پایان نامه ارشد با موضوع نیکل و اطلاعات

دانلود پایان نامه
شکل۱-۳-طیف XRD پایه گاما آلومینا.
پیکهای گاما آلومینا با O در شکل نشان داده شده است. در شکل(۲-۳) طیف XRD کاتالیست ۱۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا آورده شده است.
شکل۲-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۱۰ درصد فلز فعال (کاتالیست B).
پیکهای IrO2 با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۳۴/۵۲۸۸ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. پراش(انعکاس) در ۳۴/۵ = θ۲ با صفحهی اکسید ایریدیوم(۱۰۱) تطابق دارد. در شکل(۳-۳) طیف XRD کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا آورده شده است.
شکل۳-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۲۰ درصد فلز فعال (کاتالیست C).
پیکهای IrO2 با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۳۴/۳۷۸۴ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. در شکل(۴-۳) طیف XRD کاتالیست ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا آورده شده است.
شکل۳-۴-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۳۰ درصد فلز فعال (کاتالیست D).
پیکهای IrO2 با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۳۴/۴۵۶۰ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. درشکل (۵-۳) نمودار مقایسهای XRD نمونههای B، C و D نشان داده شده است.
شکل۵-۳-طیف XRD، مقایسه ۳ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 (کاتالیستهایB،C و D).
تیزترین پیک در ناحیه حدود ۳۴ درجه وجود دارد. که از این پیک برای محاسبات در رابطه شرر استفاده میشود. طبق نتایج حاصل در اثر اضافه شدن میزان ایریدیوم(افزایش لودینگ) پیک تیز در ۳۴ درجه تیزتر و بلندتر میشود. در شکل(۶-۳) طیف XRD کاتالیست ۱۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا بعد از تست آورده شده است.
شکل۶-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۱۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیست B1).
پیکهایIr با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۴۰/۷۵۶۵ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. پراش(انعکاس) در موقعیت حدود ۴۰ = θ۲ با صفحهی ایریدیوم(۱۱۱) تطابق دارد. در شکل(۷-۳) طیف XRD کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا بعد از تست آورده شده است.
شکل۷-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۲۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیست C1).
پیکهایIr با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۴۰/۵۹۲۷ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. در شکل(۸-۳) طیف XRD کاتالیست ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا بعد از تست آورده شده است.
شکل۸-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۳۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیست D1).
پیکهایIr با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۴۰/۵۶۸۵ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. درشکل (۹-۳) نمودار مقایسهای XRD نمونههای B1، C1 و D1 نشان داده شده است.
شکل۹-۳-طیف XRD،مقایسه ۳ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 بعد از تست(کاتالیستهایB1،C1 و D1).
تیزترین پیک در ناحیه حدود ۴۰/۵ درجه وجود دارد. که از این پیک برای محاسبات در رابطه شرر استفاده میشود. طبق نتایج حاصل در اثر اضافه شدن میزان ایریدیوم پیک تیز در ۴۰/۵ درجه تیزتر و بلندتر میشود. بعد از تست، دیگر پیکهای IrO2 مشاهده نمیشوند و در طیفهای مربوطه پیکهای Ir تشخیص داده میشوند. در واقع قبل از شروع تست راکتوری، عملیات احیا صورت گرفته است و IrO2 به Ir تبدیل گشته است. در شکل(۱۰-۳) پیک مربوط به کاتالیست ساخته شده با نمک IrCl3 آورده شده است.
شکل۱۰-۳-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۱۰ درصد فلز فعال (کاتالیست I).
پیکهای IrO2 با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۳۴/۵۹۱۹ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. در شکل(۱۱-۳) طیف XRD مربوط به کاتالیست ساخته شده با نمک IrCl3 بعد از تست آورده شده است.
شکل۳-۱۱-طیف XRD، Ir/γ-Al2O3با ۱۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیست I1).
پیکهایIr با نشان داده شده است. تیز ترین پیک در ناحیه ۴۰/۷۴۰۳ دیده میشود که از اطلاعات این پیک در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده گردیده است. در شکل(۱۲-۳) نمودار مقایسهای XRD کاتالیست ایریدیوم بر پایهی آلومینا که با نمک اولیهIrCl3 آماده شده(I و I1 ) آورده شده است.
شکل۱۲-۳-طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 قبل و بعد از تست(کاتالیستهایI و I1).
تیزترین پیک در کاتالیست قبل از تست در ناحیه ۳۴/۵ و بعد از تست در ناحیه ۴۰/۷ دیده میشود. این بدان علت است که قبل از تست، اکسید ایریدیوم و بعد از تست ایریدیوم وجود دارد. در شکل (۱۳-۳) طیف XRD ۴ کاتالیست E،F ،G وH آورده شده است.
شکل۱۳-۳-طیف XRD، مقایسه ۴ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 (کاتالیستهایE،F ، G و H).
تیزترین پیک در ناحیه حدود ۳۴ درجه وجود دارد. که از این پیک برای محاسبات در رابطه شرر استفاده میشود. طبق نتایج حاصل شدت پیک نمونه G در ۳۴ درجه تیزتر و بلندتر شده است. تیزترین پیک برای نمونههای E،F ،G و H به ترتیب در نواحی ۳۴/۵۰۲۵ ، ۳۴/۵۶۲۸ ، ۳۴/۴۹۲۹ و ۳۴/۵۳۲۹ قرار دارد. در شکل(۱۴-۳) طیف XRD کاتالیست دو فلزی ایریدیوم-نیکل بر پایه آلومینا با ۱۰ درصد ایریدیوم و ۲۰ درصد نیکل آورده شده است.