پایان نامه رایگان درباره شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
2- 11-1 – پناهیان و نادری (1391) در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی رابطه بین اهرم مالی با سیاست تقسیم سود بر اساس مدل توسعه یافته لینتنر در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که میان متغیرِ بازده نقدی سهام با ضریب تاثیرگذاریِ مثبتِ (بتا) برابر با2121 و متغیرِ تغییر بازده شرکت ها با ضریب تاثیرگذاریِ منفیِ (بتا) 0.120 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت های عضو جامعه آماری تحقیق دارا بودند و همچنین نسبت بدهی در شرکت ها رابطه ای با اهمیت و در جهتِ معکوس با سیاست تقسیم سود داشته است که نتایج فوق با نتایج تحقیقات انجام شده در سال 2011 بازار بورس اوراق بهادار پاکستان همخوانی دارد( بر اساس مدل رگرسیونی برآوردی، متغیر نسبت بدهی دارای ضریب 740/732- می باشد). با توجه نتایج آزمون معناداری، مدل برآوردی رگرسیون معنادار بوده ولی به دلیل این که مدل دارای ضریب تعیینِ ضعیف در حد 35/0 می باشد، لذارابطه ضعیف خطی بین متغیرهای تحقیق معنادار ارزیابی گردید(رابطه ای ضعیف میان تغییرات متغیر وابسته به واسطه متغیرهای مستقل برقرار می باشد). در نهایت پس از طی مراحل مختلف و انجام آزمون های آماری که با هدف آزمون فرضیه ها و پاسخگویی به سوال تحقیق انجام شد، تاثیرِ متغیر نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، معنادار اما در حدِ ضعیفِ ارزیابی گردید.
2-11-2 –خدامی پورو اسماعیلی(1390) محققین در این تحقیق که با عنوان “رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” و در محدوده زمانی سال های 1378 الی 1388 و در میان 96 شرکت نمونه انجام گرفت(تعداد سال – شرکت مورد مشاهده 672 بوده است) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تغییرات در اهرم مالی می تواند در ارزیابی عملکرد کمک کند یا خیر و از رگرسیون ترکیبی جهت تعیین ارتباط بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام شرکت ها استفاده شده است. اساس مباحث این تحقیق بر اساس نظریه سلسله مراتب گزینه های تامین مالی (نظریه ترجیهی) و همچنین بر اساس فرضیه عدم تقارن اطلاعات قرار دارد که هر دو از الگوهای پیشرفته تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت ها هستند. این تحقیق از نوع توصیفی و در آن برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن الگوهای برآورد شده از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده است
نتایج حاصل از تحقیقِ محققین به شرح زیر ارائه گردیده است:
براساس یافته های تحقیق می توان به این نتیجه کلی دست یافت که تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی دوره جاری، رابطه ارزشی و قدرت توضیح دهندگی دارد به طوری که می توان با مشاهد ه تغییرات اهرم مالی در دور ه جاری، عملکرد عملیاتی شرکت را در این دوره تجزیه و تحلیل کرد. همچنین از آنجا که بازار در دوره جاری این متغیر را به عنوان نشانه ای از عملکرد عملیاتی مد نظر قرار نم ی دهد و آن را در قیمت این دوره منعکس نمی کند، تأثیر تغییر عملکرد در قیمت دوره بعد لحاظ می شود؛ یعنی زمانی که وضعیت عملیاتی شرکت از طریق افشای صورت های مالی و سایر منابع آشکار می گردد .بنابراین طبق نتایج تحقیق، تغییرات اهرم مالی در دور ه جاری با بازده سهام در دوره بعد نیز در ارتباط است. نتایج هم چنین نشاندهنده محتوای اطلاعاتی فزاینده این متغیر نسبت به معیارهای سنتی انداز ه گیری عملکرد است به طو ری که این متغیر به گونه بهتری می تواند به ما در درک موقعیت عملکردی شرکت کمک کند.در نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق نیز مشخص شد با توجه به تأخیر معیارهای سنتی و از طرفی بموقع بودن محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی در اندازه گیری عملکرد عملیاتی، این متغیر امکان پیش بینی این معیارها را در دوره آ ینده نیز داراست. باید یادآورشد نتیجه نهایی این تحقیق پیدا کردن متغیری نیست که از نظر محتوای اطلاعاتی با معیارهای سنتی رقابت کند، بلکه از نظر این تحقیق تمام این متغیرها مکمل یکدیگر است و باید در کنار یکدیگر و موازی با هم توسط استفاده کنندگان و فعالان بازار سرمایه برای دستیابی به نتایج مطلوب به کار گرفته شود. نتایج این تحقیق و به کارگیری متغیرهایی که رابطه ارزشی برای تفسیر وضعیت شرکت دارد، نظیر تغییرات اهرم مالی می تواند در شکل گیری رفتار منطقی بازار و کنترل نوسانات بازده غیرعادی آینده سهام مؤثر باشد

مطلب مرتبط :   ، رخش، اسب، رستم

2-11-3- اسدی و همکاران(1390) در تحقیقی در قالب تحقیق توصیفی- همبستگی، استقرایی، کمی، میدانی، کاربردی و از نوع نیمه تجربی و رویکرد پس رویدادی که با عنوان ” رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، در محدوده زمانی سال های 1382 الی 1387 و در میان 90 شرکت نمونه انجام گرفت (نمونه های مورد بررسی با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند) و از روش آماری داده های برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است (در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روشهای تجزیه و تحلیل آماری موجود از روش پانل استفاده شد زیرا به منظور بررسی رابطه ساختار سرمایه و ساختار مالکیت شرکت ها، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد: از یک سو، این متغیرها در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی 1382 تا 1387). نتایج حاصل از تحقیق و بررسی محققین به شرح زیر ارائه گردیده است:
بر اساس این نتایج، شرکت هایی که مالکیت آنها در اختیار سرمایه گذاران نهادی بوده به استفاده از اهرم کمتری تمایل داشته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داده که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، باید هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری و یا اعطای اعتبار مد نظر قرار دهند. در این تحقیق، مشخص نشده که کدامیک از عوامل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت موجد یکدیگر بوده اند و لذا پیشنهاد گردیده که در تحقیقی جداگانه، این عامل مشخص گردد که برای تصمیمات سرمایه گذاری یا اعتباردهی کدام یک میتواند به عنوان عامل وجود آورنده دیگری به حساب آید.
2-11-4 – فخاری و همکاران(1390) : محققین به تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “در قالب تحقیق توصیفی در محدوده زمانی سال های 1383 الی 1386 و در میان 125 شرکت نمونه و با استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت ارزیابی و تحلیل ارتباط بین متغیرها پرداختند. هدف کلی این تحقیق بررسی هزینه های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود شرکت ها بوده است. بر اساس نتایج ، شرکتهایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است ،سود تقسیمی بیشتری به سهام دارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود. از آنجا که تأمین مالی شرکت ها در ایران اغلب از طریق وام و سهام تأمین میشود و کسب اعتبار برای آنها امر مهمی به شمار می آید؛ بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت هایی که حقوق سهامداران ضعیف تر است، سود نقدی بیشتری پرداخت سود نقدی بیشتری پرداخت میشود. محققین بر مبنای یافته های پژوهش به سرمایه گذاران توصیه نمودند که در تشکیل پرتفوی خود، علاوه برسود تقسیمی به نرخ حاکمیت شرکتی نیزتوجه کافی مبذول نموده زیرا که مدیران فرصت طلب از سود تقسیمی به عنوان ابزاری برای پوشش ضعف در حاکمیت شرکتی استفاده میکنند که با کشف این ارتباط ضروری است که مقامهای بورس به تدوین مقررات و الزامات قانونی برای اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در مورد شرکت ها ی بورس بپردازند و همچنین وجود یک بازار نیروی کار مدیریت فعال و کارآمد، نقش مهمی در نظارت و کنترل مدیران ایفا میکند؛ بنابراین، ایجاد چنین بازاری در کشور، ضروری به نظر می رسد.
2-11-5 – ستایش و کاظم نژاد (1389) در تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” با طرح کلی پس رویدادی(گذشته نگر) و هدفِ کاربردی در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 در میان 77 شرکت بورسی انجام دادند. در این راستا تأثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین و الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به منظور آزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه ها از آزمون t و مقدار احتمال (p-value) محاسبه شده توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، مالکیت شرکتی و استقلال هیئت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار می دهد ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیقی به شرح زیر بوده اند :
متغیرهای تحقیق مورد نظر به 3 گروه متغیرهای مستقل، ‌متغیر وابسته و متغیرهای کنترلی طبقه بندی شدند :
متغیر وابسته :
سیاست تقسیم سود
متغیرهای مستقل :
ساختار مالکیت
ترکیب هیئت مدیره
متغیرهای کنترلی :
رشد سود
سیاست تقسیم سود سال قبل
جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از معیارهای زیر استفاده می شود :
متغیر وابسته (سیاست تقسیم سود) : در این تحقیق از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود ناشی از فعالیتهای عادی جهت سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شده است چرا که امکان دارد اقلام غیر مترقبه رابطه بین این دو متغیر را بر هم بزند.
متغیرهای مستقل :
ساختار مالکیت که بر اساس 2 معیار زیر ارزیابی و اندازه گیری شده :
ترکیب سهامداران :
میزان تمرکز مالکیت :