پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و تحلیل واریانس و

دانلود پایان نامه

687/8
627/1
797/0
669/12
847/2
186/30
905/334
347/75
516/0-
کشیدگی
238/0
829/0-
464/0-
663/0
101/3
015/0-
026/4
537/17
655/7
809/0-
چولگی
با توجه به نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی فوق می توان بیان داشت. نتایج در مقدار چولگی متغیرهای همچون L(AGE)،ROA، CON1 و CON2 نشان از توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچک تر (چولگی منفی) دارد. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ضریب کشیدگی نام دارد. نتایج نشان می دهد با توجه به منفی بودن ضریب کشیدگی در متغیرL(AGE) توزیع جامعه از توزیع نرمال کوتاه تر است در نتیجه پراکندگی آن از توزیع نرمال بیشتر می باشد. در این بخش به ارائه خلاصه از ویژگی های پراکندگی داده های گردآوری شده پرداخته شد.
4-3- آمار استنباطی
هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره 2 سال قبل و 2 سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل که در دیماه 1386 بود داده های محافظه کاری سال های 85 و 84 ( قبل) و داده های 87 و 88 (بعد) شرکت های نمونه (105 شرکت) استخراج گردید.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های اول و دوم استفاده از آنالیز کواریانس مفید خواهد بود. بدین منظور ابتدا متغیر کدگذاری شده Struct را به عنوان عامل تغییر در سال 1386 ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید.
تحلیل مدل خطی ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی بوده. چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته باشد. به عبارتی طرح هایی که در آن ها چندین متغیر مستقل کمّی و در ارتباط با عامل های کیفی بکار برده می شوند، طرح های تحلیل مدل خطینامیده می‌شوند. متغیر(های) مستقل کمی در این طرح متغیر کمکی و متغیر مستقل کیفی به صاطلاح عامل نامیده می‌شوند. تحلیل مدل خطی حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است که در آن ضمن مقایسه میانگین های یک یا چند گروه و برآورد تأثیر یک یا چند متغیر مستقل، اثر یک یا چند متغیر کنترل یا کواریت از معادله خارج می شود. به عبارت دیگر روشی آماری است که اجازه می دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین می‌برد. مقیاس متغیر همپراش یا کنترل یا کواریت، باید فاصله‌ای یا نسبی باشد.
پیش فرض های لازم برای انجام آزمون تحلیل مدل خطی عبارتند از: