پایان نامه ارشد با موضوع طول موج و مقایسه

دانلود پایان نامه
باقیمانده از تست ۲
۴۵
۱۰۰
۹۹/۸۱۴
۷
D
باقیمانده از تست ۳
۴۶/۳
۱۰۰
۹۹/۵۸۵
۸
I
باقیمانده از تست ۴
۴۹/۷
۱۰۰
۹۹/۹۲۶
جدول (۱۱-۳) راندمان واکنش برای تست های راکتوری ۳ کاتالیست با میزان فلز ۱۰، ۲۰ و۳۰ درصد، با نمک اولیه H2IrCl6 و کاتالیست ۱۰ درصد وزنی ساخته شده با نمک اولیهی IrCl3 را نشان میدهد. تفکیک راندمان دو مرحله بر اساس میزان آمونیاک و هیدرازین باقیمانده در تله صورت گرفت. بعد از پایان یافتن هر تست از تله نمونه گیری بعمل آمد. پس از آماده سازی نمونه مورد نظر تست UV انجام گردید که جذب هیدرازین در طول موج مشخص صفر بوده است. میزان غلظت هیدرازین برای هر ۴ کاتالیست صفر بوده است. این نشان میدهد که مرحله اول تجزیه هیدرازین به آمونیاک و نیتروژن به خوبی انجام شده است. برای تعیین میزان آمونیاک موجود در تله نیز پس از نمونه گیری تست UV انجام گردید. مقایسهی راندمان تست کاتالیست B و C در جدول (۱۱-۳) نشان میدهد که با افزایش میزان فلز از ۱۰ به ۲۰ درصد راندمان تجزیه آمونیاک نیز افزایش ناچیز یافته است. اما راندمان کاتالیست D در مقایسه با B مقدار ناچیزی کمتر شده است. انتظار بر این بوده است که با افزایش مقدار فلز از ۲۰ به ۳۰ روند افزایش راندمان مشاهده گردد. با این حال میتوان کاهش راندمان را به دلیل ایجاد پدیدهی پس زنی گاز ربط داد. در حین انجام تست راکتوری و عبور هیدرازین به دلیل گرفتن سوراخهای صفحه راکتور(بستر کاتالیستی) جریان به عقب پس زده شد که نمیتوان اثر این پدیده را بر روی نتیجه تست نادیده گرفت. به دلیل انسداد سوراخها و پسزنی جریان ممکن است تجزیه به خوبی صورت نگیرد. با این وجود نمیتوان با یک کاهش ناچیز در راندمان کاتالیست با مقدار فلزی ۳۰ درصد، کاتالیست ۲۰ درصد را به عنوان بهترین انتخاب نمود. البته هدف ما حصول راندمان مناسب در تجزیه هیدرازین است که هر ۳ کاتالیست راندمان خوبی دارند.
با توجه به اعداد جدول(۱۱-۳)، راندمان تجزیه آمونیاک در دمای پایین نیز راندمان مناسبی است. اما مقدار ناچیزی کاهش دارد. که این کاهش میتوان ۲ علت عمده داشته باشد. یکی از دلایل این است که تجزیه آمونیاک واکنشی گرماگیر است و یک منبع برای تامین این گرما دمای اولیهی خود بستر کاتالیستی میباشد که در دمای بالاتر بستر کاتالیستی، انتظار بر این است که راندمان بهتری گرفته شود و دلیل دیگر این است که تست دوم صورت گرفته در دمای پایینتر از همان کاتالیست استفاده شده در مرحله قبل انجام گرفته و به دلیل رهایش مقداری فلز از سطح کاتالیست از فعالیتش به میزان جزئی کاسته شده و در نتیجه عوامل واکنشگر هیدرازین با فلز کمتری در تماس خواهند بود و میزان تجزیه و در نهایت راندمان افت میکند. اما در همینجا یادآوری این نکته الزامیست که همین افت ناچیز دلیلی بر فعالیت خوب کاتالیستهای ایریدیوم میباشد که بعد از استفاده نیز فعالیتش به میزان کمی کاسته شده است و دوباره قابل به کارگیری شود. در جدول (۱۲-۳) شرایط تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیستهای K و L آورده شده است.
جدول۱۲-۳- شرایط تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیستهای K و L.
تست
کاتالیست
میزان کاتالیست موجود در بستر(g)
دمای بستر هنگام شروع ()
راندمان مرحله ۱ واکنش (درصد)
راندمان مرحله ۲ واکنش (درصد)
۱