پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی روان شناختی و مدیریت فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه

صنعتی ،زینب (1386)،بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران (واحد پردیس قم )
خرم ،جلال ( 1388)، رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران ، تهران ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور
خنیفر ،حسین ، مقیمی ،سید محمد (1385) ،بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، گروه مدیریت دولتی
دعایی ،حبیب اله (1374) ،مدیریت منابع انسانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی
داوودی ،علی و رضایی ،حمید رضا (1381) ، توانمند سازی کارکنان ، نشریه صنعت خودرو ،شماره 60.
دری نجف آبادی ، اسلام (1385) ، انسان و بهره وری ،تهران ،انتشارات سازمان بهره وری
دمینگ ، ادواردز (1377) ، خروج از بحران ، (ترجمه نوروز درداری ) ، تهران ، انتشارات رسا.
ذوالفقاری مقدم ، آسیه و فیضی، طاهره (1388)، شناسایی متغیر های مرتبط با توانمندسازی روان شناختی سازمان آموزش و پرورش شهر قم ، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی ،دوره 6 ، شماره 18
رجب بیگی ، مجتبی و سلیمی ، محمد حسین (1378) ، مدیریت کیفیت فراگیر ، تهران ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رابینز ،استیفن (1378) ، مدیریت رفتار سازمانی (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ) تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی .
. رحیمی ،غفور (1385) ،ارزیابی عملکرد ،ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره 173
رحیمی ،غفور (1379)،ارزیابی عملکرد مدیران ،شرکت ساپکو
رحمان پور ،لقمان (1383) ،توانمندسازی : مفاهیم ،ساختار و راه کارها ، توسعه مدیریت ،شماره 41
سعادت ،اسفندیار (1384) ،مدیریت منابع انسانی ،تهران ، انتشارات سمت
سینیتا،اسکات (1378) ،مدیریت تواناسازی کارکنان ، (ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ) تهران ، انتشارات موسسه بانکداری
سرفرازی ،مهرزاد ، معمار زاده ، غلامرضا (1387) ، بررسی استقرار مدیریت کیفیت جامع و نقش آن بر بهبود مشتری در شرکت مخابرات استان فارس ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
محمدی ، (1380 ) ،توانمند سازی نیروی انسانی ،فصلنامه مدیریت ،شماره های 31و32
صبور زاده ،مهدی (1386) ،بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و نقش آن بر خلاقیت مدیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ).
عبد الهی ،بیژن و نوه ابراهیم ،عبد الرحیم (1385) ، توانمند سازی کارکنان کلید طلایی منابع انسانی ،تهران ،نشر ویرایش.
. غلامی ،نسرین (بدون سال) ، توانمندسازی کارکنان ،ماهنامه مدیریت ،شماره 52
قلی پور ، آرین و دیگران (1388) ، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان های دولتی ، نشریه مدیریت دولتی ،شماره 2.