وکیل، قرارداد، تعهدات، تعهداتی

دانلود پایان نامه
گفته می شود که منشأ قراردادی دارند ولی در مقابل تعهدات قانونی به دسته ای از تعهدات اطلاق می شود که به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود و در واقع همان الزامات خارج از قرارداد هستند. و بعضی موارد تعهداتی را که یک شخص بر عهده دارد آمیزه ای از تعهدات قراردادی و قانونی می باشد و در اینکه این تعهدات قراردادی و قانونی دو چهره از یک تعهد هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند اختلاف نظر وجود دارد و در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد: _ دامنه تعهدات قراردادی شامل تعهدات قراردادی و قانونی می باشد. _ دامنه تعهدات قانونی شامل تعهدات قانونی و قراردادی می باشد. _ دامنه تعهدات قراردادی و قانونی را از هم تفکیک کرده است زیرا از نظر ماهوی با هم تفاوت دارند. نظر اکثریت بر این است که در واقع تعهدات قراردادی و قانونی دو چهره از یک تعهد محسوب می شوند و تعهدات قراردادی هم شامل تعهداتی است که طرفین عقد در قرارداد مشخص می کنند و هم شامل تعهداتی می شود که در قانون آمده است. تعهدات وکیل و موکل هم در عقد وکالت از نوع قراردادی و هم از نوع قانونی می باشد و در اینکه آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل اختلاف ماهوی وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؟ بعضی از حقوق دانان بیان کرده اند که الزامات قانونی وکیل که عمدتاً مربوط به رعایت مال اندیشی در طرح و تعقیب دعوی و التزام به امانت و صداقت و نیز اعمال دقت در انجام وظیفه و استفاده کامل از مهارت های حقوقی خود می باشد، به صورت شروط تبانی در قلمرو تراضی طرفین وارد می شود و حتی در مذاکرات منتهی به تنظیم قرارداد، متعاقدین بدان تکیه می نمایند لیکن چون ضرورتی به درج این قبیل شروط در قرارداد تنظیمی احساس نمی گردد، در سند کتبی توافق طرفین، این شروط دیده نمی شود. وانگهی موکلین همواره با این پیش فرض به وکیل مورد نظر خود مراجعه می نمایند که او مهارت کافی در حرفه تخصصی خود را دارد و صلاحیت علمی و فنی وی به تایید کانون وکلاء نیز رسیده است از سوی دیگر وکیل نیز متقابلاً با آگاهی از وظایف خود، وکالت او را می پذیرد. بنابراین چنانچه وی رعایت مراقبتهای لازم را در انجام امور موضوع وکالت ننماید و مرتکب قصور یا تقصیر در انجام وظایف خود شود، به مثابه آن است که از شروط ضمن عقد تخطی نموده و نقض عهد کرده است. ( قهرمانی، 1377 ص119 و 118 ) بنابراین به نظر می رسد که بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه دو چهره از یک تعهد می باشند و دامنه تعهدات قراردادی هم شامل تعهداتی است که وکیل و موکل در قرارداد مشخص کرده اند و هم شامل آن دسته از تعهداتی هم که در قانون آمده است می باشد زیرا تعهدات قانونی در واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در موردآن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن تعهدات در قرارداد به دلیل وجود این دسته از تعهدات در قانون می باشد.
2-2- تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که در برابر یکدیگر دارند به موجب عقد وکالت یکسری تعهداتی را هم نسبت به اشخاص ثالث پیدا می کنند.
2-2-1- تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث در این قسمت ابتدا به توضیح تعهداتی که وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث بر عهده دارد می پردازیم. و سپس در ادامه به توضیح درباره ی تعهداتی که وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث دارد، خواهیم پرداخت.
2-2-1-1- تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث اصل، نسبی بودن قراردادها است یعنی آثار قراردادها نسبت به طرفین عقد است اما گاهی این اصل با استثنائاتی مواجه است و در عقد وکالت، وکیل مدنی علاوه بر اینکه در برابر موکل یکسری تعهداتی را بر عهده دارد نسبت به اشخاص ثالث هم دارای تعهداتی می باشد.
الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل وکیل واسطه ی انجام معامله بین موکل و طرف قرارداد است و تعهداتی که از قرارداد حاصل می شود برای موکل است و در اصل این موکل است که در مقابل طرف معامله تعهداتی را برعهده دارد نه وکیل. و وکیل به نیابت از طرف موکل این معامله را منعقد می کند اما با این وجود در مواردی وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد است. مواردی که وکیل درباره ی عقد تعهد پیدا می کند: هنگامی که وکیل با طرف قرارداد معامله ای خارج از حدود اختیارات خود منعقد می کند در این موارد وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد می شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید در این نوع قرارداد که تعهد به فعل ثالث است در ماده 234 ق.م1 مورد پذیرش قرار گرفته است. باید به این نکته اشاره کرد که موکل در این موارد الزامی به پذیرش قرارداد ندارد ، بلکه مختار است بپذیرد یا از پذیرش آن خودداری نماید. در صورتی که موکل نسبت به معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده است رضایت دهد این معامله صحیح خواهد بود ولی اگر رضایت ندهد معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده باطل می شود و در این صورت وکیل متعهد به پرداخت خسارت طرف قرارداد خواهد بود. و هنگامی که وکیل، معامله ای خارج از حدود اختیارات خود انجام نمی دهد ولی برای اینکه طرف قرارداد از اجراء قرارداد توسط موکل اطمینان حاصل کند وکیل اجراء آن را تضمین می کند و در صورت عدم اجراء قرارداد توسط موکل، وکیل مسئول جبران خسارت طرف قرارداد ناشی از عدم اجراء آن قرارداد توسط موکل خواهد بود.
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص وکیل مدنی علاوه بر تعهداتی نسبت به طرف قرارداد موکل، در برابر سایر اشخاص هم تعهداتی بر عهده دارد و هرگاه وکیل، معامله ای خارج از حدود اذن و مصلحت موکل منعقد کند و تعهد کند که رضایت موکل را نسبت به آن معامله جلب نماید اما موکل به آن معامله رضایت ندهد در این صورت وکیل علاوه بر اینکه در برابر طرف قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است اگر از طریق این معامله ای که خارج از حدود اذن و مصلحت موکل است به اشخاص دیگری هم خسارتی وارد آید وکیل متعهد به پرداخت خسارت آن ها هم می باشد.
1.ماده 234 ق.م : « شرط بر سه قسم است:1.شرط صفت 2.شرط نتیجه 3.شرط فعل اثباتاً یا نفعاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. »
به عنوان مثال: اگر موکل به وکیل، وکالت در اجاره خانه به مدت یک سال را بدهد ولی وکیل آن را به دو سال اجاره دهد و در برابر طرف قرارداد متعهد شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید و طرف قرارداد اجاره هم آن خانه را به شخص دیگری به مدت دو سال اجاره دهد و اگر موکل این معامله را اجازه ندهد در این صورت وکیل مسئول جبران خسارت وارده به این دو نفر است.
2-2-1-2- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث وظایف و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث را می توان به چهار گروه ذیل تقسیم نمود که عبارتند از:

مطلب مرتبط :   وکیل، وکالت، مصلحت، ق.م