیق از طریق آزمون های همبستگی و آزمون های معناداری به بررسی رابطه و همچنین تاثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر پرداخته شده است. در ابتدا اقدام به ارائه اطلاعاتی در قالب آمار توصیفی شده (عمدتا در رابطه با میانگین متغیر که بعنوان مهمترین شاخص از آمار توصیفی است) و در ادامه در بخش یافته های تحقیق با توجه به اهمیتی که ابزار رگرسیون در ارزیابی تاثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر داشته است ابتدائا به آزمون و بررسی فروض کلاسیک رگرسیون پرداخته شده است. در این راستا آزمون نرمالیتی متغیرها ، ارزیابی ضریب تعیین مدل برآوردی رگرسیون و استقلال خطی متغیرها از یکدیگر اجرا شده است. بر اساس فرض های آماری طرح شده و همچنین نتایج آزمون های انجام شده بر اساس نتایج حال از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 74/3 و معناداری آن برای متغیر نوسانات قیمت سهام برابر با 000/0 می باشد لذا با استناد به نتایج آزمون k-s (سطح معنی داری000/0 در سطح خطای 5% ) می توان نتیجه گیری نمود که توزیع متغیر متغیر نوسانات قیمت سهام نرمال بوده است همچنین بر اساس آزمون نرمالیتی، توزیع متغیرهای مستقل تحقیق نیز نرمال ارزیابی گردیده است. در ادامه به ارزیابی عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرها از طریق آزمون دوربین واتسون پرداخته شد که بر اساس نتایج این آزمون، بین داده های تحقیق خودهمبستگی سریالی وجود نداشته است. در ادامه ارزیابی های انجام شده ، برای معادله رگرسیونی برآوردی، مقدار عددی ضریب تعیین برابر با 44.6/0% بوده است. به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته (متغیر نوسانات قیمت سهام) ، معادل 97/43 درصد از طریق متغیرهای مستقل تحقیق قابل بیان می باشند. می توان گفت که بر اساس نتایج حاصل از آزمون ها نسبت خطاهای توضیح داده شده توسط مدل رگرسیون(ESS) به مجموع خطاهای مدل رگرسیون (TSS) برابر با 97/43% بوده و یا این که از مجموع خطاهای مدل برآوردی رگرسیون میزان 97/43% آنها از طریق مدل رگرسیون قابل توضیح می باشد. در بخش دیگر تحقیق با هدف این که ثبات ضرایب مدل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گیرد ، آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون از طریق آزمون چاو صورت گرفت که براساس نتایج آزمون، مقدار f در آزمون چاو از مقدار جدول کوچکتر بوده و همچنین با توجه به اینکه احتمال آن که از 5درصد بزرگتر و برابر با 1508/0 است لذا فرضیه ثبات ضرایبِ مدل رگرسیون رد نمی شود و می توان اطمینان یافت که ضرایب مدل رگرسیون در طول دوره 5 ساله تحقیق ثابت بوده اند که این موضوع به اتکای بیشتر نتایج تحقیق خواهد افزود. بر اساس روش حداقل مجذور مربعات معمولی، مدل رگسیونیِ تحقیق و ضرایب آن برآورد شده و همچنین مدل گرافیکی این روابط نیز ارائه گردید. بر اساس مدل ارائه شده ، بین متغیر اندازه شرکت با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام رابطه ای مستقیم با ضریب 596788/0 و بین متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با ضریب 280579/0 و بین متغیر نسبت سود تقسیمی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه مستقیم با ضریب 132974/0 و بین متغیر نسبت بدهی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با 000538/0 وجود دارد و بخش ثابت معادله که در واقع همان عرض از مبداء مدل رگرسیونی می باشد معادل 337151/2 می باشد. در ادامه و با توجه به اهمیتی که موضوع معناداری مدل رگرسیون درتحقیق دارد، این موضوع از طریق تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون بوسیله آماره F انجام گردید. بر این اساس، سطح معناداری F برابر با 000/0 و لذا بر اساس ضریب Fمدل و با درنظرگرفتن سطح خطای مدل (5%)، فرضیه آماری مبنی بر این که معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار می باشد، پذیرفته شده و لذا قابل تعمیم به جامعه می باشد و معادله برآوردی رگرسیون با ضریب تعیین ضعیفی برابر با 97/43% در سطح جامعه قابل تعمیم می باشد. مدل ارائه شده با این فرض که فرم تابع صحیح می باشد، ارائه شده