پایان نامه درباره ضرایب رگرسیون و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه
بنابراین نتیجه میشود متغیرهای توجه به ارزش اقتصادی، آگاهی مدیران از سیستم، وجود نیروی متخصص، به ترتیب دارای بیش ترین تاثیر گذاری و متغیرهای حمایت دولت و حمایت مدیران ارشد دارای کمترین تاثیر گذاری بر استقرار سیستم منابع انسانی می باشند.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه:
در این پژوهش ضمن طراحی روشهای کار و جمع‌آوری داده‌ها ونیز تعریف متغیرها و بیان فرضیه‌ها و چارچوب نظری تحقیق در فصل اول و در فصل دوم نیز به بررسی مبانی نظری‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد سیستم حسابداری منابع انسانی و و عوامل موثر بر آن مطالعات انجام شده در داخل و خارج نیز مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق و نیز نحوه تجزیه و تحلیل فرمول‌های آماری مورد استفاده و جامعه و نمونه آماری و شیوه آزمون فرضیات پرداخته شده و در فصل چهارم فرضیات تحقیق از طریق آماری توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفته و پس از مشخص نمودن نتایج حاصل از تجزیه تحلیل صورت گرفته به طور کلی نتایج حاصل از آنها به طور خلاصه ارائه می‌گردد. و در این رابطه پیشنهاداتی از سوی محقق ارائه شده است.
5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی:
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی بدلیل اینکه در این تحقیق نقشی در تجزیه و تحلیل ندارند تنها به بیان آنها در قسمت پیوستها اکتفا شده است.
5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی:
در قسمت آمار استنباطی نتایج زیر به دست آمده است:
– فرضیه اول:
در آزمون فرضیه اول که سطح معنی داری برابر 0.001 > p وبا مقایسه آن با میزان خطای مجاز 01/0 با اطمینان 99 درصد نتیجه می گیریم که بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی و استقرار سیستم حسابداری، از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، یا به عبارتی آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. و بالعکس، یعنی نا آگاهی و عدم شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری تاثیر منفی و معنی داری خواهد داشت. پس می توان نتیجه گرفت که عدم آگاهی و شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی میتواند یکی از عوامل عدم استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی باشد.
– فرضیه دوم:
با توجه به سطح معنی‌داری که برابر 0.014=Pو مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 می توان گفت بین نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی رابطه معنی داری وجود دارد یا به عبارتی از نظر پاسخگویان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر معنی داری دارد بنابر این عدم وجود نیروی انسانی متخصص می تواند مانعی برای استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی باشد.
– فرضیه سوم:
با توجه به سطح معنی‌داری که برابر 0.013=Pو مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 می توان گفت بین حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، یا به عبارتی از نظر پاسخگویان حمایت دولت بر اسقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد ویا عدم حمایت دولت می تواند مانع از استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی شود.
– فرضیه چهارم:
با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده در جدول(4-16) که برابر0.016=P و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد فرض رد می‌شود و می توان گفت بین نرم افزارهای مناسب و استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی، از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، و می توان گفت که وجود نرم افزارهای مناسب و به روز بر اسقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر مثبتی دارد و بالعکس یعنی عدم وجود نرم افزارهای سیستم حسابداری منابع انسانی را می توان یکی از موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی به شمار آورد.
– فرضیه پنجم:
سطح معنی‌داری به دست آمده برابر 0.014=P و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد فرض رد می‌شود یعنی بین توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد، با توجه به مقدار ضریب همبستگی به دست آمده که برابر294/0 R= می‌باشد به عبارتی توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد و بالعکس، یعنی می توان عدم توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی را یکی از موانع اجرا و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی قلمداد کرد.
بنابراین فرض رد، و فرض، 1H (فرضیه محقق) تایید می‌شود.
– فرضیه ششم:
با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده که برابر 0.029=P و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد فرض رد می‌شود یعنی بین حمایت مدیران ارشد و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی، از نظر آماری تاثیر معنی‌داری وجود دارد و بالعکس، یعنی عدم حمایت مدیران ارشد یکی از عوامل عدم استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی می باشد.
5-2-3- نتایج حاصل از رگرسیون:
برای فرضیه های تحقیق که در آنها بررسی تأثیر گذاری متغیرهای مستقل؛ آگاهی مدیران از سیستم، وجود نیروی متخصص، حمایت دولت، وجود نرم افزار مناسب، توجه به ارزش اقتصادی، حمایت مدیران ارشد ،بر متغیر وابسته؛ اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی هستند از روش خطی استفاده نمودیم که، نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل به میزان 35% قدرت پیش بینی متغیرهای وابسته را دارند، و با اطمینان 95 درصد ضرایب رگرسیون معنی دار هستند و مقادیر ضرایب استاندار شده ( ) و ضریب B در جدول برای هر مدل مشخص شده است و معادله رگرسون به شکل زیر میباشد؛