پایان نامه ارشد با موضوع بهترین روش و استاندارد

دانلود پایان نامه
-جرم مولکولی: g/mol۴۶/۰۷
-شماره محصول: ۱.۰۰۹۸۶.۲۵۰۰
-فنول: فنول مورد استفاده ساخت شرکت Merck است.
-جرم مولکولی: g/mol۹۴/۱۱
-شماره محصول: ۱۰۸-۹۵-۲
-هیدروکسید سدیم: هیدورکسید سدیم مورد استفاده ساخت شرکت Merck است.
-جرم مولکولی: g/mol۴۰
-شماره محصول: ۱.۰۶۴۹۸.۱۰۰۰
-دی متیل آمینو بنزالدهاید(DAB) : دی متیل آمینو بنزالدهاید مورد استفاده ساخت شرکت Merck است.
-سدیم هیپوکلریت: از سدیم هیپو کلریت ۵ % استفاده شد.
-هیدرازین هیدرات: برای ساختن محلول استاندارد هیدرازین(منحنی کالیبراسیون) از هیدرازین هیدرات ۴۸ % استفاده گردید.
-آمونیوم هیدروکسید: برای ساختن محلول استاندارد آمونیاک(منحنی کالیبراسیون) استفاده گردید. این ماده ساخت شرکت Merck است. مشخصاتش در ادامه آورده شده است.
-درصد: ۲۵ درصد
-دانسیته: kg۰/۹۱ L = ۱
-شماره محصول: ۵۴۳۲.۱
۲-۲-تجهیزات مورد استفاده
تجهیزات و وسایل به کار رفته را میتوان در سه مرحله مجزا( ساخت کاتالیست، تست راکتوری کاتالیست و آنالیز محصولات) مورد بررسی قرار داد.
الف-تجهیزات مورد استفاده در ساخت کاتالیست
در حین ساخت کاتالیست علاوه بر وسایلی مانند پیپت، بشر، بالن، پوآر تجهیزاتی مثل آون، کوره و… استفاده شده است.
۱-آون: از آون ساخت شرکت Memmert برای خشک کردن کاتالیست صورت گرفت. این آون قابلیت ایجاد دما حداکثر تا ۲۸۰ درجه سلسیوس را دارد.
۲-کوره: از کوره Andre برای کلسیناسیون کاتالیست در مرحله آخر ساخت استفاده گردید. این کوره قابلیت ایجاد حداکثر دما تا ۱۰۰۰ درجه سلسیوس را دارد.
علاوه بر این تجهیزات، برخی وسایل آزمایشگاهی دیگر در طی ساخت کاتالیست به کار رفت: بالن در حجمهای مختلف، پیپت، بشر به حجم ۱۰ میلیمتر در مرحله ساخت محلول آغشتهسازی، ترازو و … .
ب-تجهیزات مورد استفاده در مرحله تست کاتالیست
در مرحله تست کاتالیست علاوه بر ظرف تله، مگنت، مخزن هیدرازین(شبیه بورت)، همزن، اتصالات شیشهای و پلاستیکی(شلنگ)، تجهیزاتی همچون کپسول گاز آرگون، ژنراتور هیدروژن، راکتور کوارتزی، کوره، ترموکوپل، کنترل کننده دمایی کوره و راکتور استفاده شده است. مشخصاتشان در ادامه آورده شده است. سیستم تست کاتالیست در شکل(۱-۲) آورده شده است.
شکل۱-۲-سیستم تست راکتوری مورد استفاده در این تحقیق.
۱-هیدروژن ژنراتور: این دستگاه با مدل PH 200ساخت شرکت Peak Scientific میباشد. فرآیند الکترولیز منجر به تولید هیدروژن میشود. الکترولیز بهترین روش تولید هیدروژن با خلوص بالا است. مهمترین قسمت ژنراتور سل الکترولیز است جایی که واکنش الکترولیز اتفاق میافتد. این قسمت شامل دو الکترود(آند و کاتد) است، به طوریکه توسط غشای تعویض یون از هم جدا شدهاند]۴۲[. مشخصات تکنیکی دستگاه در جدول(۴-۲) آمده است.