پایان نامه رایگان درباره شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
2-12-3- سیهام و همکاران (2012) در تحقیق تحت عنوان “سیاست تقسیم سود به عنوان مکانیزمی برای علامتدهی در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار کازابلانکا” در بین سال های 2003 تا 2007 به بررسی این موضوعات پرداختند که :
آیا توان علامتدهی سیاست تقسیم سود به شرایط مختلف بازار وابسته است؟
آیا سرمایه گذاران به سیاست های مختلف تقسیم سود در دوره های مختلف واکنش نشان می دهند و یا اینکه در برابر سیاستهای مختلف تقسیم سود بی تفاوت هستند؟
آنها بر اساس تجزیه و تحلیل های خود به رابطه ای منفی مابین نسبت بازده نقدی و نوسانات قیمت سهم در شرایطی که بازار در حالت ثباتِ رشد اقتصادی قرار داشت دست یافتند. همچنین آنها بر اساس تجزیه و تحلیل های خود به رابطه ای مثبت مابین نسبت بازده نقدی و بازده سهم در شرایطی که بازار در حالت ثباتِ رشد اقتصادی قرار داشت دست یافتند. بر اساس یافته های تحقیق این رابطه در شرایطی که بازار در حالت رشد بالای اقتصادی قرار داشته است معکوس می باشد که از جمله دلایل آن می توان به این موضوع اشاره نمود که در شرایطی که سرمایه گذاران بازده بالایی از سرمایه گذاری خود کسب می نمایند ، در این شرایط سرمایه گذار توجه کمتری به کارکرد علامتدهی سود تقسیمی داشته است. آنها در تحقیق خود از لگاریتم دارائیها به عنوان اندازه شرکت و از تغییرات در دارائیهای شرکت به عنوان رشد شرکت و از رده حسابرس شرکت ها نیز استفاده نموده اند.
4-12-2- قسان الطالب(2012) در تحقیقی با عنوان “اندازه گیری تاثیر میزان (سطح) هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود و اهرم(تامین مالی) در بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس عمّان” در قلمرو زمانی سال های 2007 الی 2011 و در میان 60 شرکت تولیدی از میان جامعه آماری به عنوان نمونه، به بررسی این موضوع پرداخته که آیا رابطه ای مابین هزینه های نمایندگی شرکت ، جریان های نقدی آزاد ، اهرم، رشد، سود، اندازه و ریسک شرکت وجود دارد یا خیر. محقق در تحقیق خود از ابزار رگرسیون جهت سنجش وجود یا وجود و همچنین ارزیابی میزان رابطه استفاده نموده است.
بر اساس آزمون فرضیات تحقیق (بوسیله ابزار رگرسیون) نتایج تحقیق به شرح زیر ارائه گردیده است :
با توجه به مقداره t-value of -2.452 رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و سیاست تقسیم سود(میزان سود پرداختی) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس عمّان منفی و معنی دار بوده و در مقابل، رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و اهرم، رابطه ای مثبت (مستقیم) و معنی دار بوده است و رابطه بین سودآوری و اهرم شرکت ها با سیاست تقسیم سود رابطه ای مستقیم بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هزینه نمایندگی جریان های نقدی آزاد با اهرم و سود پرداختی نقدی رابطه معنی داری دارند بر این اساس رابطه معکوس و معناداری بین جریان های نقدی آزاد و سود تقسیمی وجود دارد ولی در مقابل رابطه مستقیم و معنی داری بین جریان های نقدی آزاد و اهرم وجود داشته است. بر اساس یافته های تحقیق و مقداره 2.890= t-valuesرابطه میان متغیر اهرم و سیاست تقسیم سود، رابطه ای منفی و معنی دار بوده است. محقق دربخشی ازنتایج حاصل ازتحقیق اینگونه مطرح نموده است که براساس مقدارهt-value =3.337 میتوان اینگونه تفسیر نمودکه شرکت های دارای جریان های نقدی آزادِزیاد مایل به استفاده از اهرم بالا برای کاهش هزینه های نمایندگی هستند.
