پایان نامه درباره ارزش منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه

با توجه به نیاز مدیریت برای تصمیم گیری، حسابداری منابع انسانی. اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند (حسن قربان، 1378 ).
در این راستا فلمهولتز جهت معرفی بهتر این سیستم مدل ذیل را تحت عنوان (مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی) ارائه نموده است : (فلمهولتز، 1379).

شکل 2-8- مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی
برخی دیگر برای اهداف حسابداری منابع انسانی مواردی را ذکر نموده‌اند که میتوان خلاصه مهم‌ترین اهداف و مقاصد حسابداری منابع انسانی را موارد زیر بیان کرد:
الف) شرکت‌ها را با اطلاعاتی که در مورد هزینه‌ها و منافع منابع انسانیشان به آن‌ها می‌دهد تجهیز می‌کند
ب) شرکت‌ها را در مورد تصمیمات منابع انسانیشان کمک می‌کند، تصمیماتی مانند تخصیص، توسعه و حفاظت از منابع انسانی به منظور مقرون به صرفه نمودن اقدامات .
ج) ایجاد انگیزه در مدیران و تصمیم گیرندگان به منظور اخذ تصمیم از نقطه نظر منابع انسانی
(Toulson & Dewe, 2004).
د) به مدیریت پرسنل اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر بر استفاده از منابع انسانی نظارت داشته باشند .
ه) کنترل سالم و اثربخشی بر دارایی‌های انسانی فراهم می‌کند
و) با طبقه بندی نتایج مالی حاصل از شیوه‌های مختلف، به توسعه اصول مدیریت کمک می‌کند .
(Sharma & Shukla, 2010)
2-2-5 – ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی :
الف) یک سیستم حسابداری است برای شناسایی منابع انسانی موجود .
ب) ثبت سرمایه گذاری‌های انجام شده در منابع انسانی .
ج) اندازه گیری هزینه‌ها و منافع ایجاد شده .
د) ثبت تغییرات منابع انسانی که در یک دوره زمانی رخ داده است .
ه) ارائه اطلاعات به طرف‌های ذینفع از طریق صورت‌های مالی. (Vatasoiu, Comescu, et al, 2009)
ریپول و لاباتو توضیح دادند به دو دلیل منابع انسانی باید در حسابداری گنجانده شود. اول اینکه افراد منابع ارزشمندی برای یک شرکت هستند تا وقتی خدماتی که ارائه می‌دهند قابل اندازه گیری باشد. دوم، ارزش یک فرد به عنوان یک منبع بستگی به نحوه‌ی انجام کار او دارد. بنابراین سبک مدیریت نیز ارزش منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (Alam, Kanti, 2010) این امر مستلزم درک مدیریت ارشد سازمان از لزوم قدردانی از نقش مهمی است که منابع انسانی در سازمان ایفا می‌کنند. بنابراین مدیریت ارشد می‌تواند از فرایند(حسابداری منابع انسانی)HRA حمایت کند. مطالعات اولیه HRA بر این نکته تأکید داشتند که در این زمینه به تحقیقات بعدی نیاز می‌باشد و پژوهشگران باید کار را از این قسمت شروع کنند یا ادامه دهند. همان‌طور که فلامهولتز، ساکمن، بالن و هوآ اشاره کرده بودند، در سال‌های بعد نیز مطالعات حوزه HRA ادامه پیدا کرد. برخی از تحقیقات بسیار جالب اهمیت سازماندهی اندازه گیری در فرآیند HRA را رسمیت بخشید، طوری که خودشان را اندازه گیری نمایند. (Flamholtz, Narasimhan, et al, 2004)
2-2-6 – نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها :
با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه انسانی1 در کل اقتصاد، درک عمیقی نیز از نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها به وجود آمده است. مهم‌ترین و اولین نقش حسابداران منابع انسانی در سازمان‌های امروزی این است که در نقش مشاورین نیروی انسانی به مدیران کمک کنند. در زمانی نه چندان دور متخصصین پرسنلی در سازمان‌ها مسئول اموری مثل استخدام2، آموزش، ترفیع3، طرح‌های حقوق و دستمزد، اداره و روابط کارکنان بودند. این نقش سنتی در فرآیندی تکاملی به سرعت متحول شد و به مجموعه‌ای از مسئولیت های ادراکی و استراتژیکی گسترده تبدیل گردید. یکی از نقش‌های آشکار حسابدار منابع انسانی ارائه نظر مشورتی به مدیریت در مورد موضوعات متنوعی است که در زمینه منابع انسانی وجود دارد. این توصیه‌ها و مشاوره‌ها می‌تواند در مورد چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی برای استفاده بهینه از منابع انسانی باشد. و یا پاسخ به بسیاری از سوالاتی که برای مدیریت سازمان در مورد منابع انسانی به وجود می‌آید. سوالاتی از این قبیل :
آیا سازمان باید افراد را در سطوح پایین مهارتی از خارج از سازمان به استخدام خود درآورد و آنگاه آنان را به تدریج تا سطوح بالا سازمان ارتقاء دهد؟
آیا سازمان باید کارکنان را در دورانی که با بحران مالی رو به رو شده است اخراج کند یا آنان را به عنوان حفاظت از دارایی‌های انسانی همچنان حفظ کند؟