پایان نامه رایگان درباره روش های رایانه ای و تکنیک های آماری

دانلود پایان نامه

در خصوص همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی “پیرسون” استفاده خواهد شد. در واقع ضریب همبستگی به جهت و شدت همبستگی تغییرات متغیرها اشاره دارد.
تحلیل معنی داری (رگرسیون)
در آزمون تحلیل معناداریِ مدل رگرسیون به ارزیابی نیکویی برازش و قدرت تعمیم نتایج تحقیق به جامعه آماری خواهیم پرداخت. در این راستا از معیارهایی از جمله ضریب تعیین مدل برآوردی رگرسیون و آزمون f و … استفاده خواهیم نمود.
3- 19- روش های رایانه ای :
اهمیتی که رایانه در تحقیقات حوزه مالی داشته و دارد برکسی پوشیده نیست. حجمِ انبوهِ داده ها، تعدّد شرکت های عضو جامعه و نمونه آماری و همچنین جهت افزایش در دقتِ محاسبات و بهبود نتایج، در مراحل مختلف تحقیق، این نکته را ضروری می سازد که الزاما” بایستی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شود لذا در این راستا از نرم افزار2010 EXCEL جهت گردآوری و تجمیع داده و از نرم افزارهای آماریِ Eviews و spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها در جهت ایجاد امکان نتیجه گیری در خصوص همبستگی بین متغیرها، سطح معنا داری مدل برآوردی تحقیق، رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق و … استفاده شده است. اطلاعات ارائه شده از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی که بخش بسیار مهم و مبنایی برای نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق هستند به مدد روش ها و ابزار رایانه ای بدست خواهد آمد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4- 1- مقدمه :
هدف از انجام تحقیق را می توان در این جمله خلاصه نمود که ما برآنیم که به نتایجی دست یابیم که سوالات ما را پاسخ گوید. در فصول گذشته به تشریح نوع و روش تحقیق، روش و آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق، ابزارهای گردآوری داده ها، مدل و متغیرها، جامعه و نمونه های آماری و سایر موارد مرتبط با تحقیق پرداختیم و اینک آماده ایم تا یافته های حاصل از تحقیق را ارائه نمائیم. برای انجام آزمون های تحقیق داده هایی از منابع مختلف گردآوری گردید و سپس با بهرهگیری ازتکنیک های آماری مناسب و سازگار با روش تحقیق، نوع متغیرها و… تحلیل های لازم در نرم افزار آماری با هدف تعیین جهت و شدت رابطه بین متغیرهای تحقیق، برآورد مدل رگرسیون، امکان تعمیم مدل برآوردی و… به نحوی انجام شده است که بتوان مبنایی مناسب برای آزمون فرضیه های تحقیق و پاسخ به پرسش تحقیق ارائه نمود. در بخش اول با بهره گیری از تکنیک و شاخص های آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی)، با هدف آشنایی با جامعه و نمونه آماری و همچنین توصیف نمونه های آماری به توصیف نمونه و جامعه پرداخته و سپس روابط بین متغیرها، توزیع داد ها، مدل رگرسیون برآوردی و … مورد آزمون قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی با هدف تشریح روابط بین متغیرهای تحقیق و همچنین تعمیم نتایج به جامعه آماری از آزمون های مربوطه بهره گیری خواهد شد. فصل حاضر را می توان در دو بخش کلیِ توصیف نمونه آماری تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش ها و ابزار آماری طبقه بندی نمود.
4- 2 – توصیف نمونه های تحقیق :
با هدف ایجاد تنوع در اطلاعات و فراگیری هرچه بیشتر نتایج، جهت انجام تحقیق حاضر و گرد آوری داده های مورد نیاز، تعداد شصت و هفت شرکت از میان پنج صنعت، با زمینه های فعالیتی مختلف انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتخاب جامعه و نمونه های آماری سعی بر این بوده تا شرکت هایی انتخاب شوند که حضوری فعال در بورس داشته و نقشی اثرگذار در فعالیت بورس داشته باشند و به همین دلیل در مرحله انتخاب جامعه آماری محدودیت هایی اعمال گردیدند تا بتوان جامعه آماری را به نحوی تعیین نمود که نتایجی مفید و قابل تعمیم را در بر داشته باشند.
جدول (4- 1) : صنایع مختلفِ نمونه های تحقیق
ردیف
صنعت و زمینه فعالیت
فراوانی در میان نمونه
سهم از نمونه تحقیق
1
فلزات اساسی
14
21%
2
خودرو و ساخت قطعات
10
15%