پایان نامه با واژگان کلیدی زایی، بیابان، افزایش

تاسیسات عمرانی و کشاورزی، مراکز انسانی و صنعتی (شهر و روستا و کارخانجات)، معدن کاری، سدسازی، فرودگاه ها، راه های ارتباطی و … را می توان به عنوان مواردی از فعالیت های بشری نام برد که همواره به عنوان یک فرایند مصنوعی سبب ایجاد تغییر چهره زمین و کاهش توان اکولوژی و بیولوژی محیط طبیعی می گردد. با توجه به موارد ذکر شده که این فرایندها و اشکال تابعه آنها در اکثر موارد ممکن است به صورت یک عامل مخرب و مضرر در محیط عمل نمایند، لزوم بررسی آنها مشخص می گردد. در مورد اثراتی که فعالیتهای انسانی در رخداد بیابان زایی دارد می‌توان تغییرات محیطی و مدلهای سنتی اجرا شده در اراضی در اثر سوئ مدیریت را نام برد. به‌هر‌حال، این ممکن است که بیابان زایی بر اثر رشد بی‌رویه جمعیت رخ دهد. این باعث افزایش سرعت از بین‌رفتن اراضی و بروز بیابان زایی می‌گردد، فشار جمعیت یک عامل مهم در بروز بیابان زایی و خرابی زمین می‌باشد، زیرا با افزایش جمعیت، میزان فعالیت انسان بر روی زمین افزایش یافته و در نتیجه تخریب زمین افزایش می‌یابد. بنابراین در بخش اکولوژی انسانی آنچه که مد نظر است جنبه های فشار انسان بر روی طبیعت و مبحث مدیریت و تغییر کاربری توسط انسان و فعالیت های آن می باشد. در نتیجه جهت تاثیر اکولوژی انسانی در رخداد بیابان زایی منطقه مطالعاتی از پارامترهای تراکم مراکز انسانی، تراکم جمعیت و کاربری اراضی می باشد.

2-9-3-2-1 تراکم جمعیت

دیدگاهتان را بنویسید