پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات و مقالات

دانلود پایان نامه

۳-۳-ساخت کاتالیست
هدف ساخت کاتالیست ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر روی پایهی گاما آلومینا است، به
طوریکه در نهایت مقدار مشخصی کاتالیست تولید گردد. به عنوان نمونه، میزان کل کاتالیست ۰/۸ گرم تعیین میگردد که از این میزان، برای کاتالیست ۱۰ درصد وزنی ایریدیوم، ۱۰ درصدش متعلق به ایریدیوم و ۹۰ درصدش متعلق به آلومیناست.
برای ساخت هر نمونه، با انجام محاسبات، میزان نمک مورد نیاز برای انحلال در آب مقطر بدست میآید. محلولهای آغشته سازی حداقل یک شبانه روز قبل از مرحله تلقیح تهیه میشوند. برای اضافه کردن آب به نمک باید به ۲ مساله توجه داشت: اول اینکه میزان آب با توجه به حجم تخلخل آلومینا اضافه گردد. دوم اینکه با توجه به استفاده از اسید کلریدریک، مقدار استفاده شده از این محلول نیز در محاسبات میزان آب مصرفی در نظر گرفته شود.
در اطلاعات گرفته شده از شرکت فروشنده گاما آلومینا، میزان تخلخل cm3/g ۰/۵ گزارش شده است. با توجه به نتایج تست BET که در جدول (۹-۳) آمده است میزان تخلخل cm3/g ۰/۴۹۰۷ بدست آمده است. با توجه به اینکه در تست مذکور فقط چند دانه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتهاند و دو عدد نیز به هم نزدیکاند، پس همان cm3/g ۰/۵ به عنوان حجم تخلخل در نظر گرفته شد. این عدد نشان میدهد که حجم تخلخل یک گرم آلومینا برابر با ۰/۵ سی سی است. پس از ضرب میزان پایهی مورد استفاده در ۰/۵ ، حجم تخلخل پایه بدست آمد. از اسید کلریدریک به عنوان اسید رقیب استفاده شده است. برای بدست آوردن میزان اسید کلریدریک مصرفی از اطلاعات موجود در مقالات استفاده شده است. میزان اسید مصرفی با توجه به مقدار پایه آلومینای بکار رفته تعیین گردید.
پس از محاسبات، پایههای آلومینا در تماس با محلول نمک قرار گرفتند. در ادامه دانهها در آون با دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس به مدت ۱۶ ساعت قرار گرفتند. به منظور عملیات کلسیناسیون درون کوره قرار داده شدند. دانهها در کوره تحت دمای ۳۸۰ درجه به مدت ۲ ساعت قرار گرفته بودند. پس از خروج از کوره و پایان عملیات کلسیناسیون، وزن شدند.
ساخت کاتالیست ۲۰ % طبق همین منوال است. برای ساخت این کاتالیست از دو محلول شامل ۱۰ % فلز استفاده شد، بدین صورت که پس از پایان مرحله اول یعنی خروج از کوره و اتمام کلسیناسیون، دانهها در محلول ۱۰ % تازه دوم ریخته شدند و مراحل تکرار شد. برای ساخت کاتالیست ۳۰ %، ۳ مرحله متوالی انجام پذیرفت. مشخصات ۳ کاتالیست B، C و D در جدول(۱-۳) آورده شده است.
جدول۱-۳-مشخصات ساخت ۳ کاتالیست B، C و D ساخته شده.
کاتالیست
B
C
D
میزان کاتالیست هدف تئوری(گرم)
۰/۸
۰/۹
۰/۸
میزان کاتالیست بعد از کلسیناسیون(گرم)
۰/۸۲۰
۰/۹۱۸
۰/۸۶۲
میزان پایه مورد استفاده(گرم)
۰/۷۲۰
۰/۷۲۰
۰/۵۶
درصد ایریدیوم موجود در کاتالیست بعد از کلسیناسیون
۱۰/۴۴%