پایان نامه رایگان درباره عدم وجود خود همبستگی و ثبات واریانس ها

دانلود پایان نامه
در شرایطی که از ابزار رگرسیون استفاده می شود به صورت پیش فرض محقق روابطی را میان متغیرها برقرار نموده است لذا با توجه به این موضوع ، ابتدا آزمون پیش فرض های رگرسیون به شرح زیر در خصوص متغیرها انجام خواهد شد :
3-14- آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون :
آزمون نرمالیتیِ توزیع داده ها و جملات خطا (باقیمانده ها)
آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی)
حد ضریب تعیین مدل رگرسیونیِ برآوردی
استقلال خطی متغیرها و ثبات واریانس ها
میانگین صفر جملات خطا
3-14- 1- آزمون نرمالیتی توزیع داده ها :
نرمال بودن توزیع داده ها از پیش فرض های اساسی در مباحث آماری است. در این تحقیق، جهت آزمون نرمالیتی از آزمون کلموگروف_ اسمیرنوف استفاده و بر اساس سطح معناداری آزمون فوق ، نرمالیتی بودن یا نبودن توزیع داده ها تعیین خواهد گردید.
3-14-2- آزمون استقلال خطی متغیرها :
آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق ابزاری است که می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی وابسته است اندازه گیری می نماید. ضریب همبستگی را می توان از ریشه دوم ضریب تعیین محاسبه نمود. آزمون استقلال خطی یا عدم وجود خود همبستگی در بین متغیرهای مستقل تحقیق(xها) از دیگر پیش فرض های اساسی در بکارگیری رگرسیون چند متغیره است. رگرسیون چند متغیره با این پیش فرض مورد استفاده قرار می گیرد که بین متغیرهای مسقلِ تحقیق خود همبستگی وجود نداشته. در این راستا می توان از اتورگرسیون و آزمون های همبستگی برای سنجش این خصوصیت استفاده نمود. همبستگی میان متغیرها دارای بازه ای از صفر تا 1 بوده و علامت ضریب همبستگی نشان دهنده شیب خط رگرسیون می باشد. هرچه مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر بیشتر باشد نشان دهنده ارتباط و وابستگی قوی بین آنهاست.
3-14- 3- آزمون استقلال خطی متغیرها (عدم وجودِ خود همبستگی میان متغیرهای مستقل) :
عدم وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق از دیگر پیش فرض های اساسی رگرسیون می باشد. در این تحقیق از ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون جهت انجام آزمون استقلال بهره برده ایم لذا همبستگی میان تک تک متغیرها به صورت زوجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که بین متغیرهای توضیحی همبستگی وجود داشته باشد نسبت به اقدامات اصلاحی اقدام خواهد شد.
3-14- 4- آزمون نرمالیتی توزیع باقی مانده ها :
با هدف آزمونِ نرمالیتیِ توزیع باقیمانده های تحقیق از آماره دوربین واتسون که ابزاری برای سنجش توزیع باقیمانده های تحقیق و دارای بازه ای از صفر تا چهار است استفاده خواهد شد. در آزمونِ توزیع باقی مانده های تحقیق در واقع توزیعِ مابه التفاوت های مقادیر واقعی متغیرها و مقادیر برآورد شده توسطِ مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته تا یکی دیگر از پیش فرض های اساسی در رگرسیون بررسی گردد. ضریب تعیینِ مدل برآوردی از معیارهای مهم در ارزیابیِ امکان تعمیم مدل رگرسیونی برآوردی تحقیق به جامعه آماری می باشد چرا که مدل برآوردیِ رگرسیون بر اساس نمونه های تحقیق برآورد می گردد لذا جهت سنجش امکان تعمیم مدل برآوردی به جامعه، از ضریب تعیین استفاد خواهد شد. ضریب تعیین قدرت توضیح تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را نمایش می دهد و دارای بازه ای از صفر تا یک می باشد. هرچه ضریب تعیین به سمت یک میل کند به این معنی است که تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر/ های مستقل با قدرت بیشتری تبیین خواهد شد.
فرمولی که می توان بر آن اساس آماره دوربین واتسون را محاسبه نمود به قرار زیر می باشد :
3-14- 5- آزمون ضریب تعیین :
براساس پیش فرض محقق مبنی بر وجود رابطه خطی بین متغیرها اینگونه برداشت می شود که چنانچه متغیرهای مستقل تغییر نمایند ، به دنبال این تغییر ، متغیر وابسته نیز تغییر خواهد نمود . حال آن میزان تغییراتِ متغیر وابسته را که می توان به تغییرات متغیرهای توضیحی ارتباط داد می تواند برای ارزیابی و نتیجه گیری بسیار با اهمیت باشد. ضریب تعیین را می توان اینگونه تعریف نمود :
میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که بوسیله رگرسیون قابل توضیح می باشد و معیاری برای نیکویی برازش معادله رگرسیون. در واقع، ضریب تعیین را می توان از طریق محاسبه نسبت “تغییرات توضیح داده شده” به “مجموع مربعات کلِ مدل رگرسیون” بیان نمود و لذا نشان دهنده قدرت و نیکویی برازش مدل رگرسیون می باشد. ضریب تعیین دارای بازه ای از صفر تا یک بوده و هرچه مقدار عددی آن نزدیک به 1 باشد نشان دهنده قدرت بالای توضیح دهندگی تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و خطای کمتر و همچنین اطمینان بیشترِ مدل رگرسیونی برآورد شده می باشد.
3- 15- مدل پژوهش :
نگاه کلی و ساده شده محقق در خصوص متغیرها و روابط فیمابین آنها در قالب مدل تحقیق ارائه می شود. بر اساس مبانی نظری و ادبیات پیشین و همچنین پژوهش های پیشینِ صورت گرفته در این حوزه می توان روابطی را در خصوص روابط فیمابین متغیرها تعریف نمود و روابط مذکور را بر اساس مدل های ریاضی و گرافیکی به شرح توضیحات زیر تعریف نمود :
در تحقیق حاضر، از داده های تاریخی برای ارائه مدلی رفتاری (ارزیابی و پیش بینی رفتار متغیرها در آینده) استفاده می شود. داده های تحقیق از طریق بررسی صورت های مالی سنوات گذشته مربوط به شرکتهای جامعه آماری استخراج و مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت. داده های مورد نیاز از نوع کمی بوده و تماما از محل صورت های مالی شرکت ها قابل استخراج می باشند. در تحقیق حاضر از ابزار رگرسیون ترکیبی در تحلیل رفتار و ارتباط بین متغیرها استفاده خواهد شد.
Y = f (x1 , x2 , x3 , x4)
y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 +