پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
در این تحقیق به منظور مطالعه مباحث نظری مرتبط با موضوع تحقیق ونیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از اطلاعات موجود در این رابطه، شامل اطلاعات موجود در سایتها و پایگاه‌های داده اینترنتی، کتاب‌های تخصصی، مجلات و مقاله‌های تخصصی در زمینه مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است.
پرسشنامه
ابزار جمع آوری داده‌ها برای تحلیل آماری پرسشنامه است که پس از مطالعات و بررسی چارچوب‌های نظری و با توجه به موقعیت محل مورد تحقیق توسط محقق و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است.
3-6- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری:
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بودن آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
روشی که برای تعیین روایی پرسشنامه در این پژوهش استفاده شده است، روش روایی محتوایی می‌باشد. به این ترتیب که طرح اولیه پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و نیز برخی از کارشناسان، خبرگان و اساتید مرتبط با زمینه مدیریت مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و اعتبار آن به وسیله ایشان تایید گردید.
پایایی:
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن می‌باشد. این توانایی نشان دهنده برازش ابزار است. (اوماسکاران،1384: 277).
پایایی پرسشنامه به دقت اندازهگیری و ثبات آن مربوط است. برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری، شیوه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها روش آلفای کرونباخ می‌باشد.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند بکار می‌رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه یا آزمون.
واریانس زیر آزمون ام.
واریانس کل آزمون.
همچنین محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS نیز امکان پذیر می‌باشد.
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، هر چه مقدار آلفای کرونباخ به یک نزدیک باشد پایایی بیشتری را میرساند؛ و اگر مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 70درصد باشد میگوییم پایایی پرسشنامه قابل قبول می‌باشد.
داده‌های جمع آوری شده با استفاده از فرمول‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
جدول 3-1- پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر استقرارسیستم حسابداری منابع انسانی
تعداد سوالات نمونه آلفای کرونباخ
15 20 795%
جدول 3-2- پایایی پرسشنامه پرسشنامه حسابداری منابع انسانی
تعداد سوالات نمونه آلفای کرونباخ
11 20 840%

مطلب مرتبط :   فقه، احکام، نص، نصوص

فصل چهارم