است. این موضوع بایستی مورد آزمون قرار می گرفت لذا از آزمون ریست رمزی جهت آزمون صحت فرم تابعی تحقیق بهره گیری شده که بر اساس نتیجه آزمون فوق مقدار آماره f برابر با 048038/0 بوده لذا صحت فرم تابعی تحقیق تایید گردید. با توجه به احتمال وجود همخطی بین متغیرهای تحقیق، از میان روش هایی که برای شناسایی همخطی در بین متغیرهای توضیحی کاربرد دارد از آزمون ضریب همبستگیِ جزئی پیرسون بین متغیرهای توضیحی استفاده شده که بر اساس نتایج این آزمون، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق (نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها) خود همبستگی در حدی که بتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده و مخدوش نماید وجود ندارد. بر اساس نتایج آزمون های انجام شده، فروض کلاسیک مدل رگرسیون برقرار بوده و همچینن ضرایب پارامترهای مدل برآوردی، معنادار و همچنین براساس مقدار آماره f و همچینن احتمال مربوط به آزمون f ، می توان مدل برآوردی را به لحاظ قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد تائید دانسته و همچنین وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تائید نمود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1 – مقدمه :
در تحقیقات علمی محقق به دنبال آن است که بتواند مسیر علمی را چنان طی کند که در نهایت به سوالات مطرح در ذهن خود پاسخ گوید. بر این اساس فرضیه هایی را مطرح و بر آن اساس داده هایی را گردآوری نموده و سپس آزمون هایی را در این راستا انجام می دهد تا به سوالات خود پاسخ دهد. در این تحقیق نیز این مسیر که در واقع مسیر علمی است طی شده است. در فصل 4 به تشریح یافته های تحقیق بر اساس آزمون های آماری پرداختیم. در این فصل بر اساس یافته های حاصل در فصل قبل که بر اساس متدولوژی تشریح شده در فصل 3 حاصل شده است به نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق خواهیم پرداخت. در این راستا از ابزارهای مختلف آماری بهره جستیم تا به نتایجی قابل اتکاء دست یابیم. از جمله این ابزار و روش های آماری می توان به مواردی ازجمله آزمون های آماری همبستگی بین متغیرها ، برآورد مدل رگرسیونی تحقیق ، آزمون معناداری مدل برآوردی رگرسیون ، آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون، آزمون های آمار توصیفی و … اشاره نمود. در این راستا از نرم افزارهای مختلف آماری با هدف دستیابی به نتایجی قابل اتکاء بهره بردیم. نتایج آزمون های فوق و همچنین نتیجه گیری های مربوط به تحقیق حاضر در ادامه ارائه خواهد شد.
5-2 – خلاصه یافته های تحقیق :
قلمرو موضوعی حقیق حاضر عبارت است از “ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام” در قلمرو مکانیِ بورس اوراق بهادار تهران “. متغیرهای تحقیق حاضر در 2 گروه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طبقه بندی شده است. متغیرهای مذکور عبارتند از نوسان پذیری قیمت سهام ، نسبت سود تقسیمی ، سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ، مجموع بدهیها به مجموع دارائیها و اندازه شرکت. تعداد نمونه های آماری در این تحقیق برابر با 67 شرکت بوده است. نمونه های مذکور از بین صنایع مختلف و با زمینه های فعالیت متفاوت و با هدف ایجاد تنوع در نوع اطلاعات و فراگیری هرچه بیشتر اطلاعات و نتایج انتخاب شدند. هدف تحقیق حاضر، کاربردی و برای استنتاج از روش استقرایی و تحلیل آماری استفاده شده و طرح کلی تحقیق نیز، علّی پس از وقوع می باشد چرا که محقق دخل و تصرّفی در مقدارداده ها و نتایج نداشته است. محقق در این تحقیق از طریق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای مالی و… که مربوط به عملکرد گذشته شرکت ها بودند نسبت به گردآوری داه ها اقدام نمود و لذا دخالتی در رفتار و تغییرات و یا اعمال تغییرات نداشته است. در آمار استقرایی متغیرها و روابط احتمالی آنها بر اساس آزمون های همبستگی متغیرها و معناداری ضرایب و مدل رگرسیون در نرم افزار SPSS و EVIEWS مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده است و در نهایت بر اساس نتایجِ آزمون استنباطی، در خصوص رد یا قبول فرضیه ها تصمیم گیری شده است.
