پایان نامه درباره عملکرد شغلی کارکنان و ارزش منابع انسانی

دانلود پایان نامه
2-2-2-2 -هزینه‌های جایگزینی
هزینه‌هایی هستند که باید برای جایگزینی پرسنلی متحمل شد که در حال حاضر در موسسه یا واحد مشغول به کار هستند و به دو بخش تقسیم می‌شوند:
هزینه‌های جایگزینی پستی یا شغلی
– هزینه‌های پرسنلی
هزینه‌های جایگزینی پستی (شغلی) :
هزینه‌هایی هستند که برای جایگزین کردن فردی که یک پست سازمانی را اشغال کرده است با شخصی که بتواند خدمت مشابهی را در این پست سازمانی ارائه کند باید تحمل کرد و این گونه هزینه‌ها خود از سه بخش (هزینه‌های تأمین، هزینه های پرورشی یا آموزشی، هزینه‌های کناره گیری) تشکیل می‌شوند.
هزینه‌های کناره گیری :
مبالغی هستند که بابت کناره گیری هر یک یا تعدادی از شاغلان پست‌های سازمانی صرف می‌شوند. این هزینه‌ها عبارتند از: هزینه پاداش یا اجرت کناره گیری، هزینه ما به التفاوت پیش از کناره گیری، هزینه خالی ماندن پست سازمانی. نباید فراموش کرد که هزینه پاداش یا اجرت کناره گیری در واقع همان هزینه بازخرید سنوات خدمت1 است و هزینه‌های ما به التفاوت پیش از کناره گیری ناشی از کاهش بهره وری فرد قبل از کناره گیری است، زیرا به طور معمول کارآیی هر فرد پیش از کناره گیری ناشی از کاهش بهره وری فرد قبل از کناره گیری است ،زیرا به طور معمول کارآیی هر فرد پیش از کناره گیری کاهش می‌یابد. هزینه‌های خالی ماندن پست سازمانی،هزینه‌ای است غیرمستقیم که از کاهش کارآیی پست‌هایی که از خالی ماندن پست مورد نظر تأثیر میپذیرند (رئیسی، 1381: 59) ارزش اقتصادی منابع انسانی مانند ارزشاقتصادی2 همه منابع به ظرفیت کارفرما برای استفاده از توان بالقوه این نیروها بستگی دارد. به طور مشخص ارزش اقتصادی نیروی انسانی همان ارزش فعلی خدماتی است که در آینده از آن‌ها انتظار می‌رود.
لی دی پارکر
محاسبه ارزش منابع انسانی را به 6 روش بیان کرده که عبارتند از :
1- روش تاریخی برآورد : شامل هزینه‌های پرداخت شده مربوط به استخدام، انتصاب، آموزش استقرار و توسعه استخدام سازمان، در طول عمر مفید سرمایه گذاری‌های کارکنان، تبدیل به دارائی شده و مستهلک می‌گردند.
2- هزینه‌های جایگزین : معیارهایی است برای برآورد هزینه‌های جایگزین ساختن منابع انسانی یک سازمان با منابع قبلی آن که شامل هزینه‌های بازسازی، استخدام، آموزش، کارکنان تا سطح آشنایی به امور سازمانی و جایگزینی می‌باشد.
3- هزینه فرصت : به معنای مساعدترین قیمتی است که برای عامل تولید می‌تواند عرضه گردد و در نتیجه این قیمت حداقل قیمت تمام شده آن عامل می‌گردد.
4- روش مبتنی بر ارزش اقتصادی : ارزش اقتصادی منابع انسانی عبارت است از تنزیل ارزش فعلی درآمد آتی مورد انتظار ناشی از استخدام که در طول خدمت می‌تواند به شکل کل محصول مورد انتظار تولیدی در طول حیات خدمتی کارکنان و ادامه احتمالی کار آنان محاسبه گردد. (میر سپاسی، 1373 ).
5- اندازه گیری غیر پولی : در سال 1973 کمیته حسابداری منابع انسانی به اهمیت بالقوه معیارهای غیر پولی در امر تصمیم گیری پی‌برد. یکی از این معیارها فهرستی از افراد مهم سازمان و مهارت‌های آن‌ها می‌باشد میزان دانش، مهارت، سلامت و قابلیت بهره‌برداری از آن‌ها و همچنین عملکرد شغلی کارکنان می‌تواند به عنوان دارایی‌های انسانی تلقی گردد.
یکی از مهم‌ترین معیارهای رفتاری غیر پولی که توسط رئیس لیکرت ارائه گردیده عبارت است از :
الف) متغیرهای سببی (متغیرهای مستقلی که توسط مدیریت قابل تغییر است).
ب) متغیرهای واسطه‌ای (دارای بازتاب بر روی سلامت داخل سازمان مانند وفاداری، رفتار، محرکات، عملکرد هدف‌ها و درک اعضای سازمان است.)
ج) متغیرهای نهایی (مانند قدرت تولید هزینه‌ها، رشد و غیره می‌باشد). (میر سپاسی ،1373).
2-2-4- اهداف حسابداری منابع انسانی :
از دیدگاه کلی حسابداری منابع انسانی دارای دو هدف عمده است :
1-3- نشان دادن راه درست تفکر به مدیریت سازمان تا بدانند که افراد منابع پرارزش سازمان هستند و تصمیم گیری‌های پرسنلی باید با در نظرگرفتن ارزش و بهای تمام شده نیروی انسانی اتخاذ گردد .
2- 3- مهیا کردن اطلاعات لازم برای اداره موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت .
این سیستم اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد، برای سازمان آماده می‌کند و به نیازهای خاص سازمان پاسخ می‌دهد. (فلامهولتس، 1379 : 44 )