پایان نامه با موضوع اندازه گیری محافظه کاری و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی(2002) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارش‌های حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.
1-4- هدف تحقیق
هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- سوال تحقیق
سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می دهد؟
سوال های فرعی:
آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟
آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟
1-6- فرضیه‌ تحقیق
وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.
وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.
1-7-روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد کاربردی است. زیرا از یک طرف با استفاده از آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر در آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون استنباطی به تفسیر رابطه های تبیین شده می پردازد.
1-8- روش گردآوری داده‌ها
اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته طبقه بندی می گردند. دسته نخست؛ اطلاعات مرتبط با مبانی و ادبیات تحقیق که از مقاله ها، پایان نامه ها و نشریه های معتبر علمی داخل و خارج از کشور فراهم می شود. دسته دوم؛ اطلاعات مالی بورس که از سامانه بورس و اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و به کمک صورت های مالی حسابرسی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار استخراج می‌گردد. در اجرای این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، در آزمونه فرضیه تحقیق داده های مربوط به متغیرهای مدل احمد و دولمان (2007) که الهام گرفته از مدل بیور و رایان (2000)می باشد، به عنوان ابزاری برای محافظه کاری، برای سال های 1384 و1385 به عنوان دوسال قبل و 1387 و1388 به عنوان دوسال بعد جمع آوری و میزان محافظه کاری بین این دو سال اندازه گیری می شود. انتخاب این دو سال قبل و بعد، به خاطر اجرایی شدن دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ دیماه 1386 می باشد. پس از اندازه گیری محافظه کاری برای هریک از شرکت‌ها در دو سال قبل و بعد از اجرای شدن قانون مورد نظر تحلیل آماری به کمک نرم افزار آماری اجرا می گردد
1-9- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضا جامعه، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در شرکت های تولیدی قلمرو زمانی سال های 1384 تا 1388 که دارای ویژگی ها و شرایط زیر می باشند به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:
به دلیل ضرورت وجود داده‌ها برای پوشش دوره تحقیق، نام شرکت‌های فعال باید قبل از تاریخ 1/1/1384 در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد.
حداقل برای یک دوره پنج ساله از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1388 صورت های مالی را به بورس ارائه کرده باشد.
در طول دوره مورد رسیدگی، شرکت های مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معاملاتی بیشتر از 6 ماه نداشته باشد.
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در بخش تجزیه و تحلیل داده جهت طبقه بندی و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل در بسته نرم افزاری آفیس و سپس به منظور آزمون فرضیه های اول و دوم استفاده از آنالیز کواریانس استفاده شد. بدین منظور ابتدا متغیر کدگذاری شده Struct را به عنوان عامل تغییر در سال 1386 ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید.نحوه تحلیل داده ها به طور مفصل در فصل سوم تحقیق بیان شده است.
1-11- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
بهره‌وران این تحقیق کلیه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری‌ها، محققان و پژوهشگران عرصه حسابداری و مسائل مالی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، مدیران و کارکنان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اعتبار دهندگان و در نهایت دولت جهت اعطای تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری می‌باشد.
1-12- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: