پایان نامه ارشد با موضوع میزان بارگذاری و نیکل

دانلود پایان نامه

به منظور بررسی کارایی کاتالیست در تجزیه هیدرازین، چندین تست انجام شد که در این تستها اثر میزان فلز بارگذاری شده و دما مورد بررسی قرار گرفت.
عملکرد کاتالیست در تجزیهی کاتالیستی هیدرازین با میزان حدود ۰/۲ گرم معادل با ۴ میلیمتر گرانولهای قرار گرفته در راکتور و در دمای پیرامون ۱۰۰ و ۴۰ درجهی سلسیوس و میزان خوراک ورودی حدود ۱/۵ میلیلیتر تست گردید. میزان راندمان واکنش تجزیه هیدرازین به صورت زیر محاسبه میشود.
(۲-۳)
۱۰۰×= راندمان
۱m = گرم خوراک ورودی به راکتور
۲m = گرم خوراک تجزیه نشده موجود در تله
میزان گرم ۱m با استفاده از میلیلیتر خوراک ورودی و دانسیتهاش بدست آمد. برای بدست آوردن میزان گرم ۲m از جذب حاصل از آنالیز UV و غلظت محاسبه شده، استفاده شد.
۱-۱۲-۳-شرایط عملیاتی هنگام تست راکتوری
از آنجایی که احیای کاتالیست قبل از انجام تست راکتوری صورت میپذیرد، بررسی شرایط احیا نیز ضروری به نظر میرسد. وقتی گرانولهای کاتالیستی در راکتور قرار گرفتند دمای کوره روی ۴۰۰ درجه سلسیوس با سرعت/min ۵ و زمان ماندگاری ۴ ساعت تنظیم گردید. با اعمال دما گاز هیدروژن با میزان جریان حدود cc/min ۱۰۰ از بستر کاتالیستی عبور داده شد. با توجه به نتایج حاصل از TPR، احیا در دمای ۲۴۰ درجهی سلسیوس اتفاق میافتد. از آنجایی که دمای کوره برای احیا روی ۴۰۰ درجه سلسیوس تنظیم شده است پس اطمینان حاصل میشود که احیا به صورت کامل اتفاق افتاده است.
شرایط عملیاتی احیا برای کاتالیستهای دو فلزی ایریدیوم-نیکل کمی متفاوت است. دمای کوره ۵۰۰ درجه سلسیوس با سرعت /min ۵ و زمان ماندگاری ۴ ساعت تنظیم گردید.
به منظور بررسی اثر میزان بارگذاری فلز، میزان گرم کاتالیست مورد استفاده در هر تست، ثابت بود. از آنجایی که عملیات احیا قبل از تست راکتوری صورت گرفت دما تا حدود ۴۰۰ درجه سلسیوس بالا رفته بود. پس اجازه داده شد دما تا دمای عملیاتی(oC۱۰۰) پایین آید. وقتی دما به حدود ۱۰۰ درجه سلسیوس رسید، تست با عبور هیدرازین آغاز شد. تست دیگری نیز به منظور بررسی اثر دما طراحی شد که تست در دمایی پایینتر، حدود ۴۰ درجه نیز انجام گیرد.
۲-۱۲-۳-نتایج حاصل از انجام تست راکتوری و آنالیز UV
نتایج تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیستهای B، C، D و I در جدول (۱۱-۳) آورده شده است.
جدول۱۱-۳-شرایط تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیستهای B، C، D و I.
تست
کاتالیست
میزان کاتالیست موجود در بستر(g)
دمای بستر هنگام شروع ()
راندمان مرحله ۱ واکنش (درصد)
راندمان مرحله ۲ واکنش (درصد)
۱
B ( %۱۰)
۰/۲۰۲
۹۹/۷
۱۰۰
۹۹/۶۲۸