پایان نامه رایگان درباره شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

H0 :
اهرم مالی بر نوسان پذیریِ قیمت سهام تاثیری معنادار ندارد
H1 :
ب
با استناد به نتایج حاصل از آزمون های آماری، نتایج تحقیق حاکی از آن است که آماره F مدل رگرسیون برابر با 45387/70 بوده و لذا بر اساس ضریب F مدل و با درنظرگرفتن سطح خطای مدل (5%)، معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار می باشد و قابل تعمیم به جامعه است (وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در حد ضعیف قرار دارد) همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برآوردی رگرسیون برابر با %43.97/0 به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون، مقدار %43.97/0 توسط متغیرهای مستقلِ مدل قابل تبیین بوده است. در مدل رگرسیونیِ برآوردی، ضریب مربوط به متغیر اهرم مالیِ شرکت ها که از طریق متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها ارزیابی می شود برابر با 000538/0 و با علامت منفی بوده است. با توجه به کمیت ضریب مذکور می توان نتیجه گیری نمود که متغیر مذکور تاثیر معناداری بر متغیر نوسان پذیری قیمت سهم نداشته و لذا با توجه به این تاثیرِ حداقلی می توان این متغیر را از مدل رگرسیون حذف نمود که در این صورت ضریب تعیین مدل برآوردی برابر با 56/44% و کمتر از ضریب تعیین مدل اصلی تحقیق خواهد بود ولی تفاوت جندانی با قدرت برازش مدل اصلی تحقیق نخواهد داشت. نتیجه ای که می توان گرفت این است که اهرم مالی در میان سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی نبوده و تاثیری بر نوسان قیمت سهم نداشته است. به عنوان نتیجه گیری نهایی، فرضیه حاضر مبنی بر وجود رابطه معنادار بین اهرم مالی و نوسان پذیریِ قیمت سهام رد می شود.
5-3-2 – تحلیل فرضیه فرعیِ دوم تحقیق :
بر اساس این فرضیه، بین اندازه با نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد. فرضیه آماری زیر برای آزمون ارائه می گردد :
اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیری معنادار دارد
H0 :
اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیری معنادار ندارد
H1 :
با استناد به نتایج حاصل از آزمون های آماری، نتایج تحقیق حاکی از آن است که آماره F مدل رگرسیون برابر با 45387/70 بوده و لذا بر اساس ضریب F مدل و با در نظر گرفتن سطح خطای مدل (5%)، معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار و قابل تعمیم به جامعه است (رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته و قابل تعمیم به جامعه می باشد) همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برآوردی رگرسیون برابر با %43.97 به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون، مقدار %43.97 توسط متغیرهای مستقلِ مدل قابل تبیین بوده است. در مدل رگرسیونیِ برآوردی، ضریب مربوط به متغیر اندازه شرکت ها برابر با 596788/0 و با علامت مثبت بوده است. با توجه به کمیت ضریب مذکور می توان نتیجه گیری نمود که متغیر مذکور تاثیری مثبت و معنادار بر متغیر نوسان پذیری قیمت سهم داشته و لذا با توجه به این میزان تاثیر و معناداری ضریب این متغیر ، این متغیر بعنوان متغیری تاثیرگذار در مدل بوده است. بر این اساس این فرضیه پذیرفته شده و لذا این فرضیه که اندازه شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهام دارد پذیرفته می شود.
5-3-3 – تحلیل فرضیه فرعیِ سوم تحقیق :
بر اساس این فرضیه، بین نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد. فرضیه آماری زیر برای آزمون ارائه می گردد :
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد
H0 :
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیر معناداری ندارد
H1 :
در مدل رگرسیونیِ برآوردی، متغیر سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها دارای ضریبی برابر با 280579/0 و با علامت منفی بوده است. به این معنا که رفتار این دو متغیر متقابل و معکوس می باشد. با استناد به نتایج حاصل از آزمون های آماری، نتایج تحقیق حاکی از آن است که آماره F مدل رگرسیون برابر با 45387/70 بوده و لذا بر اساس ضریب F مدل و با در نظر گرفتن سطح خطای مدل (5%)، معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار و قابل تعمیم به جامعه است (رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته و قابل تعمیم به جامعه می باشد) با توجه به کمیت ضریب مذکور می توان نتیجه گیری نمود که متغیر مذکور تاثیر معناداری بر متغیر نوسان پذیری قیمت سهم داشته و لذا با توجه به این میزان تاثیر و معناداری ضریب این متغیر ، این متغیر بعنوان متغیری تاثیرگذار در مدل بوده است. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برآوردی رگرسیون برابر با %43.97/0 به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون، مقدار %43.97/0 توسط متغیرهای مستقلِ مدل قابل تبیین بوده است. بر این اساس این فرضیه پذیرفته شده و لذا این فرضیه که نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهام دارد پذیرفته می شود.
5-3-4 – تحلیل فرضیه اصلی تحقیق :
بر اساس سوال اصلی تحقیق بدنبال این موضوع هستیم که بررسی نمائیم که سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد یا خیر. در این رابطه ابتدا فرضیه تحقیق به شرح زیر تعریف و سپس به آزمون های آماری پرداختیم. فرضیه آماری مربوطه به شرح زیر می باشد :
با هدف آزمون فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه آماری در این خصوص به شرح زیر ارائه گردید :
سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیری معنادار دارد
H0 :