پایان نامه رایگان درباره شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

به لحاظ هدف
به لحاظ روش استنتاج
به لحاظ طرح کلی تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس معیارهای گفته شده در بالا، به شرح زیر قابل طبقه بندی می باشد :
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی ، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- استقرایی (تحلیل آماری) و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی/ گذشته نگر می باشد.
داده های تحقیقِ حاضر از طریق ابزارِ فیش و با استفاده از صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی شرکت ها و همچنین صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای و سایر روش و ابزار قابل استفاده گردآوری می گردد و با دسترسی به داده های تاریخیِ مرتبط با نمونه های آماری (از طریق صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای مالی و… که مربوط به عملکرد گذشته شرکت هاست) و بدون دخل و تصرف در داده ها، به بررسی و تحلیلِ آنها و سپس نسبت به نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق اقدام خواهد نمود.
بررسی نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب 2 بخش به شرح زیر ارائه خواهد شد :
آمارِ توصیفی
آمار استنباطی (استقرایی)
3-3- آمار توصیفی مورد استفاده :
از جمله اطلاعاتی که می تواند در ارزیابی خواننده از این تحقیق موثر و مفید باشد می توان به نتایج ارائه شده از طریق آمار توصیفی اشاره نمود. لذا در بخش آمار توصیفی، داده ها بر اساس شاخص هایی از جمله میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و جداول آماری و نمودارها و … از طریق خروجیِ نرم افزار آماری توصیف خواهد گردید. شاخص های آماری در قالب آمار توصیفی کمک خواهند نمود تا استفاده کنندگان از نتایج تحقیق حاضر با فضای حاکم بر جامعه و در مجموع با خصوصیات جامعه آماری تحقیق آشنا شوند.
3-4- آمار استنباطی مورد استفاده :
بخش بسیار مهمِ تحقیق که می تواند برای استفاده کننده مهم بوده و بر نگرش آنها بر روابط بین متغیرها تاثیرگذار باشد آمار استنباطی است. لذا در بخش آمار استقرایی(تحلیل آماری) متغیرها و روابط احتمالی آنها بایکدیگر(مشخصا” رابطه بین سیاست تقسیم سود با نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) بر اساس آزمون های همبستگی و معناداری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت بر اساس نتایجِ آزمون استقرایی، در خصوص رد یا قبول فرضیه ها تصمیم گیری شده است. جهت ارزیابی میزان و جهتِ رابطه ی بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره و نیز برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده خواهد شد. در واقع فرض محقق بر وجود رابطه ای خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است لذا از رگرسیون خطی چند متغیره بهره خواهد برد.
3- 5 – جامعه آماری تحقیق :
در بسیاری مواقع، یک جامعه آماری ممکن است نظیر جامعه بشری، گسترده و وسیع باشد ولی در پژوهش ها، از این گونه جوامع بعلت نامحدود بودن کمتر استفاده می شود. به همین دلیل پژوهشگر غالبا” سعی میکند که جامعه نامحدود را با اضافه کردن شرایطی، محدود نموده، بنابراین پژوهشگر بایستی جامعه نامحدود را به جامعه محدود تبدیل کند. در واقع قلمرو مکانی تحقیق تعیین کننده این موضوع می باشد که چه شرکت هایی در جامعه آماری تحقیق جای خواهند گرفت. در این تحقیق، قلمرو مکانی، بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده و جامعه آماری را شرکت هایی تشکیل می دهند که دارای شرایط و ویژگی های زیر هستند :
سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد
نماد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی هیچ یک از دوره های مورد نظر (بازه زمانی سال های 1388 الی 1392) بسته نشده باشد
اطلاعات لازم در خصوص کلیه متغیرهای تحقیق برای تمامی سال های 1388 الی 1392 در دسترس باشد
شرکت های عضو جامعه منتخب آماری نبایستی جزء بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، واسطه گری های مالی و سرمایه گذاری های مالی باشند زیرا موضوع فعالیت آنها متفاوت از سایر صنایع می باشد
دسترسی لازم به صورت های مالی اساسی آنها و سایر اطلاعات مورد نیاز امکان پذیر باشد
صورت های مالی شرکت ها باید حسابرسی شده، غیر تلفیقی و پایان دوره ای باشد
شرکت های عضو جامعه آماری تحقیق نباید طی قلمرو زمانیِ تحقیق تغییری در سال مالی خود داشته باشند این امر به دلیل کنترل اثرات کلیه متغیرها در مقاطع زمانی یکسان و اثر مشابه آنها بر نمونه آماری و همچنین سادگی تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.
3-6- حجم نمونه و کفایت آن
کفایت نمونه های آماری تحقیق (حجم نمونه های آماری) در تحقیقاتِ حوزه مالی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در صحت، قابلیت اتکاء و مهم تر از همه، قابلیت تعمیم نتایج حاصل از نمونه های آماری به جامعه آماری خواهد بود. هدف در این تحقیق آن است که از بین جامعه آماری، تعدادی را به عنوان نمونه های آماری انتخاب تا در نهایت بتوان نتایج به دست آمده از نمونه های مذکور را بر اساس آزمون هایی خاص به جامعه آماری تعمیم داد. در تعیین تعداد نمونه های آماری می توان به چندین روش از جمله آزمون کل جامعه آماری، تعیین تعداد نمونه های آماری بر اساس جداول آماری مربوطه (جداول کوکران، مورگان، بارتلت و …) و تعیین تعداد نمونه های آماری بر اساس فرمول های آماری بهره برد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه (تعداد نمونه های آماری) از فرمول زیر که تعیین کننده نمونه های آماری است بهره خواهیم برد. برای تعیین حجم نمونه، به دلیل نامعلوم بودن واریانس، ابتدا یک پایلوت (10تا 15 تایی) انتخاب و بر اساس واریانس در نمونه پایلوت، با استفاده از فرمول زیر، حجم نمونه محاسبه خواهد شد.