پایان نامه رایگان درباره سیاست تقسیم سود و ارزش بازار شرکت

دانلود پایان نامه

نوسان پذیری قیمت سهم :
متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچزو کِینی” (1971) محاسبه میگردد. البته لازم به ذکر است که در برخی تحقیقات نیز از انحراف استاندارد متغیر فوق به عنوان شاخص نوسان پذیری استفاده شده است. متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچز و کِینی” به شرح زیر محاسبه می گردد.
نسبت سود تقسیمی :
از نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیری برای بیان سیاست تقسیم سود استفاده می شود. در محاسبه نسبت سود تقسیمی از نسبت میزان سود تقسیمی (به مجموع سود) استفاده می شود.
نسبت بدهی (اهرمی) :
در محاسبه نسبت بدهی (اهرمی) از نسبت مربوط به بدهی ها بر مجموع دارائی ها استفاده می شود که در واقع می توان آن را نمادی از تامین مالی و میزان ریسک شرکت قلمداد نمود.
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها :
در محاسبه متغیر مذکور از رابطه زیر استفاده شده است. در واقع متغیر مورد نظر را می توان نمادی از نسبت سود آوری دارائیهای سازمان و یا نماد سودآوری سرمایه گذاری دانست.
اندازه شرکت :
در تحقیقات مالی از معیارهای مختلفی از جمله لگاریتم مجموع دارایی های شرکت، مجموع دارائیهای شرکت، مجموع فروش و یا ارزش بازار شرکت جهت معرفی شاخص اندازه شرکت ها استفاده می شود. در این تحقیق از لگاریتم مجموع دارائیهای شرکتها به عنوان شاخصی برای اندازه شرکت استفاده می شود.
بر اساس مبانی نظری تحقیق می توان روابطی به شرح مدل ریاضی زیر را برای متغیرها متصور بود :
y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 +
پارامترهایβ4 و β3 و β2 و β1 ، پارامترهای یک تابع رگرسیون خطی چند متغیره (مرکب) هستند که بر اساس مبانی نظری و تئوریک و تحقیقات انجام شده در خصوص روابط بین متغیرها و مدل رفتاری آنها (مبتنی بر رفتار متغیرها) برآورد می گردند و ابزاری برای پیش بینی رفتار های آتی خواهند بود. فرض محقق در این خصوص مبتنی بر وجود رفتار و رابطه خطی بین متغیرهاست.
PV = F (POR , SIZE , D/TA , EBIT/TA)
1-10- روش کلی تحقیق :
در حوزه علوم مالی تحقیقات به روش های مختلفی انجام خواهد شد چرا که تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای ، به لحاظ روش استنتاج، از نوعِ توصیفی- استقرایی(تحلیل آماری) و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی(گذشته نگر/ علّی پس از وقوع) می باشد.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد :
انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تدوین ادبیات تحقیق (مطالعه کتب و مجلات و مقالات تخصصی در حوزه حسابداری و مدیریت مالی
انجام کاوش های اینترنتی جهت تکمیل ادبیات و مبانی نظری تحقیق حاضر
مطالعه اسناد و مدارک جهت گردآوری اطلاعات عملکردی شرکت های جامعه آماری تحقیق از جمله مطالعه صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی
با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، محقق بر آن است که در وهله اول دست به مطالعه مبانی نظری و تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق زده تا در خصوص مبانی نظری و روابط تعریف و آزمون شده بین متغیرها اطلاعاتی را به دست آورد
1-11- ابزار گردآوری داده ها :
در تحقیقات مختلف بر اساس ماهیت تحقیق و ماهیت داده ها و سایر موارد، از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک از ابزارهای مورد استفاده در زمینه های خاصی دارای قابلیت و توانمندی هستند. در این تحقیق نیز بر اساس ماهیت داده ها، محیط انجام تحقیق و گردآوری داده ها و سایر عوامل از ابزارهایی به شرح زیر برای گردآوری داده های استفاده می شود :
ابزار فیش جهت گردآوری اطلاعات ادبیات تحقیق از محل اسناد و مدارک شرکتها، کتب و مقالات و مجلات و …