پایان نامه ارشد با موضوع پایداری و نیکل

دانلود پایان نامه
ارتقاءدهنده به موادی اطلاق می شود که به خودی خود فعالیت کاتالیزوری ندارند، اما اجازه میدهند که فاز فعال در ماکزیمم ظرفیت خود کار کند. مکانیزم عمل این مواد کاملاً درک نشده است. اما وظیفهی یک ارتقاءدهنده مشخص شده است.
1- از رشد ذرات کوچک فاز فعال در طی کاربرد جلوگیری میکند. این وظیفه را آلومینا در کاتالیزورهای آهن برای سنتز آمونیاک و در کاتالیزورهای نیکل برای رفورمینگ هیدروکربنها با بخار به عهده دارد.
2- ارتقاءدهنده الکترونی در فاز فعال حل شده و خاصیت الکترونی آن را نغییر می دهد، این نقش را اکسید پتاسیم در کاتالیزورهای سنتز آمونیاک به عهده میگیرد.
3- ارتقاءدهندههای مقاوم در برابر مسمومکنندهها از فاز فعال در برابر مسمومیت توسط ناخالصی واکنشگرها یا ایجاد محصولات جانبی حفاظت میکنند. بنابراین یکی از اثرات مربوط به استفاده از رنیوم در کاتالیزورهای پلاتین / آلومینا برای رفورمینگ نفت، حفاظت از پلاتین در برابر خسارات ناشی از رسوب کربن است. یک کاتالیزور ممکن است فقط شامل یک فاز فعال و یک یا بیش از یک ارتقاءدهنده باشد.
پایه
موادی هستند که بدنهی کاتالیزور را تشکیل داده و ترکیبات فعال روی آنها قرار میگیرند. در واقع وسیلهای برای حمل فاز فعال و ارتقا دهندههای موجود میباشد. که در اغلب موارد فعالیت کاتالیزوری ندارند .موادی که به عنوان پایههای با سطح زیاد کاربرد وسیعی پیدا کردهاند عبارتند از: آلومینا، سیلیکاژل و کربن فعال. مواد دیگری به عنوان پایههای با سطح کم نیز مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از: -آلومینا ومولیت (آلومینا-سیلیکا)[۱۲].
۶-۱-فاکتورهای انتخاب پایه کاتالیزور
فاکتورهایی که در انتخاب پایه کاتالیزور باید رعایت گردد:
1- امکان فعالیت کاتالیزوری
2- چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن خصوصیات مواد فعال کاتالیزوری توسط پایه
3- مساحت سطح، حجم منافذ و تولید آنها
4- گرمای ویژه و هدایت حرارتی
5- اندازه ذرات، دانسیته، مقاومت در مقابل ساییدگی، فشار و شرایط واکنش شیمیایی.

مطلب مرتبط :   رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری

الف-مزایای استفاده از کاتالیستهای پایهدار
برخی دلایل به کارگیری پایه، در زیر آمده است:
1- افزایش سطح ترکیبات فعال کاتالیزور و در نتیجه افزایش فعالیت
2- افزایش پایداری کاتالیزور و همچنین افزایش گزینش پذیری
3- کاهش حساسیت نسبت به سموم
4- کمک به پخش و انتقال حرارت و در نتیجه ممانعت از کلوخه شدن[۱۳].
در کاتالیستهای پایهدار مکان فعال روی یک پایه قرار گرفته که پایه نقش نگهدارنده دارد و در بعضی از موارد پایه خود نیز می تواند نقش کاتالیستی داشته باشد. یکی از دلایل استفاده از کاتالیستهای پایهدار مسالهی اقتصادی است. زیرا فلزاتی مانند Pt، Ir و … گران قیمت بوده و استفاده از مقادیر زیاد آنها در یک راکتور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشند[۱۴].
پایههایی که مورد استفاده قرار میگیرند دارای خلل و فرجهای زیادی هستند و اجازه میدهند فازی که به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار میگیرد، در این محلها پخش شده و سطح بیشتری در دسترس قرار گیرد. در بیش تر کاتالیستهای متداول سطح خارجی کاتالیست نسبت به سطح داخلی آن بسیار ناچیز میباشد. بنابراین نقش خلل و فرجهای پایه این است که از طریق در دسترس قرار دادن سطح بیشتر باعث افزایش خاصیت کاتالیستی میشوند[۱۴].
ب-آلومینا
در این تحقیق پایهی کاتالیست مورد استفاده آلومینا می باشد. آلومینا(اکسید آلومینیوم)، دارای فرمول شیمیایی Al2O3 است که خود در انواع مختلف ساختارهای انتقالی موجود است.
– Alumina یک مادهی مهم در صنعت است و به عنوان پایه کاتالیست برای خود پیشران و کاتالیستهای صنعتی(برای مثال، تولید مواد شیمیایی خوب و حجیم و به عنوان یک کاتالیست در تبدیل هیدرو کربن برای تصفیه کردن نفت خام) استفاده شده است[۱۵].
تهیه گاما آلومینا