پایان نامه ارشد درباره سوابق تجربی، پیشرفت

دانلود پایان نامه

 • مفید بودن حرکتی موجب مفید بودن در زبون می شه . زبون یا نظام ظاهری هر فرد بازتابی از سوابق تجربی اونه ازینرو کارایی حرکتی عامل تعیین کننده ای در پیشرفت کارآیی زبانه .
 • [1]  energy

  [2] Stress threshold

  [3] Homeostasis

  [4] Glenn Doman

  [5] Garl Delacato

  [6] Widely publicized

  [7] ontogeny

  [8] phylogeny

  مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره پوشش گیاهی و هیدرولوژی