پایان نامه رایگان درباره سیاست های تقسیم سود و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه
سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها تاثیری معنادار ندارد
H1 :
در ادامه فرایند پژوهش، داده های تحقیق گردآوری و آزمون های مختلفی در این خصوص انجام گردید. بر اساس یافته های تحقیق و نتایج حاصل از آزمون معناداریِ مدل رگرسیون بر اساس آزمون آنالیز واریانس، مقدار آماره F مدل رگرسیون برابر با 45387/70 بوده و لذا بر اساس آماره F مدل و همچنین با در نظر گرفتن احتمال 000/0 و سطح خطای 5%، معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار و قابل تعمیم می باشد. بر اساس آزمون های آماری، ضریب تعیین مدل برآوردی رگرسیون برابر با %43.97 به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون، مقدار %43.97 توسط متغیرهای مستقلِ مدل قابل تبیین بوده است. توجه به این نکته ضروری است که ضریب تعیین در حد %43.97 در تحقیقات حسابداری با توجه به ماهیت داده ها که در واقع ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشند، قابل قبول بوده و قدرت برازش مدل را در حد مطلوبی برآورد می نماید. همچنین بر اساس آزمون ثبات ضرایب رگرسیون، پارامترهای مدل رگرسیون در طول بازه زمانی تحقیق دارای ثبات بوده و نوساناتی که بتواند بر نتایج تحقیق تاثیری منفی داشته باشند را نداشته است. براساس اطلاعات مدل رگرسیونی برآوردی، پارامترهای مدل رگرسیون و همچنین ارتباط آنها با متغیر وابسته، بین متغیر اندازه شرکت با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام رابطه ای مستقیم با ضریب 596788/0 و بین متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با ضریب 280579/0 و بین متغیر نسبت سود تقسیمی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه مستقیم با ضریب132974/0 و بین متغیر نسبت بدهی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با 000538/0 وجود دارد. از جمله موضوعات مهمی نیز که در خصوص معادله برآوردی رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت، موضوع همخطی بین متغیرهای توضیحی مدل بود چرا که همخطی بین متغیرهای مستقل با افزایش ضریب همبستگی بین متغیرها باعث خواهد شد تا واریانس تخمین زننده های آنها افزایش یافته و بدنبال آن مقدار آماره T کاهش یابد که در نتیجه باعث می شود که ضریب مذکور بی معنی تلقی و متغیر از مدل حذف شود که با حذف این ضریب، سایر ضرایب نیز دچار تورش خواهند شد. در ادامه برای اطمینان از عدم وجود همخطی در بین متغیرهای مستقلِ تحقیق از آزمون همبستگی جزئی بین متغیرهای مستقل استفاده که بر اساس نتایج حاصله بین متغیرهای مستقل تحقیق همخطی وجود نداشته است. با توجه به نتایج حاصله از آزمون های انجام شده می توان نتیجه گیری نمود که متغیر مذکور تاثیر معناداری بر متغیر نوسان پذیری قیمت سهم داشته و لذا با توجه به این میزان تاثیر و معناداری ضریب این متغیر، این متغیر بعنوان متغیری تاثیرگذار در مدل بوده است و لذا این فرضیه که سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهام دارد پذیرفته می شود.
5-4- تفسیر نتایج :
در تحقیق حاضر با استناد به نتایج آزمون k-s نتیجه گیری شد که توزیع متغیرها نرمال بوده و عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرها از طریق آزمون دوربین واتسون تائید و در ادامه ضریب تعیین برابر با 44.6/0% برآورد گردید. آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون از طریق آزمون چاو انجام که براساس نتایج آزمون، (مقدار f در آزمون چاو) فرضیه ثبات ضرایبِ مدل رگرسیون پذیرفته شد. بر اساس روش OLS، مدل رگسیونیِ تحقیق و ضرایب آن برآورد گردید. بر این اساس بین متغیر اندازه شرکت با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام رابطه ای مستقیم با ضریب 596788/0 و بین متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با ضریب 280579/0 و بین متغیر نسبت سود تقسیمی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه مستقیم با ضریب 132974/0 و بین متغیر نسبت بدهی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با 000538/0 وجود داشته است و بخش ثابت معادله که در واقع همان عرض از مبداء مدل رگرسیونی می باشد معادل 337151/2 می باشد. در ادامه، معناداری مدل، از طریق تحلیل واریانس از طریق آماره F آزمون و بر این اساس سطح معناداری F برابر با 000/0 و لذا بر اساس ضریب Fمدل و با درنظرگرفتن سطح خطای مدل (5%)، فرضیه آماری مبنی بر این که معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار می باشد، پذیرفته شده و لذا قابل تعمیم به جامعه می باشد و معادله برآوردی رگرسیون با ضریب تعیین برابر با 97/43% در سطح جامعه قابل تعمیم می باشد. از آزمون ریست رمزی جهت آزمون صحت فرم تابعی تحقیق بهره گیری شده که بر اساس نتیجه آزمون فوق مقدار آماره f برابر با 048038/0 صحت فرم تابعی تحقیق تایید گردید و با توجه به احتمال وجود همخطی بین متغیرهای