پایان نامه درباره ماتریس همبستگی و نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

69
با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول (4-13) که برابر 0.001 > p و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 01/0 با اطمینان 99 درصد فرض رد می‌شود یعنی بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی و استقرار سیستم حسابداری، از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، با توجه به مقدار ضریب همبستگی به دست آمده که برابرتقریبا 440/0 R= می‌باشد و با توجه به علامت مثبت ضریب همبستگی این رابطه از نوع مستقیم و مثبت است، ولی این همبستگی متوسط می باشد، یا به عبارتی آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. و بالعکس، یعنی نا آگاهی و عدم شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری تاثیر منفی و معنی داری خواهد داشت. پس می توان نتیجه گرفت که عدم آگاهی و شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی میتواند یکی از عوامل عدم استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی باشد.
4-3-3-آزمون فرضیه دوم:
H0 : نیروی انسانی متخصص بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر ندارد
H1 نیروی انسانی متخصص بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد
جدول (4-5) ماتریس همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی
شاخص متغیرها ضریب همبستگی
پیرسون سطح معنی داری
(دو دامنه)
Sig تعداد
نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی 211/0** 014/.
69
با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول (4- 14)که برابر 0.014=Pو مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 می توان گفت بین نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تاثیر معنی داری وجود دارد یا به عبارتی از نظر پاسخگویان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر معنی داری دارد بنابر این عدم وجود نیروی انسانی متخصص می تواند مانعی برای استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی باشد.
4-3-4- آزمون فرضیه سوم:
H0: حمایت دولت بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تاثیر ندارد.
: حمایت دولت بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تاثیر دارد. H1
جدول (4-6) ماتریس همبستگی بین حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی
شاخص متغیرها ضریب همبستگی
پیرسون سطح معنی داری
(دو دامنه)
Sig تعداد
حمایت دولت حسابداری منابع انسانی 198/0** 013/. 69
با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول (4-15) که برابر 0.013=Pو مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 می توان گفت بین حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، یا به عبارتی از نظر پاسخگویان حمایت دولت بر اسقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد ویا عدم حمایت دولت می تواند مانع از استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی شود.
4-3-5- آزمون فرضیه چهارم: