پایان نامه ارشد با موضوع انجام آنالیز و نرم افزار

دانلود پایان نامه
جدول۱۰-۳-درصد وزنی ایریدیوم موجود در کاتالیست.
درصد وزنی
کاتالیست
۵۸/۱۴
B
۶۸/۰۲
C
۸۱
D
نسبت درصد وزنی ایریدیوم به درصد وزنی آلومینیوم در ۳ کاتالیست B، C و D به ترتیب ۱/۳۹، ۲/۱۳، ۴/۲۷ بدست آمده است. روندی افزایشی مشاهده میگردد.
در ادامه تصاویر طیفبینی پخشی انرژی برای ۳ کاتالیست B، C و D به ترتیب در شکلهای (۲۲-۳)، (۲۳-۳) و (۲۳-۳) آمده است.
شکل۲۲-۳- تصویر طیف بینی پخشی انرژی برای کاتالیست B.
شکل۲۳-۳-تصویر طیف بینی پخشی انرژی برای کاتالیست .C
شکل۲۴-۳-تصویر طیف بینی پخشی انرژی برای کاتالیست .D
این تصاویر قرارگیری فلز ایریدیوم بر پایه آلومینا را تائید میکنند.
۱۰-۳-نتایج حاصل از آنالیز TPR
ابتدا گاز هلیوم با یک برنامهریزی دمایی، عبور داده شد در ادامه گاز هیدروژن نیز با اعمال یک برنامهریزی دمایی عبور داده شد.
در شکل(۲۵-۳) نتیجه آنالیز TPR برای کاتالیست ایریدیوم بر پایه آلومینا نشان داده شده است. در این شکل تنها یک پیک اصلی مشاهده میشود. پیک را به تبدیل IrO2 به Ir نسبت میدهند که در دمای ۲۴۰ درجه سانتیگراد به ماکزیمم خود میرسد و پیک تیزی میباشد. میزان مصرف هیدروژن حین فرآیند احیا با برنامهریزی دمایی، ۴۶۹۰ میکرومول به ازای هر گرم کاتالیست بدست آمده است.
شکل۲۵-۳-منحنی TPR مربوط به کاتالیستC.
۱۱-۳-نتایج حاصل از آنالیز TEM
قبل از انجام آنالیز، مقداری نمونه پس از رقیق کردن با اتانول به مدت ۵ دقیقه در اولتراسونیک حمامی قرار داده شد. سپس روی گرید دارای فیلم کربنی ریخته شد و در نهایت در مجاورت هوا خشک گردید. فرآیند خشک کردن در دمای اتاق انجام شده و هیچگونه حرارتی به نمونه داده نشده است. پس از حداقل دو دقیقه و اطمینان از خشک شدن گرید، گرید برای تصویربرداری مورد استفاده قرار گرفت. در شکل(۲۶-۳) تصویر TEM کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم قبل از تست آورده شده است.
شکل۲۶-۳-تصویر TEM کاتالیست C قبل از تست.
بخشهای تیرهتر(نقاط سیاه) ذرات اکسید ایریدیوم را نشان میدهد. همانطوری که در شکل(۲۶-۳) مشاهده میشود ذرات به خوبی پراکنده شدهاند و توزیع خوبی مشاهده میشود. در بخشی از تصویر دیده میشود که برای ذرات اگلومره شدن اتفاق افتاده است. اندازه ذرات در حد نانواند. میانگین قطر ذرات حدود ۱۲/۵ نانومتر و با حداقل قطر ۴/۳ نانومتر و حداکثر قطر ۶۴/۵ نانومتر با استفاده از نرم افزار digimizer بدست آمده است. در شکل(۲۷-۳) تصویر TEM کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بعد از تست آورده شده است.
شکل۲۷-۳-تصویر TEM کاتالیست C بعد از تست.
این شکل نشان میدهد که رفتار ذرات بعد از انجام واکنش نیز تغییر چندانی نکرده است. میانگین قطر ذرات حدود ۱۲ نانومتر و با حداقل قطر ۳/۸ نانومتر و حداکثر قطر ۴۱/۶ نانومتر با استفاده از نرم افزار digimizer محاسبه شده است. میزانی از ایریدیوم را بعد از تست از دست دادهایم و کاهش چندانی در اندازه ذرات نداریم.
۱۲-۳-نتایج حاصل از انجام تستهای راکتوری