پایان نامه رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

نرم افزارهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران که حاوی اطلاعات صورتهای مالی شرکتها است استخراج می گردد
بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده از طریق تحلیل داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق ، آزمون و نتایج حاصله، به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد.
1-12- قلمرو تحقیق :
قلمرو تحقیق حاضر را می توان به شرح زیر در 3 بخش طبقه بندی نمود :
قلمرو مکانی تحقیق : با توجه به اینکه داده های مورد نظر برای انجام تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان اصلی ترین بورس ایران، قابل دسترسی است لذا بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق تعیین می شود.
قلمرو زمانی تحقیق: با هدف اینکه داده های تحقیق و در نهایت نتایج آن نزدیک به فضای اقتصادیِ جاری باشد بوده و همچنین از نوسانات سالانه که از فضای اقتصادی و سیاسی ناشی می شوند جلوگیری شود بازه زمانی پنج ساله بین سال های 1388 الی 1392 به عنوان قلمرو زمانی تحقیق انتخاب می شود.
قلمرو موضوعی تحقیق: با توجه به مبانی نظری و تئوریک تحقیق و مطالعات انجام شده در این خصوص، ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق انتخاب شده است.
گردآوری داده ها در علوم مالی دارای محدودیت هایی می باشد. محدودیت های مذکور می توانند در زمینه های مختلفی بروز نمایند. با توجه به محدودیت هایی که در گردآوری داده های تحقیق وجود دارد، جامعه آماری این تحقیق که شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند و از بین شرکتهایی انتخاب خواهند شد که دارای شرایط مورد نظر زیر باشند :
طی هیچ یک از دوره های مورد نظر (بازه زمانی سال های 1388 الی 1392) نماد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به هر دلیلی بسته نشده باشد
اطلاعات لازم در خصوص کلیه متغیرهای تحقیق برای شرکت های جامعه آماری و برای تمامی سال های 1388 الی 1392 در دسترس باشد
برای شرکت های جامعه آماری تحقیق، سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه بوده و در طول سال نیز تغییری در سال مالی اشان ایجاد نداشته باشد
شرکت های جزء جامعه آماری تحقیق، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانکها و واسطه گری های مالی نباشند(چرا که در این صورت ماهیت عملیات آنها متفاوت از شرکت های تولیدی بوده و احتمالا داده هایی با ماهیت متفاوت داشته و لذا نتایج تحقیق را تحت الشعاع ماهیت عملیات و داده های خود قرار خواهند داد.
صورت های مالی شرکت ها باید حسابرسی شده، غیر تلفیقی و پایان دوره ای باشند
شرکت های عضو جامعه منتخب آماری نبایستی جزء بانکها وموسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، واسطه گری های مالی و سرمایه گذاری های مالی باشند زیرا موضوع فعالیت آنها متفاوت از سایر صنایع می باشد.
فصل دوم :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 – مقدمه
در حوزه حسابداری و مالی ، مباحث زیادی مطرح می باشد که از زوایای مختلف قابل بررسی بوده و هستند و هر یک جنبه ای خاص از وضعیت مالی, عملکرد مالی ، انعطاف پذیری و سایر مباحث را مورد تاکید قرار می دهند. در محیط متغیر امروز بایستی نگاهی علمی و استراتژیک به محیط پیرامونی داشت و بر اساس متدهای علمی اقدام به تحلیل و ارزیابی و سپس نتیجه گیری و تصمیم گیری نمود. از جمله تصمیم گیرندگانِ حال حاضر می توان به سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و … اشاره نمود. از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار در حوزه مالی می توان به مباحثی از جمله سیاست تقسیم سود ، تغییر و نوسانات قیمت سهم در بازار ، تامین مالی و اهرم مالی و دارائیهای شرکتها اشاره نمود. هر یک از این متغیرها در ساختار تصمیم گیری افراد و گروه ها نقش بسزایی ایفا کرده و می کنند و از طرفی نیز این متغیرها با تغییرات شرایط محیطیِ شرکتها و اقتصاد همسو بوده و مرتبا تغییر می کنند.
2-2- سیاست تقسیم سود :
سیاست تقسیم سود در شرکت ها از جمله گزینه های بسیار مهم و تاثیر گذار به شمار رفته و در گروه تصمیمات استراتژیک در واحدهای تجاری طبقه بندی می شود لذا استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها مشتاقانه به دنبال یافته های این مسئله هستند. در خصوص سیاست تقسیم سود، تحقیقات، مباحث تئوریک و مدل های زیادی ارائه گردیده است که هریک از آنها زوایای خاصی از آن موضوع را بیان میکند. یکی از مدل های ارائه شده در این خصوص که در اواسط دهه 1956 ارائه شد، “مدل لینتنر” نام دارد و بر اساس مصاحبه های او با مدیران مالی شرکت های مختلف شکل گرفته است. لینتنر مدلی رفتاری را بر اساس یافته های پیمایشی خود ارائه نمود. طی سال های 1956 تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص دقت و قدرت توضیح این مدل انجام شده است. لینتنر در مدل خود تغییرات سود نقدی دوره (DΔ) را تابع 2 عاملِ بازده شرکت (E) طی دوره مورد نظر و سود نقدی تقسیم شده سال قبل می داند. در زیر به مدل لینتنر که در سال 1956 ارائه شده اشاره می شود:
Y = f(x)
آنچه می توان از طریق مدل لینتنر تفسیر نمود این است که تنها تغییر دائمی در سود می تواند به تغییر در سیاست تقسیم سود منجر گردد. زمانی که لینتنر بر اساس مدلی که خودش ارائه نموده بود به تحقیق در بازار سرمایه و سیاست تقسیم سود پرداخت، در تحقیقاتش میزان ضریب تعیین(R2) در خصوص مدل و متغیرها را برابر با 85% اعلام نمود که این بدان معنی بود که متغیرهای مستقل تحقیق یعنی بازده شرکت و سود نقدی تقسیمی، توان توضیح 85% تغییرات در متغیر وابسته(تغییرات در سود نقدی) را داشتند. بر اساس مدل لینتنر، سود سال جاری از موثرترین و اثرگذارترین متغیرهای دخیل در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت ها بشمار می رود. مدل ابتدایی لینتنر در گذر زمان و بر اساس تحقیقات متعدد محققان و تغییر در شرایط بازار و محیط اقتصادی، آرام آرام دستخوش تغییراتی در ساختار گردید که در زیر به بخشی از این تغییرات اشاره می شود :
جوانوس و فیلیپس در سال 1997 به ارزیابی سود نقدی پرداختی در میان 34 شرکت تجاری با قلمرو زمانی سال های 13972 تا 1988 در آتن پرداختند و نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که سیاست تقسیم سود در شرکت های یونانی از مدل لینتنر تبعیت میکند.
واسیلیو و اریوتیس در سال2003 مدل اولیه لینتنر را در خصوص سیاست تقسیم سود مورد آزمون قرار داده و 2 متغیر را برای بهینه نمودن مدل لینتنر پیشنهاد دادند.این متغیرها به شرح زیر بودند: