پایان نامه درباره اطلاعات طبقه بندی شده و دوره های ضمن خدمت

دانلود پایان نامه
سیستم حسابداری منابع انسانی = 48.22 + (0.743) آگاهی مدیران از سبستم + (0.551) وجود نیروی متخصص + (0.154-) حمایت دولت (0.709) + + وجود نرم افزار مناسب (1.296-) توجه به ارزش اقتصادی + (0.270) حمایت مدیران ارشد
بنابراین نتیجه میشود متغیرهای توجه به ارزش اقتصادی، آگاهی مدیران از سیستم، وجود نیروی متخصص، به ترتیب دارای بیش ترین تاثیر گذاری و متغیرهای حمایت دولت و حمایت مدیران ارشد دارای کمترین تاثیر گذاری بر استقرار سیستم منابع انسانی می باشند.
5-3- پیشنهادات:
تحقیق حاضر با بررسی و شناخت موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی
انجام شده است، بنابراین با در نظر گرفتن نتایج آزمون فرضیه ها و آشنایی با موانع اجرایی این سیستم، می توان به ارائه پیشنهادات اصلاحی اقدام نمود.
بر اساس نتایج به دست امده از آزمون فرضیه ها پیشنهاد می شود :
پیشنهادها بر اساس فرضیه اول:
1)مهم ترین رکن در مدیریت کشوری، آموزش و نیروی انسانی و ایجاد بهره وری با توسعه نیروی انسانی است، بنابراین در این شرکت ها ، می توان با برنامه ریزی صحیح زمینه ارتقاء و آشنایی مدیران با سیستم حسابداری منابع انسانی، اهداف و مزایا را از طریق برگزاری دوره های ضمن خدمت در خصوص مدیریت و حسابداری فراهم ساخت.
2) با در نظر گرفتن درجه اهمیت اول حسابداری منابع انسانی، باید دولت وهمچنین بوردهای حرفه- ای در سطوح ملی و بین المللی با توجه به تنظیم استاندارد حسابداری معین و مدلهای ارزیابی درسنجش و گزارش ارزش منابع انسانی، ورود به کار مناسبی اتخاذ کنند.
3) صرف هزینه در ابتدای اجرای طرح (معرفی سیستم حسابداری منابع انسانی) با دعوت از اساتید حسابداری و مدیریت، بهره گیری از مراکز علمی و پژوهشی جهت بالا بردن کیفیت دوره های آموزشی و تشویق مدیران به شرکت در آن تا فقدان نیروی انسانی متخصص در این زمینه به تدریج کاسته شود.
پیشنهادها بر اساس فرضیه دوم:
1) در هنگام تصمیم گیری ها در مورد جذب و دفع افراد، ارزش سرمایه انسانی باید کاملاً در نظر گرفته شود. همچنین روشهای حسابداری که در حال حاضر مورد استفاده شرکتها است می تواندتاثیری غیرمعقول درتصمیمهای راهبردی این شرکتها داشته باشد.
پیشنهادها بر اساس فرضیه سوم:
1) با توجه به اینکه اجرای این سیستم در سایر کشورها نتیجه بخش و سودمند بوده است پیشنهاد می شود در شرکت های ایرانی، ابتدا به صورت آزمایشی و در مقیاس کوچک اجرا شود و پس از آزمون آن در مناطق مختلف و اطمینان از موفقیت آمیز بودن، برای اخذ اعتبار و تسهیلات ویژه جهت اجرایی نمودن آن از دولت اقدامات مقتضی صورت گیرد.
2) رسیدن به این اهداف نیازمند مدیرانی با تجربه وکارآمد و حرکت از ساختار مدیریتی مبتنی بر محدودیت به سوی مدیریت پویا است. نمودارهای سازمانی مبتنی بر شرح وظایف کمرنگ و عنصر خلاقیت، به جای شاخه های مندرج مبنای کار شود.
پیشنهادها بر اساس فرضیه چهارم:
1) مدیران ارشد و اجرایی منابع انسانی جهت گنجاندن واحد درسی (حسابداری منابع انسانی) در مقاطع و رشته های انسانی دانشگاهی بالاخص مدیریت و حسابداری و همچنین تهیه نرم افزارهای سیستم حسابدارای منابع انسانی جهت اجرای موثر سیستم حسابداری منابع انسانی را در دستور کار خود قرار دهند
پیشنهادها بر اساس فرضیه پنجم:
1) یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه، مدیریت است و اگر موفقیتی در توسعه حاصل شود، مرهون توجه به نیروی انسانی و محیط اجتماعی است. بی تردید باید توجه مدیریت از منابع مالی و سرمایه به سمت منابع انسانی گرایش یابد.
پیشنهادها بر اساس فرضیه ششم:
1) جلب اعتماد مدیران به سیستماتیک بودن روش ها و تاثیر مثبت حسابداری منابع انسانی در ذیل به اهداف سازمانی، از طریق ارتقاء آگاهی ایشان و ارائه مثال های عملی در این زمینه.
5-4- مشکلات و محدودیت های پژوهش :
1- به دلیل عدم اجرای این سیستم در ایران، مدیران شناخت و آگاهی بسیار محدودی در زمینه موضوع پژوهش داشتند بنابراین وقت زیادی برای معرفی سیستم و اهداف آن صرف شد تا جامعه آماری با توجه به سابقه طولانی مسئولیت های اجرایی و مرتبط با منابع انسانی بتوانند با دیدی باز به سوالات پرسشنامه پاسخگو باشند.
2- فقدان اطلاعات طبقه بندی شده و منسجم در ارتباط با حسابداری منابع انسانی و بالاخص کمبود منابع فارسی.