پایان نامه با موضوع استراتژی توزیع و بر مبنای

دانلود پایان نامه

نهایی با استفاده از بررسی مکانیسم های پلاستیک پرداخت . او با توجه به شرایط المانهـای مقـاوم در
جهت عمود بر تاثیر زلزله ، سازه های نامتقارن را به دو دسـته سـازه هـای مهـار شـده ومهـار نشـده
پیچشی تقسیم کرد. از نظر این محقق سازه هایی که در حد نهـایی ، المانهـای مقـاوم جـانبی آنهـا در
جهت عمود بر تاثیر زلزله ، سختی پ یچشی برای سازه تامین نمایند مهار شده پیچشی می باشـند. ایـن
محقق ضوابط پیچشی آیین نامه های لرزه ای که بر مبنای روشهای استاتیکی می باشـند را نامناسـب
دانسته و روشهای دیگر برای توزیع مقاومت در بین عناصر باربر جانبی پیشنهاد نموده است. در ادامـه
ایشان به بررسی رفتار سازه های نامتقارن تحت اثر مولفه مایل زلزله پرداخته ونتیجه گرفته اسـت کـه
در این حالت میزان تقاضای شکل پذیری المانها کمتر از حـالتی اسـت کـه زلزلـه در جهـات اصـلی
ساختمان تاثیر نماید اما در این حالت ممکن است ساختمان دچار دورانهای بزرگتر گـردد . او پیشـنهاد
کرد که بهتر است در طراحی سازه های نامتقارن با تعبیه المانهایی که در حد نهایی الاستیک باقی مـی
مانند میزان تغییر شکلهای پیچشی سازه را محدود کرد.
تا سال 1998 تقریبا تمامی مطالعات انجام شده برروی سازه های نامتقارن بر ایـن فـرض اسـتوار
بود که سختی المانهای سازه ای مستقل از مقاومت آنها می باشد و درنتیجه در خـلال طراحـی محـل
مرکز سختی ومیزان خروج از مرکزیت سختی ثابت می باشد. اما مطالعاتی در سالهای 1998 تـا 2000
انجام شد نشان داد که در بسیاری از المانهای سازه ای کـه امـروزه در سـاختمانها بکـار مـی رونـداز
جمله المانهای بتن مسلح این فرض صحیح نمی باشد،براین اساس پالی در ادامـه مطالعـات خـود بـه
بررسی رفتار پیچشی سازه های مهار شده ومهار نشده نامتقارنی که دارای این نوع المانهـا مـی باشـند
پرداخت. او نتیجه گرفت که دراین سازه ها بحرانـی تـرین المـان، دورتـرین المـان بـاکمترین میـزان
تغییرمکان حد جاری شدن میباشد ومهمترین عامل کـه رفتـار پیچشـی سـازه را کنتـرل مـی نمایـد
خروج از مرکزیت مقاومت می باشد که می بایست با بررسی و تشخیص مکانیسـم مناسـب پیچشـی
مقدار آن تغیین گردد. اکر چه کاهش ویا حذف خ روج از مرکزیت مقاومت لزوما سـبب بهبـود رفتـار
پیچشی سازه نمی گردد.همچنین پالی استراتژی توزیع مقاومت آیین نامه ها را مناسب تشخیص نداد
19
وپیشنهاد نمود تا به جای آن از توزیع مقاومت دلخواه با توجـه بـه شـرایط سـاختمان در حـد نهـایی
استفاده شود.
مایسلیماج و سو در سال [16] 2002 به بررسی آرایشهای متفاوت مراکز سختی ، مقاومت وجـرم