با توجه به اینکه از ابزار رگرسیون استفاده شده است لذا در ابتدا بایستی نسبت به آزمون پیش فرض های رگرسیون اقدام می گردید. جهت آزمون نرمالیتی از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، جهت آزمون خود همبستگی بین جملات خطاها مدل از آماره دوربین واتسون، جهت آزمون استقلال خطی داده ها از ضریب همبستگی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق و نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع متغیر متغیر نوسانات قیمت سهام برابر با 74/3 و معناداری آن برابر با 000/0 لذا با استناد به نتایج آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) نتیجه گیری می شود که توزیع متغیر متغیر نوسانات قیمت سهام نرمال بوده است همچنین براساس نتایج ، مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع متغیر متغیر سود تقسیمی برابر با 3/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد لذا بر اساس نتایج آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر متغیر سود تقسیمی نرمال بوده است. بر اساس نتایج حال از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 91/3 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها نرمال بوده و همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها برابر با 35/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد لذا بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها نرمال می باشد و در نهایت بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 15/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد لذا بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر اندازه شرکت نرمال بوده است.
در خصوص آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی)، بر اساس آزمون دوربین واتسون آماره دوربین واتسون (همبستگی مرتبه اول بین جملات باقیمانده) برابر با 521209/1 است لذا عدم وجود همبستگی در بین جزء اخلال مدل مشهود بوده که می توان این موضوع را اینگونه توضیح داد که متغیری اثرگذار که بتواند در طول دوره تحقیق نقشی اساسی داشته اما به عنوان متغیری مستقل شناسایی نشده باشد وجود نداشته است. بر این اساس خطاهای موجود در زمان t با خطاهای موجود در زمان t-1 همبستگی نداشته اند لذا بطور سریالی با یکدیگر همبستگی نداشته اند. علاوه بر آزمون فوق می توان از آزمون “براش گادفری” نیز برای آزمون عدم وجود خود همبستگی بین متغیرها بهره برد. بر اساس نتایج این آزمون از طریق آزمون f مقدار آماره f برابر است با 88836/18 و میزان احتمال آزمون فوق برابر با 0000/0 لذا بر اساس نتایج این آزمون نیز می توان عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین جملات خطا را نتیجه گیری نمود. در ادامه بررسی های انجام شده به ارزیابی ضریب تعیین مدل برآوردی اقدام شده و مستند به ارزیابی های انجام شده مقدار عددی ضریب تعیین در این تحقیق برابر با 97/43/0 می باشد به این معنا که میزان 97/43 درصد از تغییرات متغیر نوسانات قیمت سهام در میان شرکت ها از طریق متغیرهای مستقل تحقیق قابل بیان می باشند. در واقع می توان گفت که بر اساس نتایج حاصل از آزمون ها نسبت خطاهای توضیح داده شده توسط مدل رگرسیون(ESS) به مجموع خطاهای مدل رگرسیون (TSS) برابر با 97/43% بوده و یا این که از مجموع خطاهای مدل برآوردی رگرسیون میزان 97/43% آنها از طریق مدل رگرسیون قابل توضیح می باشد. در خصوص استقلال خطی متغیرهای تحقیق نیز از آزمون همبستگی بین متغیرها استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به ضرایب همبستگی بین متغیرها، بین متغیر اندازه شرکت و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1061/0 وجود داشته است که نشان از همبستگی ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده و همچنین بین متغیر اندازه شرکت و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با 1115/0- وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، بین متغیر مستقل و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق خود همبستگی وجود ندارد. بین متغیر نسبت سود تقسیمی و بدهی به مجموع دارائیها ضریب همبستگی منفیِ ضعیفی در حد 0.0256 وجود داشته است که نشان از همبستگی معکوس و ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد و نیز بین متغیر سود قبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها به نسبت سود تقسیمی ضریب همبستگی برابر با -0.033 وجود داشته است که نشان از همبستگی معکوسِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر بوده است و همچنین بین متغیر بدهی به مجموع دارائیها و سودقبل ازکسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ضریب همبستگی برابر با -0.01988 وجود داشته است که نشان از همبستگی منفیِ ضعیف این متغیر ها با یکدیگر می باشد. در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، بین متغیر مستقل (اندازه شرکت) و سایر متغیرهای مستقلِ تحقیق، همبستگی ای که بتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده و مخدوش نماید وجود ندارد. بر اساس آزمون انجام شده در خصوص میانگین صفرِ جملات خطا به این نتیجه رسیدیم که میانگین جملات خطا در مدل رگرسیون تقریبا برابر با صفر می باشد. در ادامه به آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون پرداخته شد و از آزمون چاو برای آزمون این موضوع بهره برداری شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون ، در خصوص متغیرهای نوسان پذیری قیمت سهام و اندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی و نسبت سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها و همچنین نسبت مجموع بدهیها به مجموع دارائیها، با توجه به اینکه احتمال آن از 5 درصد بزرگتر و برابر با 1508/0 است لذا می توان نتیجه گیری نمود که ضرایب مدل رگرسیون در طول دوره 5 ساله تحقیق ثابت بوده است ودر نتیجه می توانیم به ضرایب مدل رگرسیون اعتماد نمود. در ادامه به برآورد مدل رگرسیون پرداخته و مدل رگرسیونی تحقیق به شرح زیر ارائه گردید :
جدول 5-1 ) : مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها
بر اساس مدل برآوردی، بین متغیر اندازه شرکت با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام رابطه ای مستقیم با ضریب 596788/0 برقرار می باشد به این معنا که به ازاء هرواحد تغییر در متغیر اندازه شرکت، معادل 596788/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد و بین متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با ضریب 280579/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هرواحد تغییر در متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها، معادل 280579/0 واحد تغییر در جهت معکوس در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد. بین متغیر نسبت سود تقسیمی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه مستقیم با ضریب132974/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هر واحد تغییر در متغیر نسبت سود تقسیمی، معادل 132974/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد. بین متغیر نسبت بدهی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با 000538/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هر واحد تغییر در متغیر نسبت بدهی ، معادل 000538/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد و بخش ثابت معادله که در واقع همان عرض از مبداء مدل رگرسیونی می باشد معادل 337151/2 بوده که به نوعی از تورش در ضرایب مدل رگرسیون جلوگیری می کند.
5-3 – ارزیابی فرضیه های تحقیق :
هدف از انجام تحقیق را می توان پاسخگویی به سوالات تحقیق دانست و از جمله ابزارهایی که می توان بر آن اساس به سوالات تحقیق پاسخ گفت ارزیابی فرضیه های تحقیق می باشد. در این بخش بر اساس یافته های حاصل از آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق، آزمون معنا داری ضرایب مدل برآوردی رگرسیون و همچنین آزمون معناداری کل مدل رگرسیون و ضریب تعیین مدل و سایر آزمون های آماریِ انجام شده در خصوص رد یا پذیرش فرضیه ها اقدام می گردد و بر این اساس به سوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد. فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعیِ تحقیق به قرار زیر تعریف شده اند :
سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
اهرم مالی بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
اندازه شرکت بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
5-3-1 – تحلیل فرضیه فرعیِ اول تحقیق :
بر اساس این فرضیه، بین اهرم مالی شرکت ها با نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد. فرضیه آماری زیر برای آزمون ارائه می گردد :
اهرم مالی بر نوسان پذیریِ قیمت سهام تاثیری معنادار دارد