پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

بخش اول: تعاریف
مادۀ 1- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:
1. پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معاملۀ این اوراق در بورس،
2. متقاضی: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می‌کند،
3. فهرست نرخ‌های بورس: سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شدۀ اوراق بهادار و قیمت آن ها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد،
4. تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،
5. لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ‌های بورس،
6. هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادۀ 2 این دستورالعمل تشکیل می‌گردد،
7. مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.
8. امیدنامه: مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونۀ این گزارش به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد.
بخش دوم: هیئت پذیرش
مادۀ 2- هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:
1. رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛
2. رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛
3. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛
4. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛
5. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
6. مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی.
تبصرۀ (1): رئیس هیئت‌مدیره سازمان یا نمایندۀ وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.
تبصرۀ (2): مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده در هر دوره 2 سال می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دورۀ متوالی بلامانع است.
تبصرۀ (3): اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دورۀ تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دورۀ تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.
تبصرۀ (4): هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت‌های متقاضی پذیرش برای حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.
مادۀ 3- جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آن‌ها است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آن ها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود.
2-3-2- فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار
بخش اول: بازارها
مادۀ 4- بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.
بخش دوم: پذیرش سهام عادی