ویژگی های محیطی و گسترش افقی شهر

دانلود پایان نامه
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف عملیاتی مفاهیم
گردآوری اطلاعات
آزمون پرسشنامه
مراجعه به محل و تکمیل
تکمیل پرسشنامه
استخراج و دسته بندی اطلاعات
تبیین ویژگی های روستای فیلستان
ویژگی های محیطی_کالبدی
ویژگی های اقتصادی_اجتماعی
تحلیل داده ها د ارائه ی یافته ها
تبیین و تحلیل نقش خزش شهری در تغییرات کالبدی- فضایی روستا
آزمون فرضیه
نتیجه گیری، ارائه ی یافته ها و پیشنهادات تحقیق
اهداف تحقیق
مبانی نظری تحقیق
دیدگاه حاکم بر تحقیق
مدل تحلیل تحقیق
روشها و تکنیک های تحلیل
فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق
4-1- مقدمه
در این مطالعه خزش شهری در این مطالعه درواقع پراکندگی و گسترش نامنظم اجزای کلان‌شهر تهران است که در روستاهای پیرامون و بخصوص در روستاهای منطقه پاکدشت روی داده است. روستای فیلستان یکی از روستاهای تأثیرپذیر از این فرآیند شهری است. در این فصل کوشیده‌ایم با استفاده از دو عامل اقتصادی و جمعیتی این روند را بررسی کنیم. به روش داده‌ها و آمار معتبر و روش پرسش‌نامه به انجام رسانیده ایم. در شیوه‌ی اول آمار سال‌های مختلف سرشماری و تأثیرپذیری روستا ازاین‌روند تغییر جمعیتی مورد کنکاش قرارگرفته است و سپس در شیوه‌ی پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری، خزش شهری و تاثیر آن بر روستای فیلستان ثابت کرده‌ایم. در پایان این فصل با استفاده از روش هلدرن این تحول را ثابت کرده‌ایم.
4-2- کلانشهر تهران و تاثیرات آن بر حوزه پیرامونی
در ایران، تحولات کالبدی- فضایی پیرامون کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و حتی شهرهای میانی کشور نشان می‌دهد تا زمانی که عوامل درون‌زا و نیروهای محلی تعیین‌کنندۀ رشد شهر بوده، زمینِ شهری کفایت کاربری‌های متعارف شهری را نموده و فضای شهر، حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، به نحوی ارگانیک سامان می‌یافته است، اما از زمانی که درآمدهای نفتی در اقتصاد عمومی کشور تزریق و همراه با ترغیب شهرگرایی، سرمایه‌گذاری در اراضی شهری به نحوی شتابان شدت گرفت، مبنای رشد شهرها، علیرغم گسترش برنامه‌های شهری، ماهیتی برون‌زا به خود گرفت و درنتیجه، نابسامانی بازار زمین شهری، بلااستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضۀ منفی گسترش افقی شهرها به نحوی روزافزون پدیدار گردید. تداوم این روند در دهههای اخیر، گسترش بی‌تناسب شهرها را به همراه داشته که افزون بر بروز پدیده‌های منفی شهری (حاشیه‌نشینی، فقر و بحران شهری)، بر چشم‌انداز و کالبد عرصه‌های روستایی پیرامونی نیز تاثیرات دامنه‌داری برجای گذارده است. شهرها و کلان‌شهرها در فرآیند رشد فضایی خود، هم به‌صورت عمودی و هم‌افقی، گسترش می‌یابند. درحالی‌که رشد عمودی به فشردگی و تراکم در محیط شهری می‌افزاید، رشد و گسترش افقی آن‌ها پیوسته با تعرض به عرصه‌های پیرامونی همراه است. به سخن دیگر، کلان‌شهر در فرآیند رشد فضایی خود، پس از عبور از آستانه‌های تحمل فشردگی بافت، دیگر قادر به تداوم رشد پیوسته نبوده، به پراکندن سرریز جمعیت و برخی فعالیت‌های خود به پیرامون می‌پردازند. درست است به گسترش خود ادامه می‌دهند. درواقع حجم عظیم روابط و فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی کلان‌شهرها، پیوسته حوزه کارکردی بسیار وسیع‌تری را فراتر از عرصه‌های متعارف پیرامونی، طلب کرده است. در این فرآیند، پدیده‌های نوینی همچون ادغام (الحاق) شهری، خزش و خورندگی چشم‌انداز آورده‌اند که در کنار افزایش بی‌سابقه گروه‌های جمعیتی و تمرکز فعالیت‌ها، با پیامدهای زیستی – محیطی در ابعادی بی‌سابقه همراه شده‌اند.