پایان نامه با موضوع مقایسه نتایج و دینامیکی

دانلود پایان نامه

سالهای اخیر تلاشهای زیادی صورت گرفته تا این روش به سازه های نامتقارن که نیازمند تحلیل سـه
15
بعدی هستند نیز تعمیم داده شود. برای مثال می توان بـه مطالعـات فـائلا وکـیلار [6] در سـال 1998
اشا ره کرد که با استفاده از آنالیز پوش آور معمولی با الگوی بارگذاری مثلثی بـه بررسـی رفتـار سـازه
های نامتقارن پرداختند. در این روش برای در نظر گرفتن تاثیر پیچش،بارگذاری براساس تغییـر محـل
اثــر آن در چهــار نقطــه از ســازه ، بــه ترتیــب بــا وارد شــدن بــه مرکــز جــرم ســازه (CM)،
(CM+0.05L)،((CM-0.05L ، (CM+0.15L) صورت می گرفت (در این روابط L نشـانگر بعـد
سازه در جهت عمود بر بار جانبی می باشد). این تحقیق بر روی یک سازه بتن آرمه که از نظـر پـلان
متقارن بوده ولی با استفاده از این بارگذاری رفتار سازه بصورت نامتقارن مدلسـازی شـده بـود انجـام
گرفت . آنها با استفاده از این روش ومقایسه نتایج تحلیل غیرخطی دینامیکی نتیجه خوبی را در حالت
تغییرمحل اثر نیروی جانبی برای سازه بدست آوردند.
همچنین می توان به مطالعات مقدم و تسو [7] روی تحلیل سه بعدی اشـاره کـرد کـه آنهـا یـک
روش اصلاح شده برای در نظر گرفتن تاثیرات پیچش در سازه های نامتقارن پیشنهاد کردنـد. در ایـن
روش تغییرمکان هدف از آنالیز الاستیک سازه حاصل می شود و برا ی المانهای مقاوم در برابـر زلزلـه
تغییرمکانهای مختلفی بدست می آید که به این طریق تعداد زیادی تغییرمکان هدف برای سازه حاصل
میشود ،در ادامه برای آنالیز پوش آور ،از بارگذاری براساس نیروهای حاصل از آنالیز طیفـی الاسـتیک
استفاده شد که با این نوع بارگذاری در واقع تا ثیر مدهای بالاتر نیز تا حد زیـادی لحـاظ مـی شـود و
برای تحلیل سه بعدی سازه ،آنرا به قابهای مجزا از هم تقسیم کرده و آنها را تحت بارگذاری الاستیک
طیفی بصورت دوبعدی مورد تحلیل قرار می دادند بطوریکه این آنالیز را تا زمانیکـه المانهـا بـه تغییـر
مکان هدف برسند یا تا زمانی که با این روش سه سازه بتنی با مشخصات قاب خمشی ،سازه با دیوار
برشی بطور متقارن در پلان قرار داشتند وهمچنین سیستم سازه ای با المانهای مقـاوم خمشـی توزیـع
شده در پیرامون سازه را مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از ایـن روش نتـایج خـوبی را در مـورد
سازه با سیستم قاب خمشی بدست آوردند.
درسال 2003 منوئل لوپزو و روی پینهو [8] در روشی که در پیش گرفته بودند یک ساختمان بتن
آرمه را به صورت سه بعدی مدل کرده و تحت آنالیز پوش آور سه بعدی با دو نوع بارگـذاری مثلثـی
وثابت قرار دادند که در این تحقیق برای مدلسازی دقیق رفتار غیرخطی اعضاء بتنـی از مدلسـازی بـه