پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و محافظه کاری حسابداری

دانلود پایان نامه
قلمرو موضوعی هر تحقیق زمانی دارای اهمیت است که از جنبه‌ی کاربردی بودن و ایجاد ثروت، برای بهره برداران از آن مفید و اثرگذار باشد. از نظر موضوعی چارچوب موضوع تحقیق به بررسی تاثیر الزامات قانونی بر محافظه کاری حسابداری در قبل و بعد از اجرایی شدن دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ دیماه 1386 در بین نمونه ای مورد مطالعه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی:
دوره زمانی مورد نظر این تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1388 بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بازه زمانی تحقیق دو سال قبل از تاریخ دیماه 1386و دو سال بعد از این تاریخ می باشد.
1-13- واژگان کلیدی
محافظه کاری:
عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود (گیولی و هین، 2000).
محافظه کاری شرطی:
محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. در مدل احمد و دولمان(2007) با الهام از مدل گیولی وهاین (2000) بر اقلام تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیانی دارد و بیانگر محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند.
محافظه کاری غیر شرطی:
محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها بواسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. در مدل احمد و دولمان (2007) با الهام از مدل بیور و رایان (2000) بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأکید شده و بیشتر رویکرد ترازنامه ای دارد و بیانگر محافظه کاری غیرشرطی است. این محافظه‌کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است.
الزامات قانونی:
قانون عبارت از قاعده ی کلی و الزام آوری است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر جوانب گوناگون زندگی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف نهاد وضع کننده آن تضمین می شود. مواردی که طبق قانون باید توسط افراد مشمول قانون اجرا گردد الزامات قانونی نامیده می شود.
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار:
در این تحقیق الزامات قانونی هدف گذاری شده دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است. دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران: این دستورالعمل، در اجرای مادۀ 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و مادۀ 16 آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 3/4/1386 هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ 1/10/86، در 61 ماده، 20 تبصره و 5 پیوست، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
1-14- ساختار پایان نامه
این تحقیق از 5 فصل تشکیل شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق است که در آن به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. سپس متغیرها و فرضیه‌ی تحقیق معرفی شد و پس از آن روش، جامعه آماری و قلمرو تحقیق تشریح شد و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی ارائه گردید.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق است که در آن ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد.
فصل سوم: روش شناسی تحقیق است که در آن به روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه تحقیق پرداخته شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها است که در آن به توصیف داده های جمع آوری شده و تحلیل آماری داده‌ها و نتیجه کلی در خصوص آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شده است.
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق می‌باشد که در آن یافته های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق، جهت تحقیق ‌های آتی ارائه گردیده است.
در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده است.
فصل دوم
مبانی نظری
و تحقیقات پیشین