و، در، درصد، آب

دانلود پایان نامه

ه تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول 4-27). دربین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید بیشترین محتوای آب اولیه با میانگین 63/8 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسیدو کمترین میزان آن با میانگین 34/5 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین محتوای آب اولیه با میانگین 37/7 درصد مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 95/5 درصد مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول 4-27). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین و کمترین مقدار محتوای آب اولیه با میانگین های 83/3 و 11/3 درصد به ترتیب به تیمارهای مصرف 3 تن در هکتار و عدم مصرف زئولیت نسبت دادند (میرزاخانی و سیبی، 1389). در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانهی صفات بیشترین محتوای آب اولیه با میانگین 89/8 درصد از تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 8 تن زئولیت در هکتار + مصرف سالیسیلیک اسید) بدست آمده و کمترین محتوای آب اولیه با میانگین 85/4 درصد متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-28).
رابطه ی مستقیمی بین محتوای آب اولیه بافت های گیاهی با مقدار آب قابل دسترس گیاه وجود دارد. به طوریکه با افزایش شدت تنش آبی، به دلیل عدم توانایی در جذب آب، محتوای آب اولیه بافت های گیاه کاهش خواهد یافت و به دنبال آن رشد و تقسیم سلولی در گیاه نیز کاهش و یا مختل خواهد شد. با استفاده از زئولیت این رطوبت از دست رفته در هنگام تنش آبی تا حد قابل ملاحظه ای قابل جبران بوده و نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت گیاه رشد مطلوبتری را نشان می دهد و آب موجود در بافت های برگ نیز حفظ خواهند شد.

(جدول4-25) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
محتوای آب اولیه
درصد آب برگ
ناپایداری غشاء سلولی
لینولئیک اسید
درجه آزادی
منابع تغییرات
097/0 n.s
87/16 *
05/8843 n.s
48/14 n.s
3
تکرار
41/50 **
99/183 **
87/389508 **
92/875 **
2
آبیاری
058/0
77/3
70/15398
01/20
6
خطای عامل اصلی
49/4 **
85/184 **
29/85085 **
77/552 **
2
زئولیت
68/4 **
17/79 **
55/178005 **
16/566 **
1
سالیسیلیک اسید
485/0 **
68/5 n.s
91/80935 **
58/40 **
4
آبیاری×زئولیت
177/0 n.s
43/2 n.s
76/189707 **
81/2 n.s
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
321/0 *
00/2 n.s
43/91252 **
66/1 n.s
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
202/0 *
59/2 n.s
88/152480 **
75/57 **
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
070/0
81/3
21/10739
41/6
45
خطای عامل فرعی
91/3
39/2
03/4
23/4

