پایان نامه درباره بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه و میزان تحصیلات

دانلود پایان نامه
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه:
تحقیق را میتوان به تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریهها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود تعریف کرد. (بست،36:1371).
هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله شروع می‌شود. مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیههایی منجر می‌شود. وظیفه محقق این است که از طریق گرد آوری داده‌ها و اطلاعات از محیط وبا استفاده از شیوههای علمی پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرضیهها را رد یا اثبات کرده و به سوالات تحقیق پاسخ دهد. (نادری،1373:63).
این فصل از تحقیق، که به ۲ بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‌شود به بررسی و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. در ابتدا، متغیرهای جمعیت‌شناختی شامل (جنسیت، تحصیلات، سابقه‌ی کار و موقعیت شغلی) مورد بررسی قرار می‌گیرند، در گام بعد با استفاده از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایر آماره‌ها، اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها در قالب جداول و نمودارهای آماری خلاصه شده و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های مناسب آماری به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم.
4-2- آمار توصیفی:
هنگامی که پژوهشگر به توصیف ویژگیهای نمونه می پردازد از آمار توصیفی استفاده می‌کند. هدف اصلی آمار توصیفی ارایه اطلاعات به شکل مناسب، قابل استفاده و قابل درک می‌باشد. به عبارت دیگر، هدف آمار توصیفی نظم دادن به اطلاعات است. محقق به منظور توصیف اطلاعات از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کند. این روش‌ها عبارتند از: توزیع فراوانی، میانگین و… می باشد.
در این قسمت به بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، میزان تحصیلات و … در جدول (4-1) تا جدول (4-3) پرداخته شده است.
4-2-1- جنسیت:
نتایج جدول (4-1) نشان میدهد47.8 درصد پاسخگویان زن و 52.2 درصد پاسخگویان مرد می‌باشد. همانطور که از یافته های جدول پیداست تعداد پاسخگویان مرد بیشتر از پاسخ گویان زن میباشد.
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
گویه ها فراوانی درصد درصد تجمعی
زن 33 47.8 47.8
مرد 36 52.2 100
تعداد کل 69 100

مطلب مرتبط :   پایان نامه حوزه معنایی و انواع تغییر

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
4-2- سابقه کار :
جدول 4-2 نشان می دهد که 50.7 پاسخگویان بین 10-13 سال ،24.6 درصد بین 13-15 سال، 24.6 درصد بیش تر از 15 سال سابقه کار دارند. نتایج نشان می دهد که بیش تر افراد بین 10-13 سال سابقه کار دارند.
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
گویه ها فراوانی درصد درصد تجمعی
10-13 سال 35 50.7 50.7
13-15 سال 17 24.6 75.4