پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی و سرمایه های انسانی

دانلود پایان نامه
15- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی تجویزی یا توصیفی، نشریه حسابدار، شماره 140.
16- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی، نشریه تدبیر، شماره 101.
17- حسن قربان، زهرا، 1379، حسابداری منابع انسانی، نشریه تدبیر، شماره 101.
18- خاکی، غلامرضا، 1375، حسابداری و ممیزی منابع انسانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره 78.
19- خانی، عبدالله،1376، بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه. تهران:دانشگاه تربیت مدرس.
20- دوانی، غلامحسین ،1374، چالش جدید سرمایه های انسانی، ماهنامه حسابداری. شماره 130.
21- رضایی ،رضا،1383، مروری بر حسابداری منابع انسانی، مجله الکترونیکی سیستم گروپ.شماره 7. 5 .
22- سیگل و مارکونی،1373، حسابداری رفتاری ،مترجم: علی رحمانی،تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
23- طوسی، محمد علی، 1371، حسابداری دارایی انسانی، مجله ی مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره ی 16.
24- کرلینجر. فردریک نیکلز، 1374،مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تهران : آوای نور.
25- لطیفی، فریبا، 1366، نگاهی بر حسابداری منابع انسانی، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره ایران، شماره 30.
26- لی. دی. پاکر، کنت. آر. فریز و دیوید تی. اوتلی، 1373، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ناصر میر سپاسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
27- مفتخر، علی، 1375، بهسازی منابع انسانی، ماهنامه ی علمی آموزشی تدبیر، شماره 67.
28- موتمنی، علیرضا، همتی، امین، مرادی، هادی، مصطفایی، سالومه، 1390، شناسایی و اولویت بندی موانع استقرار سیستم های حسابداری منابع انسانی در سازمان ها، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 1و2.
29- میر سپاسی، ناصر، 1373، حسابداری و منابع انسانی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران.
30- میر سپاسی، ناصر، 1373، مدیریت یا کنترل، کندوکاوی در جنگل نظریه های جدید، مجله ی علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 26و 27.
31- میر سپاسی، ناصر، طبری، مجتبی، 1377، ساختار قابل انعطاف منابع انسانی در شرایط تولید به هنگام، مجله ی علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 36.
32- میرسپاسی، ناصر، 1377، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نگرش راهبردی، انتشارات امیر، چاپ هفدهم.
33- نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، 1375،روشهای تحقیق و چگو.نگی ارزشیابی آن در علوم انسانی تهران: انتشارات بدر.
34- وادیزاده ،کاظم، عیسایی خوش، احمد، بی تا، چالشهای استقرار حسابداری منابع انسانی در ایران ، حسابداران رسمی ایران.
ب) منابع انگلیسی
1- Armstrong, M., (1989), Personnel and the bottom line, London: Institute of Personnel Management.
2- Barney, J.B., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), pp. 99–120.
3- Beardwell, Julie & Claydon, (2007), Human Resource Management- a contemporary Approach, Prentice Hall 5th edition published.