پایان نامه درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و پیاده سازی حسابداری

دانلود پایان نامه

موتمنی و دیگران در تحقیق 7عامل را ب هعنوان موانع موجود شناسایی نمودند و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ا قدام به اولویت بندی این عوامل کردمد که این عوامل شامل:
دشواری گرد آوری اطلاعات با ارزش منابع انسانی
عدم آگاهی از مزایای سیستم حسابداری منابع انسانی
مقاومت کارکنان
هزینه بالای اجرای حسابداری منابع انسانی
عدم وجود یک استاندارد حسابداری در مورد حسابداری منابع انسانی
2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق:
2-3-1 – تحقیقات داخلی:
الف ـ حسن قربان (1373) تحقیقی در مورد حسابداری منابع انسانی در یک مؤسسه حسابرسی انجام داد. محقق در روش تجربی و با استفاده از الگوی ارزشیابی پاداش های تصادفی به این نتیجه رسیده است که حسابداری منابع انسانی می تواند روشی را برای اندازه گیری پیشرفت مدیریت در قدردانی نسبت به ارزش کارکنان خود فراهم آورد.
ب ـ شهریاری (1374) تحقیقی در مورد تأثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران انجام داد. جامعه آماری این تحقیق مدرسین رشته حسابداری و دانشجویان دوره دکتری حسابداری در دانشگاه های شهر تهران بوده است و نتایج تحقیق نشان داد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در یادداشت های همراه و گزارش های مدیریت، بر رفتار استفاده کنندگان تأثیر معنی داری دارد و بیشترین تأثیر گذاری بر رفتار مدیران، سرمایه گذاران، کارکنان و اعتبار دهندگان بوده است.
ج ـ غلامی، سیف الدین(1385) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به عنوان بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران به این نتیجه رسید که که علت اساسی عدم پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران، عدم آگاهی استفاده کنندگان و حسابداران کشور بوده است و دانشگاهها و مجامع حرفه ای نیز در جهت معرفی آن اقدام مؤثری انجام نداده اند.
د ـ درخشان اصل، محسن، پایان نامه کارشناسی ارشد وی چالشهای پیش روی حسابداری منابع انسانی نام داشت، که نتایج پژوهش ایشان نشان داده که بزرگترین چالش پیش روی حسابداری منابع انسانی، عدم آشنایی مدیران با نقش حسابداری منابع انسانی و همچنین ناتوانی سیستمهای حسابداری فعلی (مبتنی بر سرمایه ها و داراییهای فیزیکی) می باشد. تحقیق وی در ادامه ی راه تحقیقات گذشته ولی از زوایای دیگری (هزینه ی اجرا، استانداردهای حرفه ای، بستر قانونی، الگوهای اندازه گیری، واکنش پرسنل و …) به بررسی مسأله پرداخت.
2-3-2- تحقیقات خارج از ایران:
الف ـ بشیرالبرداویل، سحر(2012). بررسی کاربردحسابداری منابع انسانی درسازمانهای بزرگ نیمه دولتی درنوار غزه، این تحقیق به بررسی یک سازمان بزرگ نیمه دولتی(شرکت توزیع آب و برق منطقه غزه) پرداخته است، ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است که از یک نمونه متشکل از 194کارمندجمع آوریگردیده وبااستفاده از روش توصیفی تحلیلی به توصیف و تجزیه و تحلیل ویژگی های اساسی داده هادر این پژوهش پرداخته است .
یافته های محقق نشان داد که :
اگر چه مفهوم حسابداری منابع در فلسطین هنوز بسیار نابالغ است ولی شرکتهای مورد مطالعه آگاه هستند که کارکنان بزرگترین داراییهای سازمان و نیروی محرکه مولد موفقیتهای آینده سازمان هستند .
مدیریت سازمانهای مورد بررسی حمایت کافی از کارکنان در برقراری سیستم حسابداری منابع انسانی فراهم ننمودند چراکه HRA مفهومی جدید است و به التزام کامل و کافی نیاز دارد .
سیستم مالی مورد استفاده در سازمانهای مورد مطالعه محاسبات و گزارشات دقیقی ارائه می دهد ولی برای انعطاف پذیری بیشتر جهت استقرار HRA به توسعه بیشتری نیاز دارد .
سازمانهای مورد مطالعه دارای یک سیستم اطلاعاتی بسیار خوب و پایگاه قوی از داده های منابع انسانی میباشند که میتوانند کمک مؤثری به استقرار HRA نماید .
منابع مالی سازمانهای مورد مطالعه توان تأمین هزینه های استقرار HRA را ندارند چراکه هزینه های استقرار این سیستم بسیار بالاست .
ب ـ اوکپالا و چیدی(2010) تحقیقی به عنوان ” حسابداری سرمایه انسانی و ارتباط آن با تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری سهامی در نیجریه”انجام داد، این تحقیق به منظور بررسی ارتباط حسابداری سرمایه انسانی با تصمیمات سرمایه گذاری سهامی درنیجریه ومطلوبیت لحاظ کردن حسابداری سرمایه انسانی در گزارش نویسی مالی انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد:
– جهت کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری های منطقی بیشتر در بخش سرمایه گذاری، باید حسابداری سرمایه انسانی را از عناصر مهم گزارش مالی دانست.
– کیفیت سرمایه انسانی در تعیین ارزش سهام شرکتها و تصمیمهای مرتبط به سرمایه گذاری فاکتور اصلی به شمار می آید.
– در نظر گرفتن ارزش سرمایه انسانی در ترازنامه سازمانها بطور قطع به سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای منطقی در قسمت سرمایه گذاری کمک میکند.