2-12-5– فاروک عمرو همکاران(2012) در تحقیقی با عنوان “سیاست تقسیم سود بعنوان یک مکانیزم علامت دهی (پیام رسانی) تحت شرایط مختلف بازار در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس کازابلانکا” در قلمرو زمانی سال های 2003 الی 2007 به بررسی این موضوع ÷رداختند که آیا محتوای علامت دهی سیاست تقسیم سود مستقل از شرایط بازار است یا خیر؟ و آیا سرمایه گذاران نسبت به سیاست تقسیم سود دوره های متفاوت، عکس العمل متفاوتی نشان می دهند؟
در این تحقیق محتوای اطلاعاتی (ارزش علامت دهی) سود طی دوره های مختلفِ رشد مورد ارزیابی قرارگرفته است که نتایج آن در شرایط رشد ثابت و رشد بالا به قرار زیر می باشد :
در شرایط رشد ثابت (Stable growth period) :. بر اساس نتایج، در دوره های با رشد ثابت، رابطه بین نوسانات قیمت سهام و نرخ سود تقسیمی، منفی(معکوس) و رابطه بین بازده تعدیل شده بازار با نرخ سود تقسیمی مثبت ارزیابی شده است.
در شرایط رشد بالا (high growth period) :. بر اساس نتایج، در دوره های با رشد بالا، بین سیاست تقسیم سود با نوسانات قیمت سهام و بین سیاست تقسیم سود با بازده تعدیل شده بازار رابطه ای وجود ندارد که یکی از دلایل آن را می توان این واقعیت دانست که سرمایه گذاران مسائل و مشکلات حاکمیتی و راهبری (نمایندگی) را در دوره های با رشد بالا مد نظر قرار نمی دهند.
6-12-2- واسیمولاه و همکاران(2012) تحقیقی با عنوان “ارزیابی تاثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود بانک ها در بورس اوراق بهادار پاکستان” و در قلمرو زمانی 5 ساله طی سال های 2006 الی 2010 در بین 21 بانک از بانک های کشور پاکستان انجام شد. آنها در این تحقیق از نمونه گیری سیستماتیک جهت نمونه گیری استفاده شده و محققین به دنبال این سوال بودند که آیا سود تقسیمی بانک ها تحت تاثیر مالیات (نرخ های مالیاتی) قرار می گیرد یا خیر و در مجموع، نتایجِ حاصل، از این فرضیه که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر مالیات قرار می گیرد حمایت کرده و نوع رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را از نوع رابطه خطی تائید نموده است. در خصوص نرخ های مالیاتی نیز که موضوع فرضیه دوم تحقیق بود به این نتیجه رسیده اند که بین نرخ های مالیاتی و سیاست تقسیم سود در بانکها همبستگی وجود دارد همچنین مقدار بتا(0.736,) در آزمون نشان از همبستگی قوی بین متغیرهای سیاست تقسیم سود و مالیات دارد نتایج حاصل از تحقیق در خصوص ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با نتایج حاصل از تحقیقات ان نادیو آپکومی (2008) مشابه بوده است و نرخ های مالیاتی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در صنعت بانکداری به لحاظ تعیین سیاست تقسیم سود آنها به شمار می رود.
7-12-2- زاهید و همکاران(2011) در تحقیقی با موضوع” تاثیر ساختار صاحبان سهام بر کارایی شرکت های غیر مالیِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان” در قلمرو زمانی سال های 2008 تا 2010 به بررسی این موضوع پرداختند که آیا می توان بین ساختار مالکیت در شرکت ها و کارایی آنها رابطه ای را بدست آورد. بر اساس مدلِ کلّی، یافته های تحقیق نشان از رابطه معنادار مابین کارایی شرکت ها(FP) با ساختار مالکیت داشته به نحوی که مالکیت مدیریتی(MO)، رابطه منفی معناداری با کارایی شرکت ها داشته و این موضوع در حالی بوده که رابطه تمرکز مالکیت(CO) با کارایی شرکت ها رابطه ای مثبت(مستقیم) ارزیابی شده اما این رابطه معنادار نبوده است. رابطه میان اهرم (LEV)، بعنوان متغیر کنترلی با کارایی شرکت ها، رابطه ای معنادار نبوده و رابطه میان متغیر گردش دارایی ها(AT) با کارایی شرکت ها رابطه ای معنادار نبوده است. بر اساس یافته های تحقیق و مقداره R-Square، متغیرهای نماینده ساختار مالکیت(MO و CO) تنها 5.24% از تاثیرات را بر کارایی شرکت ها باعث شده و لذا متغیرهای دیگری وجود دارند که بر کارایی شرکت ها تاثیرگذار هستند. می توان این نتیجه گیری را نیز ارائه نمود که شرکت هایی که دارای شاخص کارایی بحرانی هستند بایستی بر روی مالکیت مدیریتی تمرکز نموده و آن را مورد توجه قرار دهند.
2-12-8- ماریو و همکاران(2010) در تحقیقی با عنوان “سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهم” در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1998 تا 2007 به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در انگلستان پرداختند. مشابه تحقیق آنها در سال 1989 توسط باسکین و در سال 1996 توسط “آلن” و “راچیم” از طریق بکارگیری رگرسیون ترکیبی و ارزیابی رابطه بین سیاست تقسیم سود با بازده سالانه و نسبت بازده نقدی صورت پذیرفت. آنها در تحقیق خود به وجود رابطه مستقیم بین بازده سالانه و تغییرات قیمت سهم و همچنین رابطه معکوس بین نسبت بازده نقدی و تغییرات قیمت سهم دست یافتند. در کنار نتایج عنوان شده در بالا ، نتایجی نیز به شرح زیر نیز در این تحقیق ارائه گردید :
بر اساس نتایج تحقیق ، نرخ رشد شرکت و سطح بدهی شرکت و اندازه شرکت و همچنین سودآوری می توانند تغییرات قیمت سهم را بیان نمایند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه :
علم را می توان تفاوت بین دانستن و ندانستن تفسیر نمود. دانستنی که به سادگی بدست نمی آید بلکه نیازمند تلاش و کوشش و همچنین ابزار و روش های خاص خود است. روش های پاسخ گویی به سوالات، متفاوت و گوناگون هستند. محقق در طول مسیر تحقیق خود از روش های مختلفی برای پاسخگویی به سوالاتش استفاده می نماید که از آن جمله می توان به تجربه، انواع روش های استدلال (قیاسی/ استقرایی) و روش های علمی اشاره نمود که البته در بسیاری موارد محقق می تواند از ترکیبی از این روش ها نیز بهره ببرد.
در تحقیق حاضر از میان اهداف مختلف تحقیقات، هدفِ کاربردیِ آن دنبال می شود و برای استنتاج از روش استقرایی و تحلیل آماری استفاده خواهد شد. طرح کلی تحقیق نیز، علّی پس از وقوع می باشد. در این فصل به تشریح روش کلی تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه و نمونه های آماری، روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن، ابزار پژوهش و موارد استفاده، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و مدل پژوهش خواهیم پرداخت.
با هدف شفاف سازی فضای حاکم بر متغیرها و ار تباط آنها با یکدیگر، در بخش ارائه مدل تحقیق به تشریح مدل ریاضی و گرافیکی پرداخته و روابط برآوردی در این تحقیق و در میان متغیرها را به تصویر خواهیم کشید و این روابط را در قالب یک مدل رگرسیون ارائه خواهیم نمود.
در بخش جامعه آماری نیز با هدف این که خواننده با جامعه آماری و نمونه های آماری آشنا گردد به تشریح جامعه آماری و خصوصیات آن و همچنین تشریح نمونه های آماری و خصوصیات آن ها خواهیم پرداخت.
3-2- روش کلّی تحقیق :
تحقیقات مختلف به لحاظ تفاوتی که در ماهیت داده ها، هدف و روش انجام تحقیق و … با یکدیگر دارند، بر اساس روش های مختلفی انجام خواهند شد. با توجه به نوع و ماهیتِ کار در حوزه علوم انسانی و تحقیقات حسابداری و همچنین نحوه دسترسی به داده های تحقیق، می توان طبقه بندی زیر را برای این گروه از تحقیقات ارائه نمود :