پایان نامه با موضوع مجمع عمومی عادی و صورت¬های مالی

دانلود پایان نامه

بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار
مادۀ 38 – در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 این دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را حداکثر برای مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته‌شده برای مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.
مادۀ 39- سازمان می‌تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد 35 و 36 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده، با سازمان خواهدبود.
مادۀ 40- رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا بورس می‌باشد.
تبصرۀ (1): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع مادۀ 38 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام می‌نماید.
تبصرۀ (2): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع مادۀ 39 این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.
بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار
ماده 41- پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:
1- عدم ایفای تعهدات ناشر درخصوص رعایت مفاد مواد 35 و36 این دستورالعمل، پس از گذشت شش‌ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛
2- در مواردی که مطابق با بندهای 1 و 7 مادۀ 6، بندهای 1 و 3 مادۀ 10 و بندهای 1 و 3 مادۀ 11 و مواد 7 و 8 این دستورالعمل، شرایط تداوم پذیرش وجود نداشته باشد؛
3- در مواردی که بیش از مدت 6 ماه، مفاد بند 3 مادۀ 6 یا بند 2 مادۀ 10 یا بند 2 مادۀ 11 رعایت نشده باشد؛
4- در صورت انحلال یا ورشکستگی ناشر؛
5- در صورتی که ناشر مشمول ماده 141 لایحه قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده 141 لایحه قانون تجارت نشود؛
6- سررسید اوراق بهادار؛
7- عملکرد شرکت در دو دورۀ مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجۀ عملیات شش ماهۀ بعدی شرکت براساس صورت¬های مالی میان دوره¬ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛
8- اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی ناشر،
9- عدم رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع مادۀ 59 این دستورالعمل.
مادۀ 42- در صورت وقوع هرکدام از موارد یاد شده در مادۀ 41، بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می‌کند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی‌که هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می‌گیرد.
مادۀ 43- هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره‌ای که به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.
مادۀ 44- در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته‌شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.
مادۀ 45- چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس بطور قطعی حذف می‌شود. هیئت پذیرش می‌تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداکثر یک‌سال را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد. مادۀ 46- بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع می‌دهد. ناشر می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و ناشر لازم الاجراست.
تبصره: بورس مکلف است پس از قطعیت لغو پذیرش اوراق بهادار، فهرست اوراق بهادار لغو پذیرش شده را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام نماید. نقل و انتقال سهامی که به صورت قطعی لغو پذیرش می‌شود، در بازار پایه فرابورس ایران انجام خواهد شد.
مادۀ 47- پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آن ها در بورس لغو شده‌است، پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائۀ درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهدبود. پذیرش اوراق بهاداری که به موجب ماده 34 این دستورالعمل لغو پذیرش شده‌اند منوط به سپری شدن مهلت تعیین شده در این ماده نمی‌باشد.
بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
مادۀ 48- ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صورت‌جلسۀ امضا شدۀ مجمع مذکور به سازمان و بورس ارسال نماید.
مادۀ 49- سهامدارانی که بیش از دو سوم سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات مادۀ 48 و اعلام قصد خود مبنی بر جمع‌آوری سهام شرکت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می‌بایست:
1- حداکثر تا مدت 3 ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل 80 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را تملک نمایند.