پایان نامه رایگان درباره اندازه شرکت و سود تقسیمی

دانلود پایان نامه
H0 :توزیع متغیر نوسانات قیمت سهام نرمال می‌باشد
H1 :توزیع متغیر نوسانات قیمت سهام نرمال نمی‌باشد
بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 74/3 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد. با استناد به نتایج آزمون k-s (سطح معنی داری000/0 در سطح خطای 5% ) می توان نتیجه گیری نمود که توزیع متغیر نوسانات قیمت سهام نرمال بوده و نمودار مربوط به آزمون نرمال بودن داده های متغیر نوسانات قیمت سهام به شرح زیر می باشد:
نمودار ( 4- 2 ) : نمودار نرمالیتی نوسانات قیمت سهام
فراوانی
متغیر نوسانات قیمت سهام
در ادامه به آزمون نرمالیتیِ متغیرهای مستقل (سود تقسیمی و اندازه شرکت و سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها و مجموع بدهیها به مجموع دارائیها) به شرح زیر خواهیم پرداخت.
آزمون نرمالیتیِ متغیر سود تقسیمی :
H0 :توزیع متغیر سود تقسیمی نرمال می‌باشد
H1 :توزیع متغیر سود تقسیمی نرمال نمی‌باشد
بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 3/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری./000 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر متغیر سود تقسیمی نرمال بوده و نمودار مربوط به آزمون نرمال بودن داده های متغیر سود تقسیمی به شرح زیر می باشد:
نمودار ( 4- 3 ) : نمودار نرمالیتی سود تقسیمی
آزمون نرمالیتیِ متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها :
H0 :توزیع متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها نرمال می‌باشد
H1 :توزیع متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها نرمال نمی‌باشد
بر اساس نتایج حال از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 91/3 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری 000/0 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها نرمال بوده و نمودار مربوط به آزمون نرمال بودن داده های متغیر سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها به شرح زیر می باشد :
نمودار ( 4- 4 ) : نمودار نرمالیتی سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها
آزمون نرمالیتیِ متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها :
H0 :توزیع متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها نرمال می‌باشد
H1 :توزیع متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها نرمال نمی‌باشد
بر اساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف برابر با 35/2 و معناداری آن برابر با 000/0 می باشد بر اساس نتایج بدست آمده از محل آزمون k-s (سطح معنی داری044/0 در سطح خطای 5% ) توزیع متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها نرمال بوده و نمودار مربوط به آزمون نرمال بودن داده های متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها به شرح زیر می باشد :
نمودار ( 4- 5 ) : نمودار نرمالیتی مجموع بدهیها به مجموع دارائیها
آزمون نرمالیتیِ متغیر اندازه شرکت :
H0 :توزیع متغیر اندازه شرکت نرمال می‌باشد