پایان نامه درباره بودجه بندی سرمایه ای و پیاده سازی حسابداری

دانلود پایان نامه
۴. توجه به کارکنان به عنوان دارایی هابرای تفکیک مسئولیتهای اجتماعی بین بخش خصوصی و عمومی .
۵. برای شکل دادن شرکت و بهترکردن تصویرآن.
۶. برای نگهداری نیروی کار صلاحیتدار .
۷. برای جلب کارمندان آتی (Bonits et all, 1999)
بسیاری از کانون های مدیریتی، صرفاً یک یا دو دلیل از دلایل فوق را برای حسابداری منابع انسانی دارا هستند. اما واضح است که رابطه شدیدی بین حسابداری نیروی انسانی داخلی و خارجی وجود دارد و گاهی اوقات ممکن است یکی پیش نیاز دیگری شود. به طور مثال اگر شرکتی تصمیم به انتشار یک گزارش اجتماعی بگیرد لازم است شاخص هایی را که در این گزارش اجتماعی مطرح می شودن را اندازه گیری کند. با اندازه گیری این شاخص ها، مدیران دانش بیشتری نسبت به سازمان تحت سرپرستیشان به دست می‌آورند. در این فرایند، مدیریت سازمان زمینه هایی که اماکن رشد و بهبود را دراست، مشخص می کند. این همان مدیریت منابع انسانی است( میر سپاسی، 1373 : 92 ).
2-2-10- مزایای حسابداری منابع انسانی:
مزیت عمده ای که عموم محققان به آن اشاره کردهاند، استفاده ازاطلاعات حسابداری منابع انسانی جهت تصمیمگیری (1982)
دلایل اولیه جهت برقرار نمودن سیستم حسابداری منابع انسانی را فراهم نمودن مدیریت است. استفن و فرانکلین اطلاعات مالی مربوط وکاملتر جهت بهبود واصلاح تصمیمگیری شرکت عنوان نمودند. آنها همچنین مزایا و هداف زیر را برای حسابداری منابع انسانی برشمردند.
۱ – حسابداری منابع انسانی تاثیرمنابع انسانی را برروی عملکردشرکت نشان میدهد .
۲ – حسابداری منابع انسانی باید در ارزیابی استراتژیهای مختلف شرکت به مدیران کمک کند .
۳- حسابداری منابع انسانی میتواند سیستم بودجه بندی سرمایه ای را توسعه داده و همچنین کیفیت رقم بازده سرمایه گذاری را اصلاح نماید.
4 حسابداری منابع انسانی مدیران را قادر به استفاده بهتر ازمنابع کمیاب انسانی میسازد.
حسابداری منابع انسانی اطلاعات مفیدی برای مدیریت و تحلیلگران مالی به شرح زیر فراهم می نماید :
الف) حسابداری منابع انسانی مدیریت را در استخدام، جایگزینی و بهره برداری از منابع انسانی کمک می نماید .
ب) مبنایی برای برنامه ریزی داراییهای فیزیکی در برابر منابع انسانی فراهم می کند .
ج) به ارزیابی هزینه های تحمیل شده بر شرکت از نظر منافع حاصله بابت ترویج تعلیمات بیشتر و آموزش کارکنان کمک می نماید .
د) به شناسایی علل گردش کار بالا کمک می کند و با اقدامات پیشگیرانه آن را محدود میسازند.
ه) به مشخص شدن علت واقعی بازگشت سرمایه پایین کمک می کند مانند استفاده نابجا یا کم از داراییهای فیزیکی و منابع انسانی یا هردو .
و) به فهم و ارزیابی قدرت درونی سازمان کمک می کند و به مدیریت کمک می کند تا به خوبی شرکت را از میان شرایط نامطلوب و نامساعد عبور دهد .
ز) اطلاعات ارزشمندی برای افراد علاقه مند به سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت فراهم می کند .
ح) به کارکنان کمک می کند تا قدرت چانه زنی و عملکرد خود را بهبود دهند و این باعث می شود تا هریک از آنها سهم خود را در جهت بهبود عملکرد شرکت در برابر هزینه هایی که شرکت برای آنها متحمل می شود درک نمایند.
نقش اول حسابداری منابع انسانی، تهیه و ارائه اطلاعات لازم در زمینه های جذب، توسعه، تخصیص، حفظ و نگه داری، بهره برداری، ارزش یابی و پاداش منابع انسانی است، تا بدین وسیله مدیران را در اتخاذ تصمیمات صحیح مربوط به نیروی انسانی یاری کند. و نیز یکی از اهداف اولیه سیستم حسابداری منابع انسانی کمک به مدیریت جهت برنامه ریزی و کنترل مؤثر و کارآمد نیروی انسانی سازمان است، بنابراین مدیران با آگاهی از توانایی های خلاقیت و مهارت کارکنان می توانند هزینه های از دست رفته گردش بی مورد شغلی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.
هدف نهایی مدیریت منابع انسانی، بالا بردن ارزش شرکت از طریق انتقال داده های خام انسانی به ستانده های ارزشمند انسانی است. در این میان حسابداری منابع انسانی قابلیت به کار گیری این تکنولوژی اطلاعات در حوزه منابع انسانی و نیل به این هدف نهایی تسهیل می کند. به نظر می رسد یکی از موانع پیاده سازی حسابداری منابع انسانی، عدم آگاهی مدیران از موارد ذکر شده می باشد.
نرخ برگشت سرمایه گذاری (نسبت سود به کل دارایی ها) متغیر مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در صورت اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی این نرخ به دلیل تغییر در اجرای آن (دارایی ها و سود) دستخوش تغییر خواهد بود. در حالی که سرمایه گذاران در ایران از این تغییر بی اطلاع هستند و نیز سرمایه گذاران در ایران از نقش اطلاعات و گزارشگری حسابداری منابع انسان که می تواند اطلاعات مفید تری را جهت تصمیم گیری های مربوط به تحصیل، نگه داری، فروش و واگذاری سهام در اختیار آن ها قرار دهد. بی اطلاع هستند .( حسن قربان، 1378 ).