پایان نامه با موضوع زمین لرزه و استدلال

دانلود پایان نامه

با مدلهای یک طبقه پرداختند . آنها چنین استدلال کردند که زمانیکه سازه در مرحله خطی رفتـار مـی
کند رفتارسازه بستگی به موقعیت مرکز سختی دارد اما زمانیکه یکی ازالمانهای مقـاوم جـانبی جـاری
می شود با جابجایی محل برآیند نیروهای مقاوم جانبی از مرکـز سـختی بـه سـمت مرکـز مقاومـت،
اهمیت مرکز مقاومت در پاسخ سازه افزایش می یابد . بنابراین هـر دوی مراکـز مقاومـت وسـختی در
پاسخ سازه در مقابل زلزله از اهمیت برخوردار بوده و می بایست در طراحی مورد توجه قرار گیرنـد .
آنها نتیجه گرفتند که بهترین پیکربندی ، آن است که مراکز سختی ومقاومـت در دو مرکـز جـرم قـرار
گیرند ، آنها این آرایش را آرایش بالانس نامیدند . مطابق با بررسیهای انجام شده توسـط ایـن محققـین
آرایش بالانس تغییرمکان نسبی و دوران سازه را کاهش داده بود امـا میـزان شـکل پـذیری نیـاز را در
سمت سخت افزایش داده بود. آنها همچنین موقعیت مراکز سختی ومقاومت و ارتباط آنها با یکـدیگر
را مورد بررسی قرار داده ونتیجه گرفتند که فاصـله مرکـز سـختی ومقاومـت در یـک سـ ازه بـا تغییـر
مقاومت اعضاء بدون تغییر ابعاد آنها ثابت بوده و برابر با فاصله مرکز تغییر مکان حد جاری شـدن تـا
مرکز جرم می باشد.
سیامال وپیکائو در سال [17] 1985 به بررسی دو المان در دو جهت اصلی ساختمان تحـت تـاثیر
تحریکات سینوسی پرداختند . آنها نیز نتیجه گرفتند که خروج از مرکزیت سختی تاثیر قابل توجه بـر
تقاضای شـکل پـذیری المانهـای بـاربر جـانبی دارد . در مطالعـه ای دیگـر در سـال 1990 گوئـل و
چوپرا[18] به بررسی رفتار مدلهای نامتقارن با المانهای مقاوم در هر دو جهت اصلی پرداختند . آنهـا
نتیجه گرفتند که المانهای عمود بر جهت زمین لرزه تاثیر بسـزائی در کـاهش حـداکثر شـکل پـذیری
تقاضا وتغییرمکان حداکثر دارند و نیز آنکه تاثیر این المانها در مدلهای با زمان تناوب کوتـاه بیشـتر از
مدلهای با زمان تناوب متوسط وبزرگ است.
20
(5-1 ضرورت واهداف تحقیق
با توجه به اهمیت بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانها بـه هنگـام وقـوع زلزلـه وتـاثیر خـروج از
مرکزیت سختی در رفتار سازه ها وهمچنین دشوار بودن آنالیز های غیرخطی والزامی بودن مدلسـازی
سه بعدی برای درک بهتر رفتـار سـاختمانهای نامتقـارن در ناحیـه غیرخطـی باعـث شـده اسـت کـه
تحقیقات کمی در این زمینه صورت گیرد . بیشتر مطالعات انجام شده در ایـن زمینـه نیـز محـدود بـه
ساختمانهای یک یا دو طبقه و با تعداد دهانه های کم می باشند. از این رو در این تحقیق سـعی شـده