پایان نامه رایگان درباره تجزیه و تحلیل مقایسه ای و روش های گردآوری

دانلود پایان نامه

مطالعات کتابخانه ای (با هدف گردآوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین ارزیابی تحقیقات گذشته انجام شده که می تواند به نوعی مرتبط با موضوع تحقیق باشد)
مطالعه اسناد و مدارک شرکت ها جهت گردآوری اطلاعات عملکردی
کاوش های اینترنتی
مطالعات کتابخانه ای :
در این تحقیق از منابع حاصل از پایان نامه، تحقیقات پیشین، گزارش های منتشره ، نشریات تخصصی، مجلات تخصصی، کتابهای تخصصی و عمومی و … جهت گردآوری اطلاعات و داده ها در تکمیل مبانی نظری و داده های مورد نیاز استفاده شده است.
کاوش های اینترنتی
در این تحقیق از سایت ها و وبلاگ های مختلف جهت گردآوری داده های تحقیق استفاده شده است و این اطلاعات در بخش های مربوط به مبانی نظری و فصول مربوط به ارزیابی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعه اسناد و مدارک شرکت ها جهت گردآوری اطلاعات عملکردی
در بخشی از فرایند انجام تحقیق از اطلاعات عملکردی و گزارشات شرکت ها از جمله صورت های مالی و گزارش صورتجلسات مجامع شرکت ها جهت تکمیل بخشی از داده های تحقیق استفاده خواهد شد.
3-9- ابزار پژوهش :
تحقیقات مختلف نیازمند ابزارهای خاص و متفاوتی هستند. ابزار مورد استفاده در هر تحقیقی با توجه به نوعِ کارِ تحقیقی و روش های گردآوری داده ها متفاوت است. در تحقیق حاضر از ابزارهای مختلفی به شرح زیر استفاده شده می شود :
ابزارِ فیش :
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام شده از این ابزار استفاده شده است.
ابزارِ جدول تلخیص داده ها : با توجه به نوع و روش تحقیقِ حاضر، بایستی بخشی از اطلاعات لازم در خصوص متغیرهای تحقیق از طریق صورت های مالی و گزارشات عملکردی شرکت ها گردآوری می گردید لذا از جداول تلخیص داد ها در این راستا استفاده شده است.
3-10- روش های تجزیه و تحلیل داده ها :
از جمله بخش های مختلف تحقیق می توان به بخش تجزیه و تحلیل داده ها اشاره نمود و همچنین در تحقیقات، از روش ها و آزمون های آماری مختلفی جهت دستیابی به اهداف تحقیق استفاده می شود. از جمله روش های تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق می توان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود :
3-11- روش ها و ابزار آماری :
در این تحقیق از روش های آماری دوگانه به شرح زیر استفاده خواهد شد. روش های دوگانه به شرح زیر می باشند :
آمار توصیفی
آمار استنباطی
3-12- آمار توصیفی :
با هدف آشنایی با فضای حاکم بر جامعه آماری و تحقیق، در بخش آمار توصیفی، جامعه آماری و نمونه آماری با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی) از جمله میانگین، نما، میانه انحراف استاندارد و واریانس و همچنین جداول توزیع فراوانی و نمودارها توصیف خواهد شد. در بخش تجزیه و تحلیل مقایسه ای، علاوه بر این که اطلاعات جمع آوری شده بصورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می شوند.
3-13- آمار استنباطی :
از جمله بخش های اساسی در تحقیق، بخش آمار استنباطی است. در این بخش ابزار یا شاخص های آماری بکاربرده شده همانند روش هایی است که در تجزیه و تحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این تجزیه و تحلیل، روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با رد یا قبول فرضیه های آماری، روابط علّت و معلولی بین متغیرها پذیرفته یا رد خواهد شد.