پایان نامه رایگان درباره شرکت های پذیرفته شده و استقلال هیئت مدیره

دانلود پایان نامه

جهت ارزیابی متغیر ترکیب سهامداران و بکارگیری آن در تحقیق از 4 شاخص به شرح زیر استفاده شده است :
مالکیت شرکتی : درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه میباشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است
مالکیت مدیریتی : درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است
مالکیت نهادی : سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است
مالکیت خارجی : درصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها از کل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه های مالی خارجی، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایران است
میزان تمرکز مالکیت : برابر با درصد مالکیت مجموعه سهامدارانی است که به عنوان یک گروه اقتصادی، بیشترین درصد سهام کنترلی شرکت را در اختیار دارند (کم بودن این درصد به نوعی پراکندگی مالکیت را نشان میدهد)
2) متغیر ترکیب هیئت مدیره نیز از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به کل اعضای هیئت مدیره ارزیابی و اندازه گیری شده است و همچنین به منظور کنترل سایر عوامل احتمالی مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت، که با متغیرهای مستقل در نظر گرفته نشده، متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال گذشته به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.
در این تحقق 3 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی به شرح زیر مطرح و اندازه گیری و تحلیل های لازم با هدف رد یا قبول فرضیه ها و حصول نتیجه انجام شد :
فرضیه های اصلی تحقیق :
1 – رابطه معناداری بین ساختار مالکیت(ترکیب سهامداران)و سیاست تقسیم سود شرکت ها وجود دارد
2 – رابطه معناداری بین ساختار مالکیت )میزان تمرکز مالکیت (و سیاست تقسیم سود
3 – رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود شرکت ها وجود دارد
فرضیه های فرعی تحقیق :
1 – رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود شرکت ها وجود دارد
2- رابطه معناداری بین مالکیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکت ها وجود دارد
3 – رابطه معناداری بین مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود شرکت ها وجود دارد
پس از بررسی و تحلیل داده ها، نتایج این تحقیق به شرح زیر بدست آمده :
در خصوص فرضیه اول و بر اساس نتایج تحلیل متغیرهای مالکیت نهادی، رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل رابطه معناداری با نسبت تقسیم سود شرکت ها دارند. مالکیت نهادی رابطه معکوس و متغیرهای کنترلی رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل، رابطه مستقیمی با نسبت سود تقسیم شده دارد و همچنین مقدار بتا(233/ .-) بیانگر این است که تأثیر سیاست تقسیم سود سال قبل بر سیاست تقسیم سود سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایر متغیرهای مورد بررسی بیشتر است و همچنین الگوی رگرسیون برازش شده معنادار بوده و مالکیت نهادی و متغیرهای کنترلی با هم بر سیاست تقسیم سود سال جاری تأثیر معناداری دارشتند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها 48 % از تغییرات سیاست تقسیم سود را توضیح دادند.
در خصوص فرضیه دوم و بر اساس نتایج تحلیل متغیرهای مالکیت شرکتی، رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت و معناداری با نسبت تقسیم سود شرکت ها دارند و مقدار بتا بیانگر این است که تأثیر سیاست تقسیم سود سال قبل بر سیاست تقسیم سود سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایر متغیرهای مورد بررسی بیشتر است. الگوی رگرسیون برازش شده معنادار بوده و مالکیت شرکتی و متغیرهای کنترلی با هم بر سیاست تقسیم سود سال جاری تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود 48 % از تغییرات سیاست تقسیم سود را توضیح میدهند
در خصوص فرضیه سوم و بر اساس نتایج تحلیل متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل با سیاست تقسیم سود شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد، ولی رابطه مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود معنادار نیست. مقدار بتا (439/ .+) بیانگر این است که تأثیر سیاست تقسیم سود سال قبل بر سیاست تقسیم سود سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایر متغیرهای مورد بررسی بیشتر است. الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و مالکیت مدیریتی و متغیرهای کنترلی با هم بر سیاست تقسیم سود سال جاری تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود 44 % از تغییرات سیاست تقسیم سود را توضیح می دهد.
در خصوص فرضیه چهارم و بر اساس نتایج تحلیل متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل با سیاست تقسیم سود شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد، ولی رابطه تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود معنادار نیست. مقدار بتا بیانگر این است که تأثیر سیاست تقسیم سود سال قبل بر سیاست تقسیم سود سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایر متغیرهای مورد بررسی رابطه مثبت و معناداری است. الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و تمرکز مالکیت و متغیرهای کنترلی با هم بر سیاست تقسیم سود سال جاری تأثیر معناداری دارد و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها 43 % از تغییرات سیاست تقسیم سود را توضیح می دهد.
در خصوص فرضیه پنجم و بر اساس نتایج تحلیل متغیرهای استقلال هیئت مدیره (نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره( رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل با نسبت تقسیم سود شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد. مقدار بتا بیانگر این است که تأثیر سیاست تقسیم سود سال قبل بر سیاست تقسیم سود سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایر متغیرهای مورد بررسی بیشتر است. الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و استقلال هیئت مدیره و متغیرهای کنترلی با هم بر سیاست تقسیم سود سال جاری تأثیر معناداری دارد و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود 48 % از تغییرات سیاست تقسیم سود را توضیح می دهد.
بطور خلاصه می توان گفت که بر اساس آزمون فرضیه اول، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و نسبت سود تقسیمی وجود داشته است. بر اساس آزمون فرضیه دوم رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت شرکتی و نسبت سود تقسیمی پرداختی وجود دارد. بر اساس آزمون فرضیه سوم رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و نسبت سود تقسیمی وجود ندارد. بر اساس آزمون فرضیه چهارم رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی وجود ندارد و در نهایت بر اساس فرضیه پنجم رابطه مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و نسبت سود تقسیمی وجود دارد.
با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کنترلی رشد سود و سیاست تقسیم سود گذشته با نسبت سود تقسیمی در تمام فرضیه های مورد بررسی، نظریه پیام رسانی مبنی بر اینکه شرکت ها زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش میدهند که انتظار افزایش سودآوری داشته باشند نیز تأیید میشود.