تحقیق، از آزمون ضریب همبستگیِ جزئی پیرسون بین متغیرهای توضیحی استفاده شد. با استناد به نتایج حاصل از آزمون های آماری، علیرغم این که نتایج تحقیق حاکی از آن است که آماره F مدل رگرسیون برابر با 45387/70 بوده و لذا بر اساس ضریب F مدل و با در نظرگرفتن سطح خطای مدل (5%)، معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار می باشد و قابل تعمیم به جامعه است (وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته) همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برآوردی رگرسیون برابر با %43.97/0 به این معنا که از مجموع تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون، مقدار %43.97/0 توسط متغیرهای مستقلِ مدل قابل تبیین بوده است. در مدل رگرسیونیِ برآوردی، ضریب مربوط به متغیر اهرم مالیِ شرکت ها که از طریق متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها ارزیابی می شود برابر با 000538/0 و با علامت منفی بوده است. با توجه به کمیت ضریب مذکور، متغیر مذکور تاثیر معناداری بر متغیر نوسان پذیری قیمت سهم نداشته است. بر این اساس، اهرم مالی در میان سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی قابل توجه نبوده و تاثیری بر نوسان قیمت سهم نداشته است. براساس ارزیابی های انجام شده ، فرضیه مبنی بر تاثیر معنادارِ اندازه شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر نوسان پذیری قیمت سهام و همچنین فرضیه مبنی بر تاثیر معنادارِ اندازه شرکت ها و نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام پذیرفته شده و در نهایت فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود تاثیر معنادار سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم پذیرفته می شود و نشان دهنده رابطه خطی میان متغیر سیاست تقسیم سود و نوسان پذیری قیمت سهم می باشد.
5-5 – پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی :
با هدف تکمیل تحقیقات در حوزه مالی و همچنین بهبود در جنبه های مختلف پژوهش های مالی و حسابداری، پیشنهاداتی به شرح زیر که می توانند مکملی برای تحقیقات حاضر و پبشین باشند ارائه می گردد :
با توجه به اینکه فضای سیاسی و اقتصادی کشورها، خاص همان کشور بوده و متغیرهای سیاسی و اقتصادی در این بین نقش مهمی ایفا می نمایند لذا پیشنهاد می گردد که تحقیقی جامع در خصوص کارکردهای مختلف اقتصادی و جامعه شناختیِ سیاست های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرد
به لحاظ تعدد عوامل موثر بر قیمت و نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادار، پیشنهاد می گردد که تحقیقی جامع در خصوص نقش عوامل مختلف (اقتصادی، سیاسی، جامعه شناختی و …) در نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرد
باتوجه به تفاوت در فضای اقتصادیِ صنایع مختلف در ایران، پیشنهاد می گردد تا تحقیقی جامع با رویکرد مقایسه ای در خصوص عوامل مختلف موثر بر سیاست های تقسیم سود در بین صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرد
باتوجه به قرابت سیاسی و اقتصادی در حوزه کشورهای واقع در آسیا، پیشنهاد می گردد که مطالعه ای تطبیقی در خصوص تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در میان کشورهای این قاره انجام گردد.
انجام پژوهشی با بهره گیری از متغیرهای مطرح در مدل لینتنر (بعنوان یکی از مهمترین مدل های ارزیابی متغیرهای موثر بر سیاست تقسیم سود)
5-6 – محدودیت های موجود در فرایند تحقیق :
انجام پژوهش در حوزه مالی و حسابداری، به لحاظ ماهیت داده ها و همچنین فضای حاکم بر اقتصاد، همواره با محدودیت هایی همراه بوده و هست. تا جایی که این محدودیت ها می توانند بر نتایج تحقیق نیز تاثیرگذار باشند. گاها” کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل ممکن نیست ولی در این تحقیق سعی برآن بوده است تا اثر این گونه عوامل را به حداقل برساند. از جمله این عوامل محدود کننده می توان به تغییر شاخص های اقتصادی، تورم، تغییر در قوانین و … اشاره نمود. این عوامل عمدتا در اختیار و کنترل محقق نبوده و محدودیت هایی را برای محقق ایجاد می کنند. بعنوان عوامل محدود کننده دیگر می توان به مواردی از جمله عدم دسترسی به اطلاعاتِ برخی شرکت های بورسی و وقوع عدم همگونی در ساختار وزنیِ داد های تحقیق به دلیل تغییر در سطح شاخص عمومی قیمت ها و نرخ تورم (با وجود پیروی بسیاری از شرکتها از رویه های حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی) و عدم جبران هزینه های مرتبط با تحقیق از سوی نهادها و ارگانها دانست.
پیوست های پژوهش :
پیوست 1 : خروجی آمار توصیفی داده ها
پیوست 2 : خروجی آمار توصیفی متغیر نوسان قیمت سهم
پیوست 3 : خروجی آزمون براش گادفری (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)
پیوست 4 : خروجی آزمون چاو (chow breakpo into test)
پیوست 5 : خروجی مدل برآوردی تحقیق
پیوست 6 : خروجی مدل برآوردی تحقیق (با فرض حذف متغیر زائد- اهرم مالی)
Descriptive Statistics
N
Minimum