پایان نامه رایگان درباره شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

در رابطه با نمونه های تحقیق بایستی دو موضوع را مد نظر قرار داد :
کیفیت نمونه های تحقیق (روش نمونه گیری را می توان در ارتباط مستقیم با کیفیت نمونه های تحقیق دانست
کفایت حجم نمونه
بخش های مختلف در فرمول فوق به قرار زیر قابل تعریف می باشد :
= احتمال خطای نوع اول
= واریانس نمونه
= خطای حجم نمونه (خطای برآورد حجم نمونه)
=
از آنجایی که واریانس جامعه آماری نامعلوم می باشد، لذا ابتدا 10 عضو از جامعه آماری بعنوان نمونه های آزمایشی انتخاب و سپس واریانس متغیر وابسته در نمونه پایلوت محاسبه و بر آن اساس با در نظر گرفتن احتمال خطای نوع اول در سطح 5% ، تعداد نمونه لازم در میان جامعه آماری بشرح زیر محاسبه گردیده است :
262/2 =
N = 67
بر این اساس تعداد 67 شرکت از میان جامعه آماریِ تحقیق بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است که برای پژوهش هایی که از نوع آزمایشی و علّی- مقایسه ای(پس رویدادی) هستند، حجم نمونه های تحقیق، حداقل 30 نفر(عضو) توصیه می شود چرا که در غیر این صورت نتایج حاصل از تحقیق بر اساس داده هایی خواهند بود که احتمالا توزیعی نزدیک به توزیع نرمال نداشته و لذا نمتایج حاصل از آنها نیز قابل اتکاء نبوده و قابلیت تعمیم نیز نخواهند داشت.
3-7- روش نمونه گیری تحقیق :
از جمله اساسی ترین مباحث مطرح در انجام تحقیق به روش علمی می توان به موضوع روش نمونه گیری اشاره نمود. چرا که چنانچه روش نمونه گیری علمی نباشد، نمی توان تحقیق را علمی خطاب نمود و نیز، انجام نمونه گیری، دلیلی بر علمی بودن آن نیست و احتمالا عمده ترین مسئله نمونه گیری، انتخابِ واقعیِ نمونه است. هیچ نوع رابطه منطقی نباید بین روش نمونه گیری و ویژگی هایی که باید نمونه گیری شود وجود داشته باشد لذا امکان دستیابی به این اصل زمانی میسر است که هر یک از اعضای جامعه شانس مساوی جهت بودن در نمونه یا انتخاب شدن را داشته باشند
ملاحظات نظری که در رابطه با نمونه گیری وجود دارد عبارتند از :
نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شوند
نمونه ها باید نماینده واقعی جامعه باشند
بطور خلاصه می توان فرایند نمونه گیری در این تحقیق را بصورت زیر بیان نمود :
در رابطه با جامعه آماری همیشه محدودیت هایی وجود دارد. با توجه به محدودیت های موجود در قلمرو مکانی تحقیق و اینکه امکان بررسی و تحلیل تمامی افراد جامعه وجود نداشته، محقق با اعمال محدودیت هایی خاص در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از میان 356 شرکتِ موجود، تعداد 114 شرکت را به روش حذف سیستماتیک تعیین نموده و سپس از میان جامعه آماری، به روش نمونه گیری “تصادفی طبقه ای” اقدام به نمونه گیری شده.
با هدف این که تراکم نسبی طبقات مختلف موجود در جامعه در نمونه ها رعایت شده و نتایج از همگنی برخوردار باشند از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در روش تصادفی طبقه ای معمولا بر اساس یک عامل کنترلی(از جمله پراکندگی جغرافیایی، موضوع فعالیت و …) جامعه آماری به k طبقه تقسیم بندی می شود و در هر طبقه حجم نسبی مشخص می شود و به همین نسبت حجم نمونه آماری بین طبقات تقسیم و در هر طبقه نمونه های آماری به روش تصادفی ساده یا منظم (بدون جایگزینی) انتخاب می شوند. در تحقیق حاضر شرکت های موجود در جامعه آماری به لحاظ حوزه و صنعتِ فعالیتشان، به 5 طبقه تقسیم و سپس بر اساسِ نسبت صنایع و فرمول آماری مربوطه، تعداد 67 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به اینکه نمونه گیری در تحقیق به روش علمی صورت گرفته است لذا در نهایت نتایج آزمونها به جامعه تعمیم داده خواهد شد.
3-8- روش گردآوری داده ها :
در هر تحقیق متناسب با روش و موضوع تحقیق، روش های گردآوری مربوط به داده ها اجرایی می شود و ابزار گردآوری داده ها نیز به تناسب روش گردآوری داده ها انتخاب خواهد شد. با توجه به قرار گرفتن این تحقیق در گروه تحقیقات پس رویدادی از روش های زیر جهت گردآوری داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل داده ها و نهایتا نتیجه گیری در خصوص رد یا قبول فرضیه های تحقیق استفاده شده است :
در مجموع از سه روش برای گردآوری داده ها استفاد شده است :