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهره وری نیروی انسانی

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-26) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
محتوای آب اولیه (درصد)
درصد آب برگ
ناپایداری غشاء سلولی (میکروزیمنس بر سانتی متر)
لینولئیک اسید (درصد)
تیمار
تنش آبی
35/8 a
60/84 a
13/2469 b
54/65 a
(100% نیاز آبی گیاه) I0
45/6 b
92/81 b
75/2526 b
33/60 b
(85% نیاز آبی گیاه)I1
50/5 c
06/79 c
88/2712 a
49/53 c
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
34/6 c
43/79 c
83/2617 a
62/54 c
(عدم مصرف)Z0
76/6 b
28/81 b
88/2587 a
64/60 b
(4 تن در هکتار)Z1
20/7 a
88/84 a
04/2503 b
10/64 a
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
51/6 b
81/80 b
31/2619 a
98/56 b
(عدم مصرف)SA0
02/7 a
91/82 a
86/2519 b
59/62 a
(محلول پاشی)SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-27) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل دوگانهی صفات
محتوای آب اولیه (درصد)
درصد آب برگ
ناپایداری غشاء سلولی (میکروزیمنس برسانتی متر)
لینولئیک اسید (درصد)
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
94/7 b
40/82 d
25/2486 c
55/59 c
I0Z0
55/8 a
65/84 bc
25/2465 c
91/66 b
I0Z1
55/8 a
75/86 a
88/2455 c
16/70 a
I0Z2
91/5 e
97/78 e
00/2683 b
70/53 d
I1Z0
50/6 d
58/81 d
13/2464 c
43/60 c
I1Z1
94/6 c
22/85 ab
13/2433 c
86/66 b
I1Z2
16/5 f
91/76 e
25/2684 b
61/50 e
I2Z0
21/5 f
60/77 e
25/2834 a
58/54 d
I2Z1
12/6 e
68/82 cd
13/2620 b
28/55 d
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
07/8 b
41/83 b
08/2417 d
02/63 b
I0SA0
63/8 a
80/85 a
17/2521 c
05/68 a
I0SA1
13/6 d
66/80 c
08/2639 b
15/57 c
I1SA0
78/6 c
19/83 b
42/2414 d
52/63 b
I1SA1
34/5 f
38/78 d
75/2801 a
78/50 d
I2SA0
66/5 e
75/79 cd
00/2624 b
20/56 c
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
95/5 d
05/78 e
50/2599 ab
09/52 e
Z0SA0
72/6 c
81/80 cd
17/2636 a
15/57 d
Z0SA1
54/6 c
39/80 d
50/2653 a
59/57 d
Z1SA0
97/6 b
16/82 c
25/2522 b
70/63 b
Z1SA1
03/7 b
01/84 b
92/2604 ab
27/61 c
Z2SA0
37/7 a
76/85 a
17/2401 c
93/66 a
Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-28) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل سه گانهی صفات
محتوای آب اولیه (درصد)
درصد آب برگ
ناپایداری غشاء سلولی (میکروزیمنس برسانتی متر)
لینولئیک اسید (درصد)
تیمار
تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
61/7 d
13/81 d-f
00/2285 h
77/55 f
I0Z0SA0
27/8 c
68/83 b-e
50/2687 cd
32/63 bc
I0Z0SA1
39/8 bc
91/83 b-e
25/2533 d-f
45/63 b
I0Z1SA0
71/8 ab
39/85 bc
25/2397 f-h
37/70 a
I0Z1SA1
20/8 c
19/85 bc
00/2433 f-h
85/69 a
I0Z2SA0
89/8 a
32/88 a
75/2478 e-g
47/70 a
I0Z2SA1
40/5 h
22/77 h
50/2889 ab
40/49 g
I1Z0SA0
42/6 fg
72/80 e-g
50/2476 e-g
00/58 ef
I1Z0SA1
30/6 fg
74/80 e-g
50/2514 e-g
32/59 c-f
I1Z1SA0
71/6 f
43/82 c-e
75/2413 f-h
55/61 b-e
I1Z1SA1
67/6 f
01/84 b-d
25/2513 e-g
72/62 b-d
I1Z2SA0
20/7 e
43/86 ab
00/2353 gh
00/71 a
I1Z2SA1
85/4 i
80/75 h
00/2624 c-e
10/51 g
I2Z0SA0
48/5 h
03/78 gh
50/2744 bc
12/50 g
I2Z0SA1
94/4 i
52/76 h
75/2912 a
00/50 g
I2Z1SA0
48/5 h
67/78 f-h
75/2755 a-c
17/59 d-f
I2Z1SA1
23/6 g
83/82 c-e
50/2868 ab
25/51 g
I2Z2SA0
02/6 g
54/82 c-e
75/2371 f-h
32/59 c-f
I2Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع افسردگی در نوجوانی و ارتباطات میان فردی

4-29: آب نهایی برگ:
در جدول تجزیه واریانس آب نهایی برگ تحت تأثیر آبیاری، مصرف زئولیت، اثر متقابل آبیاری و زئولیت، اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل سه گانه ی آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید در سطح آماری یک درصد و تحت تأثیر مصرف سالیسیلیک اسید در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد. در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی با افزایش شدت تنش آبی، آب نهایی برگ کاهش می یابد به طوری که بیشترین مقدار آن با میانگین 29/23 درصد در تیمار آبیاری شاهد (بدون اعمال تنش آبی) بدست آمد و کمترین آن با میانگین 87/20 درصد متعلق به تیمار تنش شدید آبی (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود. در بین سطوح مختلف زئولیت نیز با افزایش مقدار مصرف آن، آب نهایی برگ نیز افزایش می یابد به طوری که بیشترین و کمترین مقدار آب نهایی برگ با میانگین های 00/23 و 40/20 درصد به ترتیب مربوط به تیمارهای مصرف 8 و 4 تن زئولیت در هکتار بود. همچنین با مصرف سالیسیلیک اسید نیز مقدار آب برگ نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید افزایش پیدا کرد (جدول4-30). نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین مقدار آب نهایی برگ با میانگین 92/24 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین آن با میانگین 40/18 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 4 تن زئولیت در هکتار بود (جدول4-31). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید مشاهده شد که بیشترین میزان آب نهایی برگ با میانگین 75/23 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین میزان آن با میانگین 30/